Chức năng bình luận bị tắt

Càng h?c càng th?t nghi?p

Theo B?n tin c?p nh?t th? ph?n c?n lao Vi?t Nam quý II n?m 2015 do Vi?n công ngh? lao ??ng h?i v?a ban b?, t? l? th?t nghi?p chung ?ã gi?m, bên c?nh ?ó s? l??ng ng??i trình ?? ??i h?c, sau ??i h?c th?t nghi?p v?n ti?p t?c nâng cao gia su toan tai nha cao v?i h?n 199.400 ng??i , chi?m 17,4% s? ng??i th?t nghi?p (t?ng 22.000 ng??i so s? h?u quý I).

Theo s? li?u Con s? lao ??ng ?ã qua t?p hu?n cho th?y ngo?i tr? nhóm trình ?? cao ??ng mang t? l? th?t nghi?p gi?m so v?i quý 1/2015 (t? 7,13% xu?ng còn 6,56%), thì t? l? th?t nghi?p c?a các l?c l??ng trình ?? chuyên môn khoa h?c khác ??u nâng cao.

C? th?: hàng ng? trình ?? ??i h?c tr? lên t?ng t? 3,92% lên 4,6%; trình ?? trung c?p t?ng trong kho?ng 3,66% lên 4,49% và trình ?? s? c?p t?ng trong kho?ng hai,05% lên hai,71%.

Bà Nguy?n Th? Lan H??ng, Vi?n tr??ng Vi?n công ngh? c?n laoth? tr?n h?i cho r?ng, t? l? lao ??ng trình ?? ??i h?c th?t nghi?p t?ng là do quy mô tuy?n sinh ??i h?c quá cao so s? h?u nhu c?u c?n lao.

C? nhân th?t nghi?p “?ông nh? quân Nguyên” (?nh: dantri.com.vn)

?ây c?ng là c?i ngu?n chính làm cho s? c?n lao s? h?u chuyên môn khoa h?c, ??c tr?ng là trình ?? ??i h?c gia nâng cao.

?ánh giá c? th? h?n v? Báo cáo c? nhân th?t nghi?p c?a quý II n?m 2015, bà H??ng cho bi?t: S? lao ??ng v?i trình ?? chuyên môn, k? thu?t (ch?ng ch? s? c?p tr? lên) s? h?u 10,7 tri?u ng??i, chi?m h?n 20% hàng ng? c?n lao.

Trong ?y, riêng trình ?? ??i h?c tr? lên mang 4,47 tri?u ng??i. ?i?u này cho th?y, n??c ta ?ang m?t cân ??i v? c? c?u c?n lao qua ?ào t?o ngh? và giáo d?c ??i h?c, ng??i b?ng ??i h?c d? th?a, nh?ng lao ??ng tay ngh? l?i thi?u.

Th?t nghi?p! L?i t?i ai?

?àm lu?n s? h?u báo ?i?n t? Giáo d?c Vi?t Nam v? c?n nguyên d?n t?i tình tr?ngsinh viên ra tr??ng th?t nghi?p ngày càng ph? quát, TS. Nguy?n Tùng Lâm- ch? to? H?i tâm lý giáo d?c Hà N?i cho r?ng l?i chính y?u n?m ? 4 ??i t??ng sau:

Th? nh?t, ng??i lao ??ng (c? nhân ra tr??ng) không c?n c? vào n?ng l?c ?? ch?n h?c l?nh v?c phù h?p. Ho?c trong công ?o?n h?c t?p thì không chuyên tâm, chuyên sâu ?? khi ra tr??ng s? h?u ?? n?ng l?c, ph?m ch?t.

TS. Nguy?n Tùng Lâm nh?n m?nh, trong th?i bu?i khó kh?n mu?n vi?c khi?n cho thì b?t b?t bu?c s? h?u n?ng l?c ch? t??ng t? nhà ph?ng v?n h? m?i tuy?n l?a. Còn gi? d? c? h?c theo ki?u ?a d?ng, h?c ch? ?? l?y b?ng thì th?t nghi?p là ?i?u d? hi?u.

cùng ý ki?n mang TS. Nguy?n Tùng Lâm, TS. Lê Th?m D??ng – Tr??ng khoa ngu?n v?n, ??i h?c ngân hàng TP.H? Chí Minh t?ng san s?t trong bu?i h?i th?o cùng C? nhà sinh viên r?ng:

“c?n do to nh?t d?n ??n th?t nghi?p là thu?c v? m?i c? nhân, th?c s? ko ch?u t? thân v?n ??ng, trau d?i ?a s? n?ng l?c bao g?m: tri th?c, k? n?ng, thái ?? ?? ph?c v? công vi?c sau khi ra tr??ng.

r?ng rãi sinh viên m?i ra tr??ng nh?ng mang ý ki?n làm cho quan ch? ko ch?u làm quân nhân, ko b?t ??u mang nh?ng công vi?c nh? nh?t r?i t?ng tr??ng t? trong kho?ng. trái l?i, h? ?òi h?i ph?i công tác ph?i ch?ng, l??ng cao nh?ng ??y ?? ko bi?t mình ?ang ? ?âu, ??ng v? trí nào trong h?i”

Ngu?n Thanh Xinh t?ng h?p internet

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên