Chức năng bình luận bị tắt

Nai khô hay còn g?i là khô nai là món ?n th?m ngon h?p d?n và ???c nhi?u ng??i l?a ch?n làm quà bi?u sau m?i chuy?n ?i du l?ch ? m?nh ??t ?à N?ng. Mi?ng khô nai ??m b?o ch?t l??ng thì mi?ng khô nai có màu ?? s?m, khi th??ng th?c chúng ta s? c?m nh?n ???c v? ng?t, v? cay cay c?a ?t, khi?n món ?n càng tr? nên h?p d?n h?n. ?? s? h?u mi?ng khô nai th?m ngon nh? v?y thì b?n l?i không bi?t khô nai giá bao nhiêu, chính vì v?y hôm nay chúng ta xin chia s? v?i các b?n b?ng giá khô nai ?à N?ng chính g?c nhé.

>>Bài vi?t liên quan v? nai khô ?à N?ng<<

kho-nai-da-nang

Khô nai ?à N?ng

Thông tin v? giá nai khô ?à N?ng

Lo?i Giá (VN?) Ghi chú
Khô nai ?à N?ng (250 gam) 150.000
  • Thành ph?n: Th?t nai, ???ng mu?i, gia v?…
  • H?n s? d?ng: 09 tháng
Khô nai ?à N?ng (500 gam) 300.000
  • Thành ph?n: Th?t nai, ???ng mu?i, gia v?…
  • H?n s? d?ng: 09 tháng
Khô nai ?à N?ng (1 kg) 600.000
  • Thành ph?n: Th?t nai, ???ng mu?i, gia v?…
  • H?n s? d?ng: 09 tháng
  • ??c bi?t khi mua 1 kg khô nai s? ???c Free Ship

Bên trên là b?ng giá khô nai ?à N?ng chính g?c mà chúng tôi chia s? thì hy v?ng b?n s? ch?n mua ho mình mi?ng khô nai ngon nh?t mà giá thành l?i h?p lý nhé.

H?ng Moon

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên