Chức năng bình luận bị tắt

 • B?nh nhân men gan cao, x? gan, viêm gan B, viêm gan C.
 • Ng??i th??ng xuyên ph?i ti?p xúc v?i bia, r??u.
 • Ng??i b?nh s?i m?t.

 

Cây M?t g?u – M?i nhà nên tr?ng – V? thu?c th?n k?

??a ?i?m xem tarot uy tín nh?t hcm

637-thd-q5-hcm

V?i nhi?u nghiên c?u và th?c ti?n trong ?ông Y ?ã ch?ng mình ???c cây m?t g?u là m?t lo?i th?o d??c th?n kì có th? tr? ch?a ???c nhi?u b?nh. Và theo l?i khuyên c?a các chuyên gia thì m?i nhà nên tr?ng cho mình m?t ch?u ?? phòng.

Cây m?t g?u mi?n nam hay m?t s? n?i khác g?i là cây lá ??ng, ?ây là m?t th?o d??c quý hi?m và có tác d?ng h? ?i?u tr? b?nh hi?u qu? cao ??i v?i nhi?u b?nh t? b?nh d? h? tr? tr? ??n b?nh hi?m nghèo khó ch?a nh? huy?t áp cao, viêm ph?i, viêm gan, ung th? vú, ung th? tuy?n ti?n li?t, ti?u ???ng…

>>>>> Xem thêm: Click ngay ?? mua mi?ng dán tr?ng r?ng Crest 3D white Advanced Vivid 25x th? h? m?i

Cây m?t g?u có thân m?m, nh?, cao t? 1 – 2 m, thân m?ng n??c, có màu tím ho?c tr?ng, dân gian th??ng dùng chúng ?? làm rau ?n. Cây ???c tr?ng nhi?u ? vùng Nam B?, ?a ?m th?p, r?t d? tr?ng. và thu?c d?ng b?i khác v?i cây m?t g?u mi?n B?c có thân g?. ?? phân bi?t v?i cây m?t g?u mi?n B?c, là thân g?. Lá cây m?t g?u không dày nh?ng ph?n vi?n có r?ng c?a lá h?i dày, ???ng kính c?a cây m?t g?u t? 2-4cm. Ph?n cu?ng lá dài kho?ng t?m 2cm, lá dài và to, ??u lá nh?n h?i tù, hoa c?a cây t? thành c?m ? ??u cành. M?t lá nh?n bóng khi lá b?t ??u già.

lamatgau

Toàn thân cây ???c dùng ?? làm thu?c, lá m?t g?u màu xanh ??m, hình b?u d?c, mép lá có khía, ng??i ta th??ng dùng lá ?? s?c n??c u?ng tr? ?au nh?c và h? ???ng trong máu. Tác d?ng này l?n ??u tiên không ph?i ???c phát hi?n b?i nh?ng nhà khoa h?c ?ã tìm tòi mà ra, mà là d?a trên chính nh?ng ng??i b?nh ?ã s? d?ng nó và ???c nó tìm ???c sinh m?ng th? 2 cho mình. r?i sau ?ó m?i thu hút ???c chú ý c?a các nhà khoa h?c. Hi?n nay nh?ng công d?ng t? Cây m?t g?u mi?n nam ?ã ???c các bác s? ?ông Y ch?ng minh. M?t bài vi?t ???c ??ng lên trang nh?t trong báo tu?i tr? và ??i s?ng v?i tiêu ?? v??t lên b?nh t?t, bài vi?t này ?ã thu hút ???c r?t nhi?u l??t ng??i xem, b?n ?ã xem ch?a?

lamtgau1

Tác d?ng c?a Lá M?t G?u:

Theo ?ông y, lá có v? ??ng nh?ng khi ?n m?t lúc r?i s? r?t ng?t, d? ch?u. Cây m?t g?u có công d?ng nh? m?t v? thu?c quý t? x?a ng??i dân ?ã hay dùng nh? thanh nhi?t, gi?i ??c,… C?ng chính vì v? ??ng nh? m?t g?u c?a nó mà hình thành nên tên g?i.

– M?t g?u có tác d?ng ?c ch? ??i v?i m?t s? t? bào ung th?: Theo m?t s? nghiên c?u trên ??ng v?t thí nghi?m thì trong cây m?t g?u ch?a các ch?t rabdoserrin A và excisanin A có tác d?ng ?c ch? nh?t ??nh ??i v?i s? phát tri?n c?a t? bào ung th?, ??c bi?t là ung th? t? cung.
– Cây m?t g?u có tác d?ng r?t t?t trong vi?c ?i?u tr? các tri?u ch?ng v? b?nh d? d?y, r?i lo?n tiêu hoá, ???ng ru?t, ?au nh?c x??ng kh?p, tê th?p.
– Tác d?ng mát gan, phòng và ch?a s?i M?t, gi?m ?au l?ng và th?p kh?p, t?ng c??ng s?c kho?…
– ??c bi?t s?n ph?m có tác d?ng tiêu m?, viêm ??i tràng, giã r??u, ch?a b?nh béo phì và b?nh Gút – nh?ng c?n b?nh r?t ph? bi?n trong ??i s?ng hi?n ??i.

>>>>> Xem thêm: M?t ong r?ng nguyên ch?t ? hcm

Cách s? d?ng cây M?t g?u:

 •  Hái 8 lá say nhuy?n hòa v?i 1 lon bia u?ng 2 b?a sáng và t?i bài thu?c ?i?u tr? thoái hóa ??t s?ng và thoái hóa ??a ??m.
 • Có th? pha trà u?ng thay n??c hàng ngày.
 • S? d?ng thân lá m?t g?u: ngày s? d?ng 20-30g ?un n??c u?ng sôi kho?ng 15-20 phút u?ng làm 3 l?n m?i ngày- n?u không có th? hãm u?ng nh? trà bài thu?c có r?t nhi?u công d?ng ch?a b?nh, và còn nhi?u cách ?? s? d?ng cây m?t g?u  không ch? dùng v?i bia, ho?c s?c mà còn có m?t cách ?? t?ng c??ng s?c ?? kh?ng c?a con ng??i.
 • H? tr? tr? b?nh l?: Dùng cây m?t g?u t??i, giã nát, ch? thêm n??c ?ã ?un sôi, ch?t n??c c?t, chia ra 2 – 3 l?n u?ng trong ngày. Ho?c có th? dùng cây m?t g?u, lá mua – m?i th? 20g , s?c n??c u?ng.
 • H? tr? tr? bí ?ái: dùng cây m?t g?u, xa ti?n th?o (c? mã ??) – m?i th? 15 – 20g t??i, s?c n??c u?ng.
 • Dùng (8 – 12g) s?c u?ng hay ph?i h?p v?i các v? thu?c khác. Dùng ngoài n?u n??c ??c ?? r?a h? tr? tr? viêm da d? ?ng.

Nh?ng ??i T??ng Nên Dùng Cây M?t G?u:

 • B?nh nhân men gan cao, x? gan, viêm gan B, viêm gan C.
 • Ng??i th??ng xuyên ph?i ti?p xúc v?i bia, r??u.
 • Ng??i b?nh s?i m?t.
 • Ng??i b? ?au l?ng do thoái hóa x??ng kh?p, s?ng ?au kh?p.
 • Ng??i b? b?nh béo phì.
 • Ng??i tiêu hóa kém, b?nh nhân b? viêm ??i tràng.
 • Ng??i b? ho lao, kh?c ra máu.
 • Ng??i hay b? m?t ng?, ?au nh?c n?a ?êm.
 • Ng??i hay b? ?i ngoài, viêm da d? ?ng, viêm gan vàng da, m?t ?au s?ng ??. Ng??i b? m?n tr?ng cá, m?n nh?t.

Ngu?n: http://quynhontimes.com/cay-mat-gau-moi-nha-nen-trong-vi-thuoc-ky/

Quy Nh?n Times

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên