Chức năng bình luận bị tắt
B?t kì m?t thi?t b? nào c?ng v?y k? c? máy gi?t, n?u không bi?t cách s? d?ng s? làm cho máy móc nhanh h?ng và ?? b?n tu?i th? kém hi?u qu?. V?y làm th? nào ?? s? d?ng máy gi?t hi?u qu? mà còn giúp t?ng ?? b?n cho nó. B?n hãy yên tâm vì ?ã có ?áp án qua bài vi?t d??i ?ây ???c chai s? b?i các k? thu?t s?a máy gi?t t?i nhà ?à N?ng Tân Nh?t Minh nhé

Nên th?n tr?ng khi ch?n nhi?t ?? n??c nóng cho máy gi?t

Tùy theo t?ng lo?i v?i mà th? s?a máy gi?t t?i qu?n S?n Trà ?à N?ng khuyên b?n ch?n ch? ?? n??c nóng thích h?p cho nó. Tuy nhiên, nhi?t ?? thích h?p ?? gi?t áo qu?n th??ng là 40?? C, ? nhi?t ?? lý t??ng này b?t gi?t s? ng?m vào qu?n áo và s? ?ánh bay m?i v?t b?n. Ng??c l?i n?u ?? nhi?t ?? n??c nóng cho máy gi?t cao thì s? khi?n áo qu?n d? b? bi?n d?ng và gi?m ?? ?àn h?i.

Các vi?c nh? giúp t?ng ?? b?n máy gi?t

Theo nh? chia s? c?a các chuyên gia s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? thì ngoài nguyên t?c trên ?? s? d?ng máy gi?t b?n lâu và hi?u qu? các b?n nên “thu?c lòng” m?t s? vi?c nh? sau ?ây:
– Nên ??t máy gi?t ? n?i khô ráo, tránh nh?ng n?i ?m ??t vì s? khi?n ?i?n b? rò
– Không gi?t qu?n áo dính x?ng, d?u ví s? gây nên hi?n t??ng cháy n?
– L?p ??t máy ph?i cân b?ng tránh tình tr?ng b?p bênh ví s? khi?n cho máy gi?t nhanh h?ng.
– Nên b?o d??ng máy gi?t 3-6 tháng 1 l?n