Chức năng bình luận bị tắt

Ngoài m?t nhà bi?t th? hi?n ??i 3 t?ng 8,8M

M?u bi?t th? hi?n ??i 3 t?ng ???c thi?t kê vun ??p trong khu ?ô th? m?i, kích th??c ??t 10m x 22m. cái nhà ??p có Ki?n trúc m?t ti?n nh? nhõm, bi?u ??t ???c ý ?? trong cách th?c x?p ??t ko gian trong và ngoài nhà.

N?i dung ngoài m?t và công n?ng nh?ng t?ng bi?t th? 3 t?ng ??p :

  • T?ng 1: S?nh – Phòng khách – Phòng b?p + Phòng ?n – Phòng làm cho vi?c – 01 WC – Gara
  • T?ng 2: S?nh t?ng – Phòng ng? Master + WC khép kín – 02 Phòng ng? + WC khép kín – Phòng sinh ho?t chung
  • T?ng 3: Phòng Th? – Phòng th? d?c – Phòng gi?t là – Sân trông rau – Sân ch?i

 Ph?i c?nh ??i quát m?u ngo?i hình bi?t th? 3 t?ng ??p

biet-thu-hien-dai

Bi?t th? 3 t?ng ??p này dùng gam tr?ng sáng tinh t? ?p g?ch th? nâu g? rét m??t t?o di?n m?o tr? kh?e kho?n, ??c ?áo, l? m?t ph?i k?t h?p kính hi?n ??i ô kính l?n mang n?ng ?m vào ko gian n?i th?t và không ng?ng t?m nhìn t?o nên b?c tranh ??c hoàn thi?n.

bi?t th? 125m2 ???c tính toán t? m? ?? t?o nét ??c ?áo t? các chi ti?t nh? làm gi?m s? khô c?ng c?a các kh?i hình: hiên chéo t?ng 2 và nan g? t?ng 3 c?ng là hàm ý c?a KTS ?? t?o nét ch?m phá riêng; ??c tr?ng t?ng 3 ???c tính toán tích h?p di?n tích t?o ra không gian th? giãn u?ng trà sách bu?i ?êm và thanh thoát mang ly cafe sáng.

Thi?t k? n?i th?t b?t m?t tiên ti?n cho ngôi bi?t th?:

N?i th?t ??p Phòng khách hi?n ??i sang tr?ng s? h?u gam màu tr?ng hài hòa màu g? s?m. B? Sofa g? và ??m n? màu ghi tr?ng, k? tivi và k? trang trí và bàn ti?p khách khi?n cho b?ng g? tình c? s?n ??m màu t?o ?i?m n?i b?t. trang trí backdrop ti vi và di?n t??ng th?ng c?a vào nh? nhõm b?i m?ng hoa v?n g? c?t CNC và các nan g? s?c. tr?n nhà ???c b? ngoài ??n gi?n g?n gh? b?i tuy?n ph? nét thanh vuông và giàn ?èn chùm ki?u pha lê vuông buông xu?ng.

Phòng khi?n vi?c ???c ??t c?nh Phòng khách, không gian làm cho vi?c có c?a s? l?n t?o s? tho?i mái cho ng??i dùng, n?i th?t ???c thi?t k? có bàn khi?n cho vi?c ? v? trí vàng c?a phòng, 1 b? sofa ti?p khách nh? và t? tài li?u ? phía sau.

?ây là không gian n?i th?t ??p cho Phòng b?p, ki?u dáng phòng b?p ??n thu?n tiên ti?n và ng?n n?p. b? ngoài gian b?p nh? g?n xinh x?o theo ki?u b?p c?a gia ?ình nh? Châu âu.

không gian Phòng ?n v?a ph?i và xinh, c?n b?n phòng ?n ???c thi?t k? v?i r?ng rãi ánh sáng b?ng d?ng. Bàn ?n ngoài m?t cho 8 ng??i, ???c làm b?ng g? t? nhiên, b? gh? ???c ch?n s?n theo m?u c?a nhà cung c?p.

Phòng ng? chính có ko gian ??p b?i có các c?a s? m? mang theo chi?u ngang. m?u mã n?i th?t nh? nhõm thân thi?n s? h?u v?t li?u g? làm cho ch? ??o, sàn g?, h? th?ng t? x?ng áo và k? trang trí ???c làm cho thu?n tuý g?n gh?. è phòng ng? ???c nh?n nh? nhõm b?i ?èn máng âm và ?èn trang trí âm è.
ko gian phòng ng? chính nhìn t? c?a vào. H? th?ng t? trang trí ???c thi?t k? khép léo ?? v?n tiêu dùng ???c c?a s? và là gh? ng?i t?a ?? nhìn ra ngoài tr?i, c?a kính l?y sáng và không khí tình c? có h? th?ng rèm v?i che sáng lúc c?n.
ngo?i hình n?i th?t phòng ng? chính có m?ng t??ng có k? ti vi: trang hoàng 1 k? nh? ?? ??, hoa, trên t??ng treo m?t ?ôi b?c tranh t?o s? sinh ??ng và tr? trung.
?ây là không gian Phòng ng? c?a bé gái: Nh? nh?n, ng? ngh?nh và ?áng yêu trong kho?ng dòng gi??ng ng?, k? trang hoàng, bàn h?c, các ?? bé thích ??n màu và hoa v?n gi?y gián t??ng.

Thông tin thi?t k? m?u bi?t th?  hi?n ??i g?m:

các ph?i c?nh 3d ki?n trúc, m?t ti?n, nh?ng m?t bên, chi ti?t m?t b?ng công n?ng, m?t b?ng x?p ??t n?i th?t các t?ng, m?t c?t, chi ti?t khoa h?c thi công, b?n v? b? ngoài k?t c?u, ki?u dáng ?i?n chi?u sáng, sinh ho?t, c?p thoát n??c sinh ho?t… ti?u c?nh sân v??n, chi ti?t c?ng, t??ng rào…

s? ?ông h? s? b? ngoài công n?ng nh?ng phòng và ki?n trúc ??u ???c gi?i ?áp h?p theo Phong th?y và tu?i c?a ch? ??u c?. Kích th??c nh?ng phòng, chi?u cao nhà và kích th??c c?a ??u theo kích th??c phong th?y.

doanh nghi?p s? h?u các KTS có th??ng hi?u lâu n?m trong ngoài m?t s? h?u guu th?m m? ?n ??nh, luôn coi khách hàng là th??ng ?? cam k?t s? thông minh h?t mình trên v? trí c?a các b?n ?? v?i các ph??ng án tính toán t?i gi?n giá ti?n phát sinh, t?i ?u giá thành ??u t? c?ng nh? t?i ?a hóa di?n tích ??t dùng cho gia ch?.

Ngu?n : T?ng H?p

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên