Chức năng bình luận bị tắt

Nh?m khuy?n khích khách hàng trong vi?c ti?p c?n và l?a ch?n d?ch v?, Viettel ?ang ??y m?nh các ch??ng trình t?ng dành t?ng khách hàng khi ??ng ký l?p ??t m?ng internet viettel và l?p cáp quang viettel t?i Hà N?i. Không nh?ng th?, khi khách hàng ??ng ký full b? c? hai d?ch v? internet và truy?n hình s? ???c tích h?p trên cùng m?t thuê bao v?i giá r? và ti?t ki?m nh?t.

Chi ti?t gói c??c combo cho khách hàng ??ng ký cùng lúc hai d?ch v? combo nhân th? ích truy?n hình và internet, khách hàng s? ???c mi?n phí hoàn toàn quá trình l?p ??t và hòa m?ng. Bên c?nh ?ó, khách hàng còn ???c mi?n phí m?t modem wifi 4 c?ng cùng m?t ??u thu HD tr? giá 650.000 ??ng. Khác hàng n?u l?p thêm TV th? 2 tr? nên s? ???c gi?m giá c??c cho d?ch v? ch? còn 33.000 ?/ tháng.

Khi ??ng ký các d?ch v? c?a viettel, khách hàng s? có c? h?i thu ???c nh?ng ch??ng trình khuy?n mãi l?p truy?n hình cáp viettel. Cùng v?i ?ó, các ch??ng trình truy?n hình HD c?a Viettel v?i nhi?u ti?n ích v??t tr?i, giúp khác hàng tho?i mái t?n h??ng trong b?u không khí th? giãn cùng gia ?ình.

?ó là h?n 140 kênh truy?n hình ??c s?c ??p v?i ch?t l??ng âm thanh và hình ?nh tuy?t v?i. n?u b?n có nhu c?u ??ng ký thêm gói c??c K+ hàng tháng ?? th??ng th?c các kênh truy?n hình ??c s?c và thú v? nh? K+NS, K+PC, K+PM trên toàn th? gi?i thì Ngân sách bây gi? ch? còn có 125.000?/ tháng.

B?n nu?i ti?c khi v?a b? l? ch??ng trình truy?n hình ??c dung nhan. ??ng lo b?i Viettel v?i hình th?c tua, tam d?ng, l?u tr? s? giúp b?n quên ?i n?i lo l?ng này. ?ây là ?i?m hoàn toàn m?i mà ch? có ? truy?n hình cáp Viettel. Hãy nhanh tay ??ng ký và t?n h??ng nh?ng gói c??c vô cùng thú v? t? truy?n hình internet Viettel.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên