Chức năng bình luận bị tắt

??n nay, tr?i qua ngàn n?m ?ng d?ng, ph??ng pháp ??t tên theo ng? hành ?ã ???c hoàn thi?n r?t nhi?u, ph?i h?p ch?t ch? v?i 81 linh s? và gi? ngày tháng n?m sinh…?? ??t hi?u qu? ??t tên ? m?c cao nh?t.

– ??i v?i hi?n nay thì vi?t ??t tên con cái h?p theo tu?i c?a b? m?, h?p theo m?ng c?a chúng là m?t ?i?u r?t c?n thi?t và c?ng chính là nhu c?u thi?t yêu trong ??i s?ng th??ng ngày. B?i l? s? phát tri?n và mong mu?n con mình có ???c nh?ng v?n m?nh t?t ?ó là ?i?u b?t kì ông b? bà m? nào ??u mu?n dù trong th?i kì nay hay th?i kì khác. 
– Cùng sau tham kh?o và ??c bài vi?t sau ?? có nh?ng cái nhìn ?úng nh?t v? v?n ?? Tìm hi?u v? Ng? Hành ??t tên con phù h?p nh?t.
>>> Xem hình ?nh và tin t?c v? Quy Nh?n quy trang quynhontimes.com

– Khoa h?c c? d?ch ?ã cho th?y, n?u tên g?i ?úng ng? hành m?nh, h?p v?i gi? sinh c?a bé, s? mang l?i cho bé nhi?u may m?n, s?c kh?e, thu?n l?i trong cu?c s?ng sau này. Vì v?y, vi?c ??t tên cho con c?ng nên ???c xem là vi?c quan tr?ng mà các b?c cha m? luôn ph?i h?t s?c l?u ý ?? ??a tr? sinh ra có cu?c s?ng t?t nh?t. Hãy tham kh?o xem cách ??t tên con theo ng? hành nh? th? nào.

>>>> Làm th? nào ?? mua ???c hàng xách tay t? m? v? ch?t l??ng nh?t
– ??t tên cho con theo Ng? Hành ?? cu?c ??i thu?n l?i hanh thông là cách ??t tên có t? lâu ??i và v?n ???c áp d?ng cho ??n t?n ngày nay.
– Trong nh?ng cách ??t tên theo thu?t phong th?y, cách ??t tên theo Ng? Hành c?ng là cách ???c nhi?u ng??i l?a ch?n h?n c?, b?i chúng ???c d?a vào quy lu?t t??ng sinh t??ng kh?c khá g?n g?i v?i cu?c s?ng, h?a h?n g?i g?m mong ??c con cái g?p ???c thu?n l?i hanh thông khi ra ??i.
– V?y c? th? phép ??t tên con theo Ng? Hành này là nh? th? nào, bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n hi?u rõ các quy lu?t ??t tên cho con trong ng? hành.
>>> V?i m?t ong r?ng b?n có th? làm gì?

Mua l?n nách hàng M? nh?p kh?u v? x?n nh?t

2

1. Ng? hành t??ng sinh, t??ng kh?c là gì?

– Ngu? Ha?nh gô?m co? Kim – Mô?c – Thu?y – Ho?a – Thô?.
– Âm d??ng Ngu? Ha?nh ????c châ?p nhâ?n nh? sau : Âm d??ng ng? hành la? KHI? cu?a vu? tru?, la? VÂ?N khi chu?ng g??p nhau sinh biê?n ?ô?ng.
– Vê? ly? thuyê?t cu?a Ngu? Ha?nh ????c ca?c nha? t???ng sô? xem la? 5 yê?u tô? c?n ba?n. S?? sinh kh??c cu?a ngu? ha?nh t??ng quan vê? luâ?t giao h??p va? s?? thay ?ô?i cu?a Âm D??ng, ta?o nên muôn vâ?t trên tra?i ?â?t trong chu ky? quay tro?n ma?i ma?i.
  • KIM thu?c nh??ng khoa?ng sa?n (than ?a?, kim loa?i)
  • MÔ?C la? th??c vâ?t, tha?o mô?c (cây cô?i, hoa co?)
  • THU?Y la? n???c (nh??ng gi? thuô?c da?ng lo?ng)
  • HO?A la? l??a (nh??ng gi? thuô?c châ?t no?ng)
  • THÔ? la? ?â?t no?i chung la? khoa?ng châ?t (ch?a hi?nh tha?nh ra khoa?ng sa?n).

– Theo cô? ho?c Trung Quô?c, vua Phu?c Hy ti?m thâ?y loa?i vâ?t châ?t ?â?u tiên câ?u ta?o ra tra?i ?â?t la? ha?nh Thu?y.

– Th?? t?? cu?a Ngu? Ha?nh se? là Thu?y – Ho?a – Mô?c – Kim – Thô?.
– Quan niê?m trên cu?ng phu? h??p v??i kê?t luâ?n cu?a ca?c nha? khoa ho?c châu Âu, khi ho? kh??ng ?i?nh ti?m thâ?y nguyên tô? ?â?u tiên trong vu? tru? la? n???c t?c ha?nh Thu?y, tiê?p sau m??i ?ê?n ca?c ha?nh Ho?a, Mô?c, Kim va? Thô?. Trong khi ca?c nha? t???ng sô? la?i thô?ng nhâ?t s??p xê?p ngu? ha?nh theo th?? t?? theo vo?ng t??ng sinh : Mô?c – Ho?a – Thô? – Kim – Thu?y

2. Áp d?ng ng? hành t??ng sinh vào vi?c ??t tên cho con, vì sao nên ??t tên cho con theo ng? hành t??ng sinh?

T? t??ng c?a con ng??i là s?n ph?m c?a xã h?i. Hình thái ý th?c c?a xã h?i không lúc nào ng?ng kh?c d?u ?n vào trong não ng??i. Mà t? t??ng con ng??i có quan h? m?t thi?t v?i nh?n th?c v? t? nhiên, xã h?i. S? th?nh hành c?a h?c thuy?t âm d??ng ng? hành khi?n cho ng??i ta ràng bu?c vinh nh?c, phúc h?a trong cu?c ??i vào ng? hành sinh kh?c.
Cho nên, khi ??t tên, ??u h?t s?c mong c?u ???c âm d??ng ?i?u hòa, c??ng nhu t??ng t?. H? cho r?ng nh? th? trong cu?c s?ng có th? g?p hung hóa cát, thu?n bu?m xuôi gió. ?ây có l? là nguyên do mà m?y ngàn n?m nay, m?i ng??i v?n luôn l?y lý lu?n ng? hành làm c?n c? ?? ??t tên.
M?i ng??i làm th? nào ?? ??t tên theo lý lu?n ng? hành? ??t tên cho con theo lý lu?n ng? hành có l? b?t ??u t? th?i T?n Hán. Khi ?ó, ng??i ta ch? y?u ?em phép ??t tên theo can chi t? th?i Th??ng Ân l?ng ghép v?i quan ?i?m ng? hành ?? ??t tên. ? th?i ??i Chu T?n, ng??i ta ngoài cái “Tên” còn ??t thêm “T?”. Do ?ó, ch? y?u ph?i h?p thiên can v?i ng? hành, ??t ra “Tên” và “T?”.
Nh? công t? n??c S? tên là Nhâm Phu, t? là T? Thiên Tân, t?c là l?y Th?y ph?i h?p v?i Kim, t?c là l?y Th?y sinh Kim, c??ng nhu t??ng tr? cho nhau. ??n ??i T?ng, phép ??t tên theo ng? hành càng tr? nên th?nh hành. Tuy nhiên, th?i ?ó có khi?m khuy?t là không coi tr?ng bát t?, ch? l?y ý ngh?a c?a ng? hành t??ng sinh ?? ??t tên.
>>>> Xem thêm v? các lo?i mèo may m?n giá t?t nh?t t?i shop mèo Hapyoko

3. ??t tên con theo Ng? Hành nh? th? nào? Quy lu?t ??t tên cho con theo ng? hành:

  • M?c sinh Th?y: Tên cha thu?c M?c thì tên con ph?i thu?c H?a.
  • H?a sinh Th?: Tên cha thu?c H?a thì tên con ph?i thu?c Th?.
  • Th? sinh Kim: Tên cha thu?c Th? thì tên con ph?i thu?c Kim.
  • Kim sinh Th?y: Tên cha thu?c Kim thì tên con ph?i thu?c Th?y.
  • Th?y sinh M?c: Tên cha thu?c Th?y thì tên con ph?i thu?c M?c.

Loading……..

Ngu?n: http://boitoanphongthuytuongso.blogspot.com/2016/10/tim-hieu-ve-ngu-hanh-at-ten-con-phu-hop.html

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên