Chức năng bình luận bị tắt

Có nhi?u lo?i ?èn s??i nhà t?m ???c rao bán t?i các c?a hàng ngoài kia, b?n mu?n tìm ch?n mua cho gia ?ình nhà mình s? d?ng nh?ng chi?c ?èn s??i ch?t l??ng và hi?u qu? cao thì bài vi?t hôm nay tôi s? chia s? cho b?n v? nh?ng s?n ph?m ?ó. ?èn s??i nhà t?m gia ?ình là m?t s?n ph?m ph?c v? nhu c?u làm ?m và th? giãn c? th?, nó ???c s? d?ng ?i?n làm nóng và phát ra nh?ng tia sáng hâm nóng nhi?t ?? môi tr??ng nên th??ng ???c s? d?ng trong mùa ?ông hay nh?ng ngày rét l?nh. Hi?n nay trên th? tr??ng có m?t s? lo?i ?èn s??i sau b?n có th? tin t??ng ch?n mua.

de suoi nha tam Hans

?èn s??i Hans 3 bóng

Hans là m?t trong nh?ng th??ng hi?u v? ?èn s??i n?i ti?ng kh?p các th? tr??ng châu Âu v?i kh? n?ng gi? ?m cao và t?ng nhi?t ?? nhanh khi?n con ng??i c?m th?y tho?i mái, th? ánh sáng mà Hans phát ra t? khi c?m ?i?n là nh?ng tia h?ng ngo?i không nh?ng không h?i t?i c? th? con ng??i mà có tác d?ng r?t t?t trong vi?c t?ng c??ng s?c ?? kháng cho c? th? và làm gi?m m?t m?i. Hans có 2 lo?i chính th??ng ???c bán là ?èn s??i Hans 2 bóng và ?èn s??i Hans 3 bóng, chúng là nh?ng lo?i có thi?t k? t??ng t? nhau khác bi?t v? s? bóng ?èn ?? ph?c v? cho nh?ng môi tr??ng di?n tích l?n h?n. ?ó là ?u ?i?m c?a Hans, h?n n?a v? m?t ch?t l??ng và an toàn sau khi s? d?ng thì Hans mang ??n cho ng??i dùng s? an toàn qua các tiêu chu?n ch?t l??ng c?a châu Âu ?ã ???c ki?m ch?ng rõ ràng. Giá ?èn s??i Hans có m?c t? trên 1 tri?u ??ng cho 1 s?n ph?m chính hãng và m?i.

?èn s??i Kottman

C?ng có ngu?n g?c xu?t x? gi?ng nh? ?èn s??i Hans, Kottman mang l?i cho ng??i s? d?ng m?t s?n ph?m ?èn s??i phòng t?m khá an toàn và ??y ?? v?i nhi?u tính n?ng ích l?i cho s?c kh?e. Kottman thông d?ng v?i nh?ng lo?i có 3 bóng ?? s??i ?m v?i ch?c n?ng làm ?m, gi? gìn s?c kh?e và b?o v? làn da r?t t?t. Kottman mang ??n cho ng??i s? d?ng nh?ng tr?i nghi?m m?i khó quên m?i khi th? giãn sau m?t ngày m?t m?i. S?n ph?m là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng ng??i già và gia ?ình có tr? nh?.

>> Bài vi?t liên quan: Ngu?n g?c c?a ?èn s??i treo t??ng nhà t?m gia ?ình

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên