Chức năng bình luận bị tắt
?i?u hòa ???c s? d?ng ph? bi?n ? m?i gia ?ình. Trên th? tr??ng ?i?u hòa hi?n nay ?ang t?n t?i song song 3 lo?i môi ch?t gas ?i?u hòa ?ó là R22, R410A và R32. M?i lo?i v?i có nh?ng tính n?ng ?u và nh??c ?i?m khác nhau. Không ph?i khách hàng nào c?ng hi?u ???c tính n?ng c?a t?ng lo?i gas. ?? giúp quý khách hàng có th? n?m rõ h?n thì trong bài vi?t d??i ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng xin ???c g?i t?i nh?ng thông tin c?n thi?t cho quý khách tr??c khi ch?n mua s?n ph?m ?i?u hòa.

Các tính n?ng c?a t?ng m?i ch?t gas nh? sau:

1. Gas R22 
Gas R22 là lo?i gas ???c s? d?ng ph? bi?n t? x?a ??n nay, giá thành ga R22 r? h?n nhi?u so v?i các lo?i ga khác. Tuy r?ng không ??c h?i ??i v?i c? th? s?ng nh?ng khi n?ng ?? lên cao quá có th? b? ng?t th? do thi?u d??ng khí. Gas R22 ???c dùng nhi?u trong ngành ?i?n l?nh và có m?c ?? gây th?ng t?ng Ozon và gây hi?u ?ng nhà kính.
Gas R22 ???c s? d?ng ph? bi?n cho các th??ng hi?u khi s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng nh? :?i?u hòa lg, ?i?u hòa Funiki, ?i?u hòa nagakawa, ?i?u hòa sumikura…
2. Gaz R410a
Ga R410a là nh?m b?o v? môi tr??ng h?n nên gas R410 có giá thành ??t h?n so v?i gas R22 vì nó ?òi h?i k? thu?t l?p và n?p gas c?u k?, khó h?n. Gas R410A c?u thành b?i 2 môi ch?t gas R32 và 125 pha t? l? 50/50, máy s? d?ng gas R410a có t? s? nén cao g?p 1,6 l?n t? s? nén gas R22 nên không gây ??c h?i.
Gas R410A ph? bi?n ? các dòng s?a ?i?u hòa t?i qu?n Ng? Hành S?n ?à N?ng cao c?p nh? ?i?u hòa Daikin,  Panasonic, Mitsubishi.
3.Gas R32
Gas R32 ???c ?ánh giá là dòng gas t?t nh?t hi?n nay, thân thi?n môi tr??ng, b?o v? s?c kh?e con ng??i c?ng nh? môi tr??ng xung quanh chúng ta. Chính vì v?y mà giá thành c?ng ???c xem là ??t nh?t so v?i hai lo?i gas còn l?i, gas R32 ??t ???c tiêu chu?n khí th?i GWP (550) th?p h?n nhi?u so v?i gas R410a (1980) gi?m l??ng khí th?i ??n 75%, b?o v? môi tr??ng, không ch?a ch?t gây suy gi?m t?ng Ozon. Gas R32 m?i ???c s? d?ng ? ?i?u hòa Daikin
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên