Chức năng bình luận bị tắt

bao gi? t?t c? m?i ng??i t? h?i là các tháng trong ti?ng anh t? ?âu mà có? ý ngh?a and b?t ??u c?a tên nh?ng tháng trong ti?ng Anh n?u nh? th? nào? Quy lu?t th?i h?n ?ã t?o hóa ra nh?ng ngày tháng v? th?i h?n ?? chúng ta c?n c? vàor?t có th? bi?t ???c th?i h?n sinh ho?t & s? hi?n lên c?a s? s?ng trên th? gi?i.

sau ?ây Anh ch? hãy cùng tôi tìm hi?u v? ngu?n g?c nh?ng tháng trong ti?ng Anh nhé

 1. b?t ??u các tháng trong ti?ng Anh

Anh ch? em có bi?t ng??i La Mã c? ??i th??ng có v? th?n cho m?i th?, do ?ó m?i ng??i s? không có th?y gì ng?c nhiên khi xu?t hi?n 1 v? th?n gác c?a tên Janus là b?ng ch?ng cho s? cách tân, v? th?n này hi?n nhiên gác c?a cho t?t c? l?i ra l?i vào vì th? l? k? ni?m v? th?n này ???c ra m?t ??u n?m khi con ng??i t?m bi?t n?m c? nhìn vê n?m m?i.

Tên v? th?n này ???c g?n kèm v?i tên ??u tháng trong n?m, trong ti?ng La tinh tháng Giêng là januaris mensis tình c? tên janus c?ng là b?t ??u t? janitor v?i ngh?a là ng??i gác c?a. t? ?ó b?n h? tháng Giêng mang tên nh? th?.

 • February b?t ??u t? ti?ng Pháp c? là feferier ng??i La Mã c?n s? d?ng t? februa ?? ch? r?a t?i công ty vào gi?a tháng 2 hàng n?m. T? này ?ã ???c ??i khác theo khá nhi?u n?m ??n bây gi? ng?? ta ?ã ??a nó ??n d?ng c?ng nh? bây gi? February
 • Tháng 3 ?c xu?t hi?n n?u nh? th? nào? V? th?n chi?n tranh trong ti?ng La tinh là Mars. T? này ???c b?t ngu?n t? d?ng ti?ng Pháp c? là maz nó ???c du nh?p vào anh qu?c vào kho?ng ??u th? k? 13, hi?n nay???c g?i là March.

gi?ng nh? các tháng trong ti?ng Anh c?ng ??u có xu?t phát xu?t x? c?a nó ?? có s? hình thành nh? hôm nay.

2. ý ngh?a tên các thang trong ti?ng Anh

Anh ch? th?y nh?ng ngày tháng luôn luôn ?c con ng??i s? d?ng hàng ngày, hôm nay là ngày bao nhiêu? m?i khi chúng ta có b?t kì cu?c h?n nào hay vi?c làmb?n ??u c?n ??n ngày tháng lên công tác ví d?. khi chúng ta vi?t th? c?m ?n b?ng ti?ng anh hay b?t kì v?n b?n d?ng content gì thì ??u c?n ??n ngày tháng. tuy v?y, các b?nlúc nào h?i r?ng T?i Sao các tháng l?i ???c l?y tên nh? th? ch?a? chúng ta hãy ng?i cùng nhau h??ng ??n v? chân thành và ý ngh?a các tháng trong ti?ng Anh c?ng nh? sau:

 • Tháng 1 : January theo ti?ng Anh

Theo th?n tho?i c? x?a La Mã c? ??i thì Ja-nuc là v? th?n c?a th?i h?n. Tháng m?t là tháng ??u tiên c?a m?t n?m m?i, nên nó ???c mang tên v? th?n th?i h?n . V? th?n th?i gian ph?n ánh c? quá kh? l?n t??ng lai.

 • Tháng 2 : Ti?ng Anh là February – ti?ng La tinh Februarius

Có ngh?a là thanh tr? . Trong phong t?c c?a La Mã thì th??ng nh?ng ph?m nhân ??u b? hành quy?t trong tháng 2 nên con ng??i ta l?y luôn luôn ngôn t? này ?? ??t cho tháng . Ngoài ngôn t? này có hàm ý nh?c loài ng??i hãy s?ng l??ng thi?n h?n và né tránh m?i t?i l?i.

?ó là tháng ch?t chóc nên s? ngày c?a chính nó ch? có 28 ngày th?p h?n ??i v?i nh?ng tháng khác .

 • Tháng 3 : March

Trong truy?n thuy?t La Mã c? ??i thì b?n ?? lavì th?n c?a chi?n tranh . map c?ng s? là ph? thân c?a Ro – myl & Rem . Theo truy?n thuy?t th?n tho?i ?ó chính là hai ng??i ?ã t?o ra thành ph? Rim c? ??i ( nay là Roma)

 • Tháng 4: April theo ti?ng Anh – Aprilis LA tinh .

Trong m?t n?m chu k? th?i ti?t (n?m h?i quy) thì ?ó là th?i kì mà c? cây nhành hoa ?âm tròi n?y l?c . Theo ti?ng la tinh t? này còn có nghã là n?y m?m nên con ng??i ?ã l?y t? ?ó ??t tên cho tháng 4 . Tên tháng này ?ã ???c nêu lên ??c ?i?m c?a th?i ?i?m theo chu kì th?i ti?t.

 • Tháng 5: May (ti?ng Anh),Maius (La tinh )

r?t có th? theo th?n tho?i c? x?a l?p n??c Ý , tháng 5 này ?ã ???c ??t theo tên c?a th?n ??t . Còn theo truy?n thuy?t th?n tho?i khác thì r?t có th? g?i là th?n ph?n vinh.

 • Tháng 6 : June ( ti?ngAnh) ;Junius( La tinh)

Theo truy?n thuy?t th?n tho?i La mã c? ??i thì tháng này ???c ??t tên theo tên c?a n? th?n Ju-no-ra lav? c?a th?n Iu-pi-t?. Trong truy?n thuy?t th?n tho?i Hi l?p là n? th?n Hera.

 • Tháng 7 : July là ti?ng Anh còn Julius là ti?ng La tinh

Tháng này ??t tên theo v? hoàng ?? la MÃ c? ??i Ju-li-us-le-sar. Vào n?m 46 tr??c công nguyên ông ?ã có r?t nhi?u công r?t cao trong nh?ng vi?c c?i cách d??ng l?ch .

 • Tháng 8 : August( ti?ng Anh ) – Augustur( LA mã)

Tháng này ?ã ???c ??t theo tên v? Hoàng ?? La mã Au-gus . Ông có công s?a sai xót trong công vi?c abn hành l?ch ch? t? lúc b?y gi? .

?? k? ni?m t??ng nh? ông m?i ng??i không ch? có ??t tên mà còn có thêm m?t ngày vào tháng này ( bù cho tháng 2) .

 • Tháng 9 : September(ti?ng Anh )

Tháng này ?ã ???c g?i theo ngh?a t? c?a ti?ng la tinh septem-s? 7. trong chính ngôi nhà l?p n??c la mã c? ??i thì ??y là tháng th? 7 trên h?t c?a m?t n?m l?ch.

Tháng 10 : October(ti?ng anh )còn Octo(la mã)

nh?ng tháng ch?n cu?i n?m ??i thành tháng ?? n?u trong l?ch c? thì ?ây là tháng 8. Tháng này ??i di?n thay m?t cho s? no ?? , h?nh phúc.

 • Tháng 11 & tháng 12 t??ng ?ng v?i : November & December trong ti?ng La mã là: novem decem

T??ng ?ng v?i 2 tháng 9 and 10 theo l?ch c? sau tháng 7 trên h?t . Trong sách không nói nhi?u v? tháng này nh?ng tôi ngh? tháng này thay m?t cho s? m?i m? , ??t ???c nh?ng thành ph?m tr??c ?ó and các ng??i sinh trong tháng này là nh?ng ng??i m?i c?ng nh? tháng v?y

Trên ?ó là ngu? g?c and ý ngh?a nh?ng tháng trong ti?ng Anh, Anh ch? hoàn toàn có th? xem thêm t? n?i trong ti?ng anh ?? thâu tóm v?ng ki?n th?c ti?ng Anh & kh? n?ng ti?p xúc c?a t? m?t cách th?t s? chuyên nghi?p nh?t.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên