Chức năng bình luận bị tắt
Nhi?u ch? em ph? n? g?i ?i?n ??n trung tâm s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r?  chúng tôi h?i:Gi??t qua? i?t ?ô? co? la?m ho?ng ma?y gi??t không? ?? tr? l?i cho câu h?i ?ó chúng tôi xin các b?n ??c qua bài chia s? c?a anh Tr??ng T?n Namph? trách k? thu?t Công ty ?i?n l?nh Tân Nh?t Minh

Gi?t quá ít ?? s? làm h?ng máy gi?t

Các dòng máy gi?t ??u có quy ??nh v? tr?ng l??ng gi?t t?i ?a. Ví d?, máy gi?t nhà b?n ch? ?áp ?ng ???c t?i ?a là 7 kg qu?n áo, nh?ng l?i gi?t 8 – 10 kg, máy gi?t s? ph?i làm vi?c quá t?i. Nhi?u l?n gi?t nh? v?y gây nóng ??ng c?, có th? d?n t?i vi?c máy gi?t không ho?t ??ng ???c.
Ng??c l?i khi b?n cho quá ít ?? c?n gi?t vào máy so v?i quy ??nh thì c?ng không t?t cho máy. Th? s?a máy gi?t t?i qu?n S?n Trà ?à N?ng cho bi?t có 2 nguyên nhân hao t?n ??u tiên:
  1. ??u tiên là t?n ?i?n, t?n n??c, dù cho b?n gi?t ít h?n s? kg qu?n áo quy ??nh thì máy c?ng c?n tiêu t?n n?ng l??ng và ngu?n n??c nh? nhau.
  2. Ti?p theo do quá ít qu?n áo, khi máy quay s? không cân ??, có th? gây l?ch tâm máy khi?n máy rung l?c m?nh. Nên gi?t ?úng tr?ng l??ng cho phép, có th? gi?t ít h?n không ?áng k?, m?t ngày nên gom qu?n áo gi?t thành m? giúp ti?t ki?m n?ng l??ng, l?i gi? ?? b?n cho máy.
Bên c?nh vi?c t? v?n, h??ng d?n s? d?ng máy gi?t chúng tôi còn là ??n v? chuyên s?a máy gi?t giá r? t?i ?à N?ng uy tín ch?t l??ng
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên