Chức năng bình luận bị tắt
B?n nghe nhi?u ng??i chia s? r?ng t? l?nh hay b? h? sò l?nh, b?n không bi?t sò l?nh ?ó là gi? Th?t ra sò l?nh trong h? th?ng x? tuy?t c?a t? l?nh là m?t trong nh?ng linh ki?n giúp ích nhi?u trong ch?c n?ng x? ?á làm gi?m thi?u ?i?n n?ng. Nh?ng sò l?nh c?ng r?t hay h?ng, sau ?ây nhân viên s?a t? l?nh t?i nhà ?à N?ng chia s? cho b?n ch?c n?ng c?u t?o và ch?c n?ng c?a sò l?nh.

Ch?c n?ng và c?u t?o c?a sò l?nh

1. C?u t?o sò l?nh:
Th? s?a t? l?nh cho hay sò l?nh còn có tên g?i khác là r?le x? tuy?t và ???c g?n ? phía sau c?a t? l?nh và ???c k?p ? dàn l?nh ?? giúp sò l?nh có th? phát hi?n ra hi?n t??ng ?óng tuy?t c?a t? l?nh. ? nhi?t ?? bình th??ng thì công t?c s? m? và khi ?o ???c nhi?t ?? âm thì công t?c s? t? ??ng ?óng vào khi?n thanh x? tuy?t ho?t ??ng. Kh?c ph?c ???c tình hu?ng ?i?n tr? ??t nóng dàn l?nh khi không c?n thi?t.
2. Ch?c n?ng sò l?nh 
?? ??m b?o thanh ?i?n tr? x? tuy?t ho?t ??ng khi có tuy?t ph? ??y dàn l?nh nh?m lo?i b? tình hu?ng ?i?n tr? ??t nóng dàn l?nh khi không c?n thi?t (không có tuy?t trên dàn l?nh nh?ng thanh ?i?n tr? ??t nóng v?n ho?t ??ng). Khi sò l?nh h?, nó s? ng?n c?n thanh ?i?n tr? ??t nóng ho?t ??ng khi c?n thi?t, ho?c nó s? không ng?n c?n thanh ?i?n tr? ??t nóng ho?t ??ng khi tuy?t ph? lên dàn l?nh.
Trên ?ây là hình ?nh c?u t?o và ch?c n?ng c?a sò l?nh c?a t? l?nh giúp b?n hi?u h?n v? ch?c n?ng x? tuy?t c?a t? . Khi g?p s? c?t? t? l?nh hãy g?i cho d?ch v? s?a t? l?nh ?à N?ng c?a trung tâm ?i?n l?nh Tân Nh?t Minh. B?n s? ???c h? tr? nhi?t tình và kh?c ph?c nhanh nh?t các s? c?.