Chức năng bình luận bị tắt
Có m?t b?n ??c gi? g?i câu h?i t?i cho chúng tôi ?? nh? tìm ra nguyên nhân khi?n chi?c ?i?u hòa nhi?t ?? Mitsubishi nhà anh có hi?n t??ng ho?t ??ng liên t?c mà không th?y ng?ng ngh?. ?? gi?i ?áp th?c m?c này,d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng s? ti?t l? cách tìm ra nguyên nhân và cách s?a ?i?u hòa Mitsubishi ch?y liên t?c không ng?t trong bài vi?t d??i ?ây.

Nguyên nhân và cách kh?c ph?c ?i?u hòa Mitsubishi ch?y liên t?c

Có m?t s? lý do khi?n chi?c ?i?u hòa nhi?t ?? nhà b?n m?c ph?i s? c? này nh?:
1. Dàn l?nh quá b?n 
?i?u hòa s? d?ng trong m?t th?i gian dài mà b?n không v? sinh ??nh k? s? khi?n b? ph?n dàn l?nh c?a ?i?u hòa nhi?t ?? b? bám nhi?u b?i b?n làm l?u l??ng gió th?i qua giàn l?nh b? ch?n l?i m?t ph?n ?áng k? và không th? ?i qua dàn t?n nhi?t c?a c?c l?nh. ?i?u này s? làm cho nhi?t ?? làm l?nh c?a ?i?u hòa không ??t t?i m?c ?ã thi?t l?p và bu?c nó ph?i ho?t ??ng liên t?c ?? ??t ???c nhi?t ?? ?ã cài ??t tr??c ?ó. Lúc này, b?n c?n th?c hi?n v? sinh l?i, làm s?ch h?t các b?i b?n bám vào giàn l?nh, sau ?ó b?t ?i?u hòa lên xem nó ?ã ho?t ??ng ???c bình th??ng hay ch?a.
2. Gas b? rò r? ra ngoài: 
Không bi?t vì lý do gì mà ga ?i?u hòa b? th?t thoát ra ngoài s? làm gi?m hi?u su?t làm l?nh và khi?n nó ph?i ho?t ??ng liên t?c ?? ??t ???c nhi?t ?? ?ã thi?t l?p. ?? kh?c ph?c tình tr?ng này, b?n c?n g?i th? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng t?i ?? h? xem xét và n?p l?i gas cho ?i?u hòa c?ng nh? s?a ch?a b? ph?n b? h?ng, tránh làm cho gas ti?p t?c b? th?t thoát.
3. R? le nhi?t b? h? h?ng
Khi b? ph?n này b? h?ng, s? làm cho máy không nh?n bi?t ???c ?ã ??t ??n nhi?t ?? c?n thi?t hay ch?a và nó c? th? ho?t ??ng liên t?c. ?? có th? s?a ch?a ?i?u hòa g?p ph?i tình tr?ng này thì b?n nên nh? th? s?a ch?a t?i thay th? r?-le nhi?t b? h?ng b?ng r?-le m?i.
4. C?a phòng ch?a ???c khép kín
M?t tr??ng h?p khác hay g?p ph?i là ng??i dùng ?ã quên không ?óng kín các c?a s? ho?c c?a ra vào trong phòng ?ang b?t ?i?u hòa khi?n khí l?nh b? th?t thoát ra ngoài làm ?i?u hòa ph?i ho?t ??ng không ng?ng ?? bù ??p l??ng nhi?t m?t ?i này.
Nh? v?y, s?a ?i?u hòa Mitsubishi ho?t ??ng liên t?c không ng?t ngh? nói riêng và các lo?i ?i?u hòa khác nói chung thì b?n c?n tìm ???c nguyên nhân chính xác và có tr??ng h?p b?n có th? t? kh?c ph?c ???c nh?ng có tr??ng h?p b?n c?n g?i cho bên trung tâm hay công ty s?a ?i?u hòa t?i qu?n Thanh Khê ?à N?ng ?? ???c nhân viên giàu kinh nghi?m t?i x? lý.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên