Chức năng bình luận bị tắt

Nh?c t?i Công ty Vi?t An là nh?c ??n c? s? tin c?y, hi?u n?ng cao nhi?u n?m trong ngh? s?n xu?t , cung c?p máy làm ?á viên, h? th?ng l?c n??c không riêng Vi?t Nam mà còn v??n xa ra th? tr??ng qu?c t?. ?? ??t ???c thành qu? trên là s?c l?c , c? g?ng không ng?ng c?a t?p th? cán b?, k? thu?t viên trong Vi?t An tâm huy?t v?i ngh?. Dù trên th? tr??ng có r?t nhi?u tên tu?i c?nh tranh v?i công ty Vi?t An chúng tôi nh?ng Vi?t An chúng tôi v?n ??ng v?ng ? v? trí top ??u và t?o ???c ni?m tin ??i v?i ng??i tiêu dùng. V?i ch??ng trình take care chu ?áo , t?n t?y 100% s? làm b?n th?a mãn.

may-da-vien-bi-hongH? th?ng ch?t l?c n??c c?a máy làm ?á , máy di?t khu?n n??c

?? có ???c ch?t l??ng n??c s?ch , không nguy hi?m , ??t tiêu chu?n c?a B? Y T? v? n??c u?ng c?ng nh? giúp h? th?ng v?n hành ???c hi?u qu? thì m?t thi?t b? di?t khu?n n??c không th? thi?u các ph? ki?n sau ?ây:

trong ?ó các c?t sàng l?c thô, collumn x? lý tinh, các v?t li?u l?c nh? cát, activated carbon , h?t nh?a trao ??i ion … Có tính n?ng kh? mùi, lo?i b? bùn ??t d? th?a nh?: các t?p ch?t , s?n cát , các phân t? kim lo?i n?ng,… Các “machine” này ??u ???c làm t? các v?t li?u có s?c ch?u nhi?t, ch?ng ?m, ch?ng r? m?c tuy?t v?i nh? “stainless steel” , composit,… Bên c?nh ?ó còn có [máy b?m} ??y ??u vào ???c nh?p kh?u t? Châu Âu giúp cung c?p liên t?c n??c ngu?n cho máy.

  • Màng l?c RO công ngh? th?m th?u ng??c:

Công ngh? RO ???c nghiên c?u và phát tri?n hoàn thi?n t?i Hoa K?, sau ?ó tr? thành m?t trong nh?ng công ngh? l?c n??c ?u vi?t nh?t cho máy làm ?á viên, máy l?c n??c. V?i kh? n?ng làm vi?c hi?u qu? trong môi tr??ng có áp su?t và nhi?t ?? cao, có khe h? vô cùng nh? (0,0001 micron) nên có kh? n?ng lo?i b? t?t c? các ch?t r?n hòa tan trong n??c, các ion kim lo?i, sinh v?t, mu?i khoáng vô c?,…

  • H? th?ng di?t khu?n b?ng tia UV, máy ozone:

H? th?ng ?èn tia c?c tím ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? Hungary và máy ozone công nghi?p s? d?ng ph??ng th?c di?t khu?n l?n hai theo tiêu chu?n qu?c t?, ??m b?o tiêu di?t 100% vi khu?n không th? c?m nh?n b?ng m?t th??ng hay các thi?t b? ?o ?? s?ch. N??c s? có v? ng?t t? nhiên, ch?a nhi?u khoáng ch?t t?t cho c? th?.

  • Ch?t l??ng n??c ngu?n có ?nh h??ng quan tr?ng và quy?t ??nh r?t l?n ??n ?? s?ch c?a ?á viên và n??c thành ph?m c?ng nh? th?i gian s? d?ng c?a các linh ki?n trong máy. Do ?ó Vi?t An l?u ý quý khách nên dùng n??c máy, n??c gi?ng khoan ho?c các ngu?n n??c ?ã ???c x? lý k?,… thì s? t?t h?n.

M?t s? mô hình nên dùng máy làm ?á viên, máy l?c n??c

  • N?u nh? quý khách ?ang là ch? s? h?u các quán gi?i khát, nhà hàng, khách s?n thì ?ây là m?t s? l?a ch?n thích h?p và ?úng ??n vì máy s?n xu?t ?á viên có kh? n?ng s?n xu?t ?á viên v?i công su?t c?c cao, t?c ?? làm l?nh nhanh nên có th? gi? l?nh th?c ph?m và ch? bi?n các món ?n, th?c u?ng r?t tuy?t v?i.
  • ??i v?i các doanh nghi?p, t?p ?oàn quy mô l?n, nhi?u nhân viên, công nhân thì s?n ph?m máy l?c n??c c?a Vi?t An s? ??m b?o ngu?n n??c u?ng tinh khi?t 100%, b?o v? s?c kh?e c?a ng??i lao ??ng c?ng nh? ti?t ki?m chi phí cho công ty khi không ph?i mua các bình n??c t? các c? s? kinh doanh bên ngoài.

Chính sách h?u mãi khách hàng khi mua máy s?n xu?t ?á viên, máy l?c n??c

  • T?i v?i Vi?t An, quý khách hàng s? ???c t?n h??ng d?ch v? ch?m sóc chuyên nghi?p, ân c?n nh?t. ??i ng? k? s? lành ngh? s? ??m b?o kh?c ph?c m?i s? c? nhanh nh?t có th? khi có thông báo v? vi?c thi?t b? g?p s? c?.
  • Ch? ?? b?o hành lâu dài t?i 18 tháng, ngoài ra chúng tôi còn h? tr? m?t ph?n chi phí c?a d?ch v? b?o trì, b?o d??ng máy làm ?á, máy l?c n??c.
  • Các hình th?c thanh toán linh ??ng: thanh toán ti?n m?t ho?c s? d?ng th? ATM, th? VISA c?a ngân hàng, d?ch v? thanh toán t?i nhà.
  • Free toàn b? công l?p ??t và v?n chuy?n cho quý khách. Khi có l?i t? phía Vi?t An s? ???c ??i tr? s?n ph?m l?p t?c.

V?i h?n 10 n?m thành l?p, không ng?ng ??i m?i và phát tri?n, máy s?n xu?t ?á viên, máy l?c n??c c?a Vi?t An luôn ???c khách hàng ?u ái tin dùng. Vui lòng liên h? v?i chúng tôi theo s? ?i?n tho?i: 0942.41.41.41 ho?c ghé th?m các c?a hàng c?a công ty trên toàn qu?c.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên