Chức năng bình luận bị tắt

“Tinh khi?t” là 1 trong nhi?u tiêu chí nh?n xét v? n??c s? d?ng cho ?n u?ng, sinh ho?t. V?i các máy làm ?á viên, máy l?c n??c c?a Công ty c? ph?n TMTH Vi?t An , ch?t l??ng c?a ?á ?n , n??c thành ph?m luôn ??t ?? s?ch, ti?t trùng tuy?t ??i .

???c l?p ráp trên h? th?ng b??c nh?y công ngh? , tuân th? nghiêm ng?t ch?t l??ng qu?c t?, qui trình ch? t?o 100% t? ??ng hóa và khép kín nên b?n tuy?t ??i có th? v?a lòng khi dùng các “product” c?a chúng tôi. Bên c?nh ?ó, v?i giá c? vô cùng ?u ?ãi và d?ch v? h?u c?n ng??i s? d?ng “chu?n không c?n ch?nh” , nhi?t tình , không có lí do gì quý v? không ??n v?i Công ty c? ph?n Vi?t An – ??a ch? cung c?p các trang thi?t b? ?i?n l?nh tin c?y ?i ??u toàn qu?c .

may-da-vien-bi-hongThông s? pH ??i v?i máy làm ?á viên, he thong xu ly nuoc

N??c có k?t c?uc?u t?o g?m ?i?n tích H+ và ion OH, ?? pH ???c s? d?ng ?? cân nh?c kh? n?ng v?n hành c?a các phân t? H+ trong n??c. Khi th?a H+ thì n??c có tính axit và ng??c l?i, thi?u H+ thì n??c có tính ki?m.

Các tín hi?u c?a pH th?p: Khi n??c có ?? pH th?p s? là nguyên nhân c?a các v?t m? màu xanh rêu trên các d?ng c? b?ng ??ng, các v?t nâu ?? trên các v?t b?ng s?t thép. M?t khi ?? dài h?n thì s? khi?n h? th?ng làm ?á , he thong xu ly nuoc b? r? m?c , b? oxi hóa khá n?ng.

?? c? th? kh?e kh?ng và n??c thành ph?m ??t ch?t l??ng c?nh tranh , an toàn trong dùng , h?n ch? t?i ?a kh? n?ng làm ra các c?n b?nh ??c h?i thì ?? pH lý t??ng cho n??c là 7,365.

Xét nghi?m pH: ?? “problems” chi?m m?u n??c và th? nghi?m chu?n xác m?c ki?m c?a n??c, không nên s? d?ng các d?ng c? c?m tay, các b? th? nhanh vì các thông s? ??a ra ch? mang tính ch?t t??ng ??i. c?nh tranh nên nh? các nhà khoa h?c t? v?n và s? d?ng các k?t qu? c?a vi?n research .

Tác d?ng c?a cát Mangan v?i máy làm ?á viên, dây chuy?n l?c n??c

Cát Mangan là m?t lo?i qu?ng, các h?t cát có màu nâu ?en, c?ng, khô r?i, có góc c?nh, có m?t l?p ph?n ngoài giúp cho h?t tinh ch? ti?p xúc v?i n??c t?t h?n, t?ng kh? n?ng oxi hóa c?a h?t. H?n n?a, cát Mangan khá nh? nên l??ng n??c thi?t y?u ?? s?c ng??c th?p h?n so v?i các v?t li?u tinh ch? khác. Vài ?i?u công n?ng c?a cát Mn trong “ice machine” , he thong xu ly nuoc nh?:

  • Cát Mangan có 1 không 2 h?u hi?u trong vi?c di?t khu?n n??c và có th? kh? trùng n??c nhi?m Mangan và S?t ? m?c cao g?p 3 – 5 l?n cho phép, nâng và yên ?n m?c ki?m c?a n??c trong kho?ng 6.5 ??n 8.
  • Gi?m hàm l??ng n?ng ?? Nitrogen, Photphat, kh? ???c Asen và Flo và m?t s? h?p ch?t c?a mu?i vô c?, mu?i h?u c? t?n t?i trong n??c.
  • Có kh? n?ng lo?i b? các kim lo?i n?ng nh? ??ng, k?m, Crom, Niken; kh? ???c các ch?t phóng x?.
  • Có “life-span” cao nh? kh? n?ng ch?ng ?n mòn vì không làm ra các ph?n ?ng hóa h?c, không b? oxy hóa trong môi tr??ng không khí và n??c.

?u ?i?m c?a activated carbon trong máy làm ?á s?ch, h? th?ng di?t khu?n n??c

Do ???c các cong sông l?n nh? sông H?ng, sông C?u Long,.. th??ng xuyên b?i ??p phù sa nên các “water resource” nh? n??c máy , n??c gi?ng khoan hay các m?ch n??c khai thác d??i lòng ??t th??ng b? nhi?m m?n, nhi?m phèn, ch?a nhi?u mangan v?i các tính ch?t nh? khi n?m có v? chua do hàm l??ng n?ng ?? axit cao, có mùi tanh, màu vàng ?,…. lúc này ng??i ta th??ng dùng các v?t li?u l?c nh? activated carbon cùng v?i các v?t li?u l?c khác ?? làm s?ch n??c cho máy làm ?á s?ch, dây chuy?n làm s?ch n??c b?i các ?i?m nh?n sau:

  • activated carbon có c?u trúc r?ng và x?p nh?, màu ?en sáng m?n. Vì th? nó v?a có di?n tích b? m?t can thi?p r?t cao , ho?t tính cao, có th? l?c ???c nh?ng t?p ch?t, s?n cát có “size” r?t nh?.
  • Vì than ???c s? d?ng cho quy trình l?c n??c ? d?ng kh?i, có ?? c?ng yên ?n , ít b? v? nên h?n ch? ???c tr?ng thái hao h?t, khó b? r?a trôi.
  • n?u s? d?ng gáo d?a, tre n?a ?? s?n xu?t activated carbon thì n?ng ?? tro r?t th?p, không d? dàng b? ??t cháy vì ???c ho?t hóa trong môi tr??ng m?c nóng cao, lên t?i 950 ??n 1100 ?? C.

V?i b? dày “experiance” trong ngh? cung c?p máy làm ?á s?ch, dây chuy?n làm s?ch n??c , Vi?t An chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? và chào ?ón ng??i dùng . B?t k? thông tin chi ti?t cho t?ng “product” vui lòng g?i ?i?n hotline: 0942.41.41.41. Xin chu ?áo c?m ?n!

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên