Chức năng bình luận bị tắt

d?ch v? v? sinh công nghi?p ?à n?ng

D?ch v? v? sinh công nghi?p t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An cho r??ng ?ê? qua?n li? hiê?u qua? viê?c di chuyê?n qua l?i trong nhà, ba?n nên chu? y? ?ê?n vâ?n ?ê? bu?i bâ?n va? nh??ng ta?c ha?i cu?a no? lên nha? ba?n. Ch??ng ha?n, khi ba?n ???t tâ?m tha?m tr??ng n?i lô?i ?i t?? pho?ng kha?ch ra khu v???n bên ngoa?i ?â?y bu?n ?â?t, ro? ra?ng tâ?m tha?m se? kho? gi?? sa?ch ma?i ????c. Thê? nên, d?ch v? v? sinh công nghi?p t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An bâ?t mi? ?ê?n ba?n ?o?c mô?t va?i ph??ng pha?p ?ê? nha? ba?n luôn sa?ch se? va? t??m tâ?t ma? không pha?i chi?u bâ?t ki? ta?c ?ô?ng na?o t?? qua? tri?nh di chuyê?n nhe?!

?? phâ?n na?y, d?ch v? v? sinh công trình t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An g??i y? ?ê?n ba?n ?o?c s?? kê?t h??p nhi?u ???ng s? th?ng v??i nh?ng màu trung tính se? giúp gian b?p trông s?ch se?. Màu g? c?a chi?c bàn ?n ta?o s?? â?m cu?ng cho gia ?i?nh ba?n khi du?ng b??a. Mô?t gian bê?p ?e?p nê?u ch?a no?i ?ê?n ca?c thiê?t kê? nô?i thâ?t thi? ?â?u tiên pha?i la? mô?t gian bê?p thoa?i ma?i va? thuâ?n l??i thê? hiê?n ?? chô? : bê? m??t bê?p rô?ng, không gian nhiê?u a?nh sa?ng va? la? mô?t n?i dê? lau chu?i ?ê? c?n bê?p cu?a ba?n luôn sa?ch se? va? t??m tâ?t. D?ch v? v? sinh công trình t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An cu?ng th???ng ????c nghe nhiê?u tâm s?? cu?a kha?ch ha?ng khi ma? bu?i bâ?n luôn dê? da?ng xâm nhâ?p va?o không gian sô?ng cu?a ho?. ???c biê?t ?ô?i v??i nh??ng gia ?i?nh nuôi thu? c?ng, lông cu?a chu?ng dê? da?ng ba?m trên m??t sa?n, nê?u la? bê? m??t tô?i thi? ca?ng dê? thâ?y h?n ca?. Mô?t tâ?m tha?m tra?i sa?n ????c la?m t?? va?i bo?c ????c dê?t co? s?? la? mô?t s?? l??a cho?n hoa?n ha?o ?ê? kh??c phu?c viê?c m??t sa?n bi? bu?i bâ?n ba?m

Khi biê?t ca?ch s??p xê?p va? tâ?n du?ng linh hoa?t diê?n ti?ch cu?ng nh? ca?c ?ô? du?ng, thiê?t bi?, d?ch v? gi?t th?m gi?t gh? t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An tin ch??c r??ng không gian sô?ng cu?a ba?n se? luôn thâ?t thoa?i ma?i, t??m tâ?t, thâ?m mi? la?i không qua? tô?n ke?m.

Liên hê? v??i d?ch v? gi?t th?m gi?t gh? t?i ?à n?ng – H??ng Th?o An tr??c tiê?p ta?i ?i?a chi? sau:

C? s? 1: Lô 55 Cao Xuân D?c, Q. H?i Châu, TP. ?à N?ng
C? s? 2: 06 Mai Xuân Th??ng, Q. Thanh Khê, TP. ?à N?ng
?iê?n thoa?i : 0129 9383 456 (Mr Tú) – 0904 028 508 (Mr Chung)

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên