Chức năng bình luận bị tắt

Feliz En Vista qu?n 2 là d? án nhi?t huy?t c?a ch? ??u t? Capitaland v?i mong mu?n mang l?i cho ng??i mua 1 s?n ph?m mang tr? giá t?t nh?t. The Feliz En Vista s? h?u v? trí khôn xi?t thu?n l?i ngay m?t ti?n tuy?n ???ng huy?t m?ch n?i li?n D? án v?i nh?ng qu?n trong n?i thành giao thông thu?n l?i t?i c?n h? feliz en vista qu?n 2, ch? m?t ho?ng 10 phút là quý khách có th? ??n tr?ng tâm huy?n 1 qua ??i l? Mai Chí Th?, và 10 – 15 phút ?? qua nh?ng th? xã l?n c?n khác nh? huy?n 3, th? xã 4, huy?n 7, qu?n Bình Th?nh,…

Melosa Garden qu?n 9 là s? c?ng h??ng hoàn h?o gi?a: v? trí, thi?t k?, ch?t l??ng công trình cùng uy tín v??t b?c c?a ch? ??u t? và các ??n v? h?p tác phát tri?n. Melosa Khang ?i?n s? mang ??n cho c? dân m?t cu?c s?ng ti?n nghi, hi?n ??i trong c?ng ??ng dân c? v?n minh, sum t?.

3br-living-room

C?n h? Feliz Envista ??ng c?p v?i ti?n ích h?p d?n khách hàng

N?m ngay khu trung tâm hành chính qu?n 2 c? dân c?a The Feliz en Vista d? dàng ti?p c?n t?i các khu vui ch?i, mua s?m nh? Trung tâm th??ng m?i Vincom Mega Mall, Parkson Cantavil, hay các d?ch v? giáo d?c, y t? hàng ??u nh?: tr??ng h?c qu?c t? Vi?t Úc, b?nh vi?n qu?c t? Phúc An Khang,…cùng v?i ?ó là s? ti?n l?i b?i các ti?n ích n?i khu ??y ?? và hi?n ??i nh?: khu cafe ngoài tr?i, r?p chi?u phim ngoài tr?i, h? b?i ?a ch?c n?ng, phòng t?p gym hi?n ??i,…

T?t c? nh?ng c?n h? thi?t k? trong Feliz en Vista ??u ???c thi?t k? vô cùng khoa h?c và h?p lý, v?i thi?t k? m?i c?n h? ??u có ít nh?t 2 m?t thoáng, t?t c? các phòng trong c?n h? ??u có c?a s? riêng, k? c? WC, nhà t?m, b?p. ?ây là ??c ?i?m khác bi?t ch?t l??ng nh?t mà không ph?i d? án nào c?ng có ???c, ??m b?o mang l?i nh?ng ti?n ích nh?t c?ng nh? ch?t l??ng nh?t ?? ??m b?o cho s?c kh?e và ti?n nghi c?a c? gia ?ình b?n. M?t s? khác bi?t ??ng c?p, m?t không gian s?ng ch?t l??ng.

Ngoài nh?ng ti?n ích n?i ngo?i khu ch?t l??ng, ch? ??u t? Capitaland c?ng chú tr?ng ??n d?ch v? qu?n lý c?n h?, v?i s? qu?n lý c?a Asccot – là ??n v? qu?n lý c?n h? cao c?p hàng ??u th? gi?i s? ??m b?o cho c? dân s? an toàn, th?a mái khi c?n h? ?i vào ho?t ??ng. ??n v?i Feliz en Vista khách hàng có th? l?a ch?n cho mình nh?ng s?n ph?m ti?n ích cao c?p nh?t v?i giá c? thích h?p.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên