Cch kha gas ?i?u ha

By | Tháng Mười 5, 2016

H??ng d?n cch t? kha gas cho my ?i?u ha

Hi?n nay, nhu c?u s? d?ng ?i?u ha l t??ng ??i l?n nh?t l khi nhi?t ?? tri ??t ngy cng nng ln v ??i s?ng c?a con ng??i t?ng cao. Tuy nhin, khi b?n c ??nh chuy?n nh hay thay m?i m?tchi?c ?i?u ha khc th vi?c tho l?p ?i?u ha sao cho gas khng b? r r? ra bn ngoil vi?c r?t quan tr?ng. V?y ph?i lm th? no ?? trong qu trnh di chuy?n hay tho d??i?u ha ??n n?i ? m?i m khng b? m?t gas? Sau ?y, chng ti cng ty chuyn tho l?p ?i?u ha t?i h n?i s? chia s? cho cc b?nd?ng c? v cch tho l?p ?i?u ha?ng cch. ??ng b? qua nh!

Kha gas tho l?p ?i?u ha

Kha gas tho l?p ?i?u ha

Chu?n b? d?ng c? ?? kha gas ?i?u ha

?? c th? ti?n hnh tho l?p ?i?u ha ?ng k? thu?t th b?n nn chu?n b? m?t s? d?ngc? nh?: t vt, m? l?t, l?c gic, b?ng dnh, km ?i?n v m?t s? cc thi?t b? ph? khc nh?my ?o p su?t gas, thang dy.N?u b?n khng chu?n b? tr??c cc d?ng c? nu trn thvi?c tho l?p ?i?u ha s? di?n ra kh kh?n h?n. Trong tr??ng h?p b?n khng c ??d?ng c? th c th? ??n cc trung tm ?i?n l?nh ?? m??n ho?c nh? s? gip ?? t? h?.

Cch tho l?p ?i?u ha khng b? m?t gas

?? ??m b?o kh gas khng b? thot ra ngoi th trong qu trnh tho l?p ?i?u ha b?nc?n ph?i l?u : Tr??c khi tho d? ?i?u ha c?n ti?n hnh kha gas m?t cch c?n th?n,b?ng cch dng m? l?t v?n n?p b?o v? kha gas ra sau ? s? d?ng l?c gic kha gas ??ng ??ng nh? tr??c r?i kha gas ? ?ng ??ng l?n sau (cch nhau kho?ng 3 ??n 5 pht).?? ki?m tra xem gas c b? x ra ngoi hay khng b?n nn n?i r?c m?i c?a ?ng gas ??xem th?. N?u khng th?y gas b? x ra th hy yn tm v ti?n hnh cc b??c ti?p theo b?n nh!

Hi?n nay, ngoi vi?c t? v?n cch tho l?p ?i?u ha chng ti cn s?a t? l?nh v cung c?p lun c? d?ch v? s?a bnh nng l?nh ?? ph?c v? khch hng. Hy g?i cho chng ti khi c?n b?n nh!