Chức năng bình luận bị tắt

 Ch?ng nh?n iso 9001 là gì? ch?ng nh?n ISO 9001 là tiêu chu?n v? h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng hi?n t?t c? các doanh nghi?p ?ang h??ng t?i xây d?ng và áp d?ng nh?m t?o s? th?a mãn c?a khách hàng v? ch?t l??ng

ch?ng nh?n ISO 9001 là gì ? t?ng quan v? iso 9001

Ch?ng nh?n ISO 9001 – H? th?ng qu?n lý ch?t l??ng là m?t tiêu chu?n qu?c t? v? qu?n lý ch?t l??ng, áp d?ng cho m?i t? ch?c doanh nghi?p thu?c m?i ngành ngh?, m?i thành ph?n kinh t? và m?i hình th?c ho?t ??ng kinh doanh.Tiêu chu?n ISO 9001 ra ??i l?n ??u tiên n?m 1987, t?i nay ?ã qua các l?n soát xét n?m 1994, 2000 và 2008 và tính ??n hi?n nay ?ã có phiên b?n m?i nh?t là iso 9001: 2015

Ch?ng nh?n iso 9001 thích h?p cho m?i t? ch?c và doanh nghi?p thu?c m?i l?nh v?c khác nhau nó ???c th?a nh?n trên toàn th? gi?i.M?i doanh nghi?p mu?n t?ng tr??ng nhanh và ??t ???c l?i nhu?n cao thì ph?i có m?t h? th?ng qu?n lý khoa h?c ch?t ch? nh? iso 9001 ?? phát huy hi?u qu? ngu?n l?c hi?n có c?a doanh nghi?p mình.

ISO 9001 là h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng g?n ?ây ?ã ???c s?a ??i.ISO 9001 là m?t trong s? các tiêu chu?n thu?c b? tiêu chu?n ISO 9000 ,ngày 15/09/2015 T? ch?c tiêu chu?n hóa Qu?c t? (ISO – International Organization for Standardization) ?ã chính th?c ban hành tiêu chu?n ISO 9001:2015, ISO 9001 là tiêu chu?n v? h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng hàng ??u c?a ISO.Ch?ng nh?n ISO 9001 s? ?em ??n cho công ty b?n h? th?ng qu?n lý t?o n?n móng v?ng ch?c ?? nâng cao s? th?a mãn c?a khách hàng, t?o ??ng l?c cho nhân viên và liên t?c c?i ti?n

M?t h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng là nh?ng gì ??m b?o kinh doanh s?n ph?m ho?c d?ch v? ?áp ?ng m?t m?c ?? nh?t ??nh v? ch?t l??ng; ?ó là, h? là ?áng tin c?y, an toàn, phù h?p, ?áp ?ng mong ??i c?a khách hàng, không ng?ng nâng cao và tuân th? pháp lu?t.

Các t? ch?c th?c hi?n m?t l?i ích h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng hi?u qu? t? các bên liên quan và s? t? tin c?a khách hàng, qu?n lý r?i ro ???c c?i thi?n và hi?u qu? ho?t ??ng và hi?u qu?.

ViETPAT chúng tôi là ??n v? chuyên cung c?p d?ch v? t? v?n th?c hi?n các lo?i iso nh? ch?ng nh?n iso 9001, ch?ng nh?n iso 14001, ch?ng nh?n iso 22000 trên toàn qu?c hi?n nay, m?i nhu c?u hay th?c m?c liên quan, quý khách hãy liên h? ngay cho VIETPAT theo hotline: 0943.343.981 ?? ???c t? v?n hoàn toàn mi?n phí

Ngu?n t? : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-iso-9001-phuong-nguyen

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên