M?U BI?T TH? V??N HI?N ??I 2 T?NG

      Chức năng bình luận bị tắt ở M?U BI?T TH? V??N HI?N ??I 2 T?NG

C? c?u công n?ng các t?ng

– T?ng 1: G?m phòng khách, phòng b?p ?n, m?t phòng ng?, m?t v? sinh chung.

– T?ng 2: G?m phòng th?, 3 phòng ng? và m?t v? sinh chung.

bi?n pháp thi?t k? ki?n trúc

Gia ?ình ông H?ng may m?n v?i cho mình khuôn viên ??t ph? bi?n n?m t?i ?ô th? B?c Ninh, không gian ??t nhiên nh? hòa vào cu?c s?ng thông th??ng hàng ngày. s? h?u di?n tích vun ??p 12,16m x 10,31m ki?n trúc s? An H?ng ?ã ??a ra ph??ng án thi?t k? m?t c?n bi?t th? hai t?ng nhà v??n ???c gia ch? r?t b?ng lòng v? hình th?c ngo?i th?t c?ng nh? s? khéo léo trong vi?c s?p ??t c? c?u công n?ng ?áp ?ng nhu c?u sinh ho?t th?p nh?t cho các thành viên

mau-biet-thu-3-tang

Bi?t th?   hai t?ng

M?u  thi?t k? ki?n trúc v?i nh?ng con ???ng nét ??n gi?n, d?t khoát nh?ng toát lên ???c s? sang tr?ng, hi?n ??i miêu t? ???c phong cách riêng cho gia ch?. Ông H?ng là nhân tình b?t ch?t b?i th? ti?p giáp v?i ngôi nhà ???c tr?ng t?t c? xây xanh nh? mang ??n b?u ko gian trong lành, khoáng ?ãng.

M?t b?ng t?ng 1 bi?t th? 2 t?ng

Ki?n trúc s? An H?ng ?ã t?o không gian m? cho ngôi nhà v?i vi?c b? trí h? th?ng c?a s? h?p lý cùng v?i vi?c b? trí nh?ng gian phòng phù h?p nh?t t?o c?m giác tha h?, th? giãn cho m?i ng??i

T?i m?t b?ng t?ng m?t c?a ngôi nhà gian phòng khách v?i di?n tích t??ng ??i tho?i mái s? là n?i gia ?ình ông H?ng ?ón ti?p các v? khách quý, ?ôi khi c?n phòng này còn là n?i c? gia ?ình quây qu?n vui v?, h?nh phúc bên nhau bi?u ??t các m?i quan h? thân thi?t, thân thi?n.

Phía ??i di?n là phòng b?p ?n. không gian c?n phòng thông ra phía s?nh ph? c?a ngôi nhà, ?i?u này r?t ti?n l?i cho th?i k? sinh ho?t hàng ngày h?n n?a nó còn mang l?i s? trong s?ch, hào phóng.

Di?n tích còn l?i là 1 phòng ng? và m?t v? sinh chung cho c? t?ng.

M?t b?ng t?ng 2

Lên t?i t?ng 2 c?a m?u bi?t th? nhà v??n ??p ???ng ??i ki?n trúc s? An H?ng ?ã ch?n l?a 1 v? trí trung tâm nh?t cho phòng th?. Gian phòng ???c ông H?ng ?? ý ??c bi?t b?i n?i ?ây là n?i gia ?ình con cháu t??ng nh? ??n công ?n sinh thành c?a ông bà, tiên s? v?i lòng thành kính sâu s?c.

có di?n tích còn l?i c?ng nh? thích h?p v?i công n?ng tiêu dùng c?a nh?ng thành viên trong gia ?ình 3 phòng ng? ???c b? trí logic ?em l?i ko gian ng?i ngh? luôn ti?n nghi nh?t cho gia ?ình ông H?ng. Gi?c ng? r?t quan y?u b?i th? ki?n trúc s? ?ã t?n t??ng và tính toán h?p lý ??m b?o cho m?i ng??i mang ???c ko gian tây riêng, trình bày ???c cá tính riêng c?a m?i ng??i. Ph?n còn l?i là 1 v? sinh chung.

C?n bi?t th? nhà v??n ??p nhà ông H?ng nh? m?t s? canh tân m?i m? v?i hình th?c ki?n trúc ngoài m?t ?n t??ng, thu hút m?i ánh nhìn. ?i?u quan y?u h?n c? là ki?n trúc s? An H?ng ?ã ?em ??n cho gia ch? m?t ngôi nhà ngoài s? mong mu?n c?a gia ch? s? h?u không gian s?ng c?c k? xu?t s?c, trong kho?ng  t?ng ch?t l??ng cu?c s?ng ngày càng ph?i ch?ng h?n.

Ngu?n : T?ng H?p

M?U BI?T TH? V??N HI?N ??I 2 T?NG
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên