Chức năng bình luận bị tắt

 L?I ?I CHO SÂN V??N TI?U C?NH ??P

  • Thi?t k? l?i ?i cho sân v??n ti?u c?nh ??p
  • Thi?t k? l?i ?i cho sân v??n ti?u c?nh ??p

Thi?t k? l?i ?i cho sân v??n ti?u c?nh ??p

Bên ngoài ngôi nhà c?a b?n là m?t khu v??n xinh x?n và ? ?ó có các l?i ?i ?? t?o thêm v? nên th? cho c?nh quan sân v??n và vòng vo nhà. D??i ?ây là nh?ng l?i ?i lý t??ng giúp làm cho t?ng thêm v? h?p d?n cho sân v??n nhà c?a b?n.

không ch? quy?n r? cho l?i ?i mà nó còn t?o âm thanh nhè nh? mang nh?ng ti?ng rào r?o vui tai ?em ??n c?m giác r?t t? nhiên – chính là các l?i ?i r?i s?i h?t ??u. Chúng ??c bi?t phù h?p s? h?u khung c?nh sân v??n nhà có phong cách thôn quê. hai bên rìa l?i ?i là các viên ?á ???c x?p ch?ng thành hàng ?? ng?n cho s?i không b? vung ra ngoài.
thi?t k? sân v??n
thi?t k? sân v??n l?i ?i mang l?i v? ??p m?m m?i, uy?n chuy?n cho ko gian nhà b?n. L?i ?i chìm mang l?i c?m giác b?ng ph?ng và ??u ??n cho l?i ?i và ??m b?o ???c s? s?ch s? vào nh?ng ngày m?a gió lúc t? ngoài vào nhà.
thi?t k? sân v??n
thi?t k? sân v??n
m?t l?i ?i mang 2 vi?n c? xanh ??u ??n t?o nên s? th?ng b?ng, c?m giác gòn gàng, nh?ng uy?n chuy?n và g?i m? ko gian phía tr??c. L?i ?i h?p mang cá tính c?a các bi?t th? sang tr?ng hay khuôn viên c?a các ng??i khi?n cho chính tr?
thi?t k? sân v??n
thi?t k? sân v??n

L?i ?i này ?ã t?n t?i trong ph? thông th? k? qua và chúng ??c thù phù h?p có quang c?nh s? h?u tính truy?n th?ng – ?ây là 1 trong nh?ng m?u thi?t k? ti?u c?nh sân v??n l?i ?i c?n mang th?i gian s?n sóc và t?a tót ??u theo ??nh k? ?? mang th? ??m b?o v? ??p. Cây c?nh t?o hàng rào là 1 m?u cây b?i xanh m??t, th?m chí chúng v?n xanh vào mùa ?ông, hè nh? cây ?c ó, cây ??m say ho?c cây dúi ho?c cây ngâu – ch? c?n th??ng xuyên t?a tót ?? th?t ??p m?t. Qua th?i kì, l?i ?i lát g?ch mang th? b? rún và o?n xu?ng; hãy c?y t?ng viên m?t lên và b? trí l?i chúng b?ng cách cho thêm ít cát m?i vào. v?i l?i ?i d?n nh? th? này, sân v??n nhà b?n phát tri?n thành tr?ng th?.

thi?t k? sân v??n
thi?t k? sân v??n

?? bê tông hình vuông theo t? l? nh?t ??nh trên 1 v?t c? ?? t?o 1 l?i ?i ??p nh?ng c?n s? h?u thêm ?n t??ng b?t m?t và giúp b?o d??ng d? dàng h?n. B?n ch? c?n b? ra ?ôi ba ngày ?? ?ào h?t c? gi?a nh?ng kh?i bê tông và ??t vào  nh?ng viên ?á lava ??. C?n kho?ng 20 cái ?èn ch?y b?ng n?ng l??ng m?t tr?i và nh?ng bông huê h?ng ?? ??t ? hai bên l?i ?i, t?o 1 v? ??p hoàn toàn m?i. L?i ?i cho sân v??n s? h?u tính ch?t th? m?ng và thanh nhã.

thi?t k? sân v??n
thi?t k? l?i ?i cho sân v??n ??p là 1 trong các ?i?u c?n l?u ý b?i nó t?o nên s? ??c ?áo và ??c bi?t cho khuôn viên  ti?u c?nh sân v??n c?a b?n. b? ngoài phù h?p mang th?m m?, s? thích và ??m b?o h?p phong th?y cho l?i ?i ?? t?o nên 1 không gian sân v??n ??p, k?t h?p và tuy?t v?i.

Tham kh?o thêm :

Thi?t k? sân v??n bi?t th? : http://nhadepktv.vn/san-vuon-tieu-canh/thiet-ke-san-vuon-biet-thu.html
Sân v??n ti?u c?nh ??p : http://nhadepktv.vn/san-vuon-tieu-canh

Ngu?n : T?ng H?p