Chức năng bình luận bị tắt

Thoát v? ??a ??m là m?t lo?i b?nh x??ng kh?p gây ra s? ?au ??n, khó ch?u ??ng th?i c?ng c?n tr? nhi?u ho?t ??ng th??ng ngày, trong ?ó ch?ng b?nh ph? bi?n nh?t hi?n nay là thoát v? ??a ??m ? ??t s?ng c? và l?ng.

Vi?c s? d?ng thu?c ch? giúp ng??i b?nh t?m th?i th?y b?t ?au ??n ch? không h? ?i?u tr? d?t ?i?m hoàn toàn. V? lâu dài, b?nh s? khi?n cho ng??i ta m?t kh? n?ng ho?t ??ng, ?nh h??ng l?n ??n ch?t l??ng cu?c s?ng.

thoat-vi-dia-dem

Ch? ?? dinh d??ng có nhi?m v? thi?t y?u trong vi?c ch?a tr? và ph?c h?i ch?c n?ng c?t s?ng. B?i v?y mà câu h?i liên quan ??n thoát v? ??a ??m nên ?n gì là nghi v?n nh?n ???c s? quan tâm khá l?n t? ng??i b?nh. Bài vi?t d??i ?ây s? ??a ra chi ti?t v? ch? ?? dinh d??ng t?t cho b?nh nhân thoát v? ??a ??m.

>>>Xem thêm: ch?a thoát v? ??a ??m không dùng thu?c

B?nh nhân thoát v? ??a ??m nên ?n gì?

Canxi là m?t nguyên t? r?t quan tr?ng không th? thi?u ??i v?i s? phát tri?n c?a x??ng kh?p và có th? tìm th?y trong các lo?i th?c ph?m sau :ch? ph?m t? s?a nh? s?a t??i, s?a chua, phô mai; rau có màu xanh ??m nh? rau c?i xo?n, c?i bó xôi (rau bina), bông c?i xanh,…; các lo?i gi?ng ??u nh? ??u ph?ng, ??u Hà Lan, ??u ?en,…; m?t s? loài cá nh? cá h?i và cá mòi..

Magie và vitamin K giúp chuy?n hóa protein hình thành x??ng c?ng nh? duy trì m?c ?? khoáng hoá c?a x??ng. Magie ???c tìm th?y trong các lo?i ng? c?c và bánh mì; các lo?i qu? h?ch nh? h?t ?i?u, h?t h??ng d??ng, h?nh nhân; rau màu xanh ??m nh? rau c?i xo?n, rau bina, bông c?i xanh c?ng nh? trong các lo?i trái cây nh? b? và kiwi.

Vitamin K t? trong gan ??ng v?t, th?t heo, s?n ph?m t? s?a và các lo?i rau c?i nh? m?ng tây, rau bina, bông c?i xanh.

Vitamin D: có nhi?m v? h? tr? c? th? có th? h?p th? và chuy?n hóa canxi, giúp b?o v? khung x??ng. Các lo?i th?c ph?m nh? lòng ?? tr?ng, cá h?i, cá tr?ng, gan, s?a s? ngu?n vitamin D th?t tuy?t v?i.

Axit béo Omega 3 khi ?i vào c? th? s? bi?n ??i thành prostaglandin, gi? vai trò quan tr?ng trong chu?i ph?n ?ng kháng viêm. B?i v?y khi b? thoát v? ??a ??m, ng??i ta nên ?n nhi?u các lo?i th?c ph?m giàu Omega 3 nh? cá h?i, cá ng?, ??u nành…

Glucosamine và Chondroitin là các nhóm ch?t quan tr?ng giúp tái t?o s?n kh?p. B?n có th? tìm th?y nh?ng h?p ch?t t? nhiên này trong n??c h?m x??ng ?ng hay s?n s??n c?a bò và dê.

Th?c ?n nên kiêng cho b?nh nhân thoát v? ??a ??m

?? xoa d?u c?n ?au và ch?ng viêm t?t, ng??i b? thoát v? ??a ??m c?n ph?i lo?i b? các lo?i th?c ph?m sau ra kh?i kh?u ph?n ?n h?ng ngày:

Th?t ??
Bánh mì tr?ng, mì ?ng
S?a nguyên kem
Th?c u?ng có ???ng và bánh snack
?? ?n nhanh nhi?u d?u m?
Th?c ph?m có thành ph?n là d?u th?c v?t ?ã ???c hydro hoá
Các ch?t kích thích nh? bia, r??u,…
———————-
>>>Tìm hi?u thêm: máy v?t lý tr? li?u ? ?âu t?t

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên