Chức năng bình luận bị tắt

Chi?u 22/2, Th? tr??ng B? GD&?T Nguy?n Vinh Hi?n cho bi?t, sách giáo khoa bây gi? tuy không ?? c?p t?t c? gia s? l?p 3 nh?ng c?ng ?ã nói ??n nh?ng tr?n ??u tranh biên thu? gi?a Vi?t Nam – Trung Qu?c; chi?n tranh biên c??ng Vi?t Nam – Campuchia và 1 s? n?i dung liên quan Hoàng Sa, Tr??ng Sa.

Ph?n n?i dung này ???c nh?c c? trong bài h?c chính và bài ??c thêm. bên c?nh ?ó, do h?n ch? dung l??ng nên nhi?u n?i dung, s? ki?n ???c vi?t ng?n g?n ch?a th?a mãn ???c nh?ng nhà vi?t sách, th?y cô giáo c?ng nh? h?c trò.

B? Giáo d?c s? ??a cu?c chi?n tranh biên thu?, h?i ??o vào sách giáo khoa (?nh: tienphong.vn)

Th? tr??ng Nguy?n Vinh Hi?n cho bi?t thêm, th?i kì v?a m?i ?ây B? GD&?T ?ã nghe quan ni?m ?óng góp c?a nh?ng nhà S? h?c, ng??i dân v? vi?c ??a nh?ng cu?c chi?n tranh biên gi?i, Hoàng Sa, Tr??ng Sa vào sách giáo khoa.

th?i gian t?i, khi công b? khuông ch??ng trình nói chung, ch??ng trình b? môn, B? s? coi xét ?? ??a n?i dung v? nh?ng cu?c chi?n vào sách giáo khoa m?i dung l??ng thích h?p.

Th? tr??ng Nguy?n Vinh Hi?n cho r?ng, trong khi ch?a s? h?u sách giáo khoa m?i, b? khuy?n khích các tr??ng, t? b? môn liên quan ??a n?i dung trên vào nh?ng bài gi?ng ho?c v?i th? ??a vào ho?t ??ng ngo?i khóa, chuyên ?? cho h?c trò hi?u.

Tr??c ch?m tri?n khai, r?ng rãi chuyên gia, nhà s? h?c quan ni?m cho r?ng, tr?n ??u tranh biên gi?i di?n ra ngày 17/2/1979 Trung Qu?c nh?t t? t?n công vào 6 t?nh gi?c biên thu? Vi?t Nam l?i ch? ???c ?? c?p ??n v?n v?n 11 m?u trong sách giáo khoa. Theo nh?ng nhà s? h?c, h?c trò nên ???c bi?t t??ng t?n v? các tr?n chi?n tranh trong l?ch s?.

GS Phan Huy Lê, ch? to? H?i công ngh? L?ch s? Vi?t Nam cho bi?t, hi?n các tri th?c l?ch s? v? Hoàng Sa, Tr??ng Sa m?i ch? trong 1 s? ch??ng trình b?i b? dành cho giáo viên, ch?a v?i trong sách giáo khoa.

GS V? D??ng Ninh, ??ng ch? biên sách giáo khoa hi?n hành t?ng san s?t v?i báo chí, tr?n ??u ???c các tác fake so?n 4 trang ph?n ánh chi ti?t n?i dung, s? ki?n không nh?ng th? ph?m vi sách giáo khoa quy ??nh và chính y?u vì lý do “quan h? t? nh?” s? h?u n??c b?n nên n?i dung này b? s?a ?i s?a l?i ph? thông l?n và chung cu?c ch? còn l?i 11 lo?i.

“các tác nhái khi b?y gi? không th?a mãn nh?ng ?? ngh? hài lòng”, GS V? D??ng Ninh nói.

Ngu?n Thanh Xinh t?ng h?p internet

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên