Chức năng bình luận bị tắt

Công ty VIETPAT là ??n v? chuyên nh?n gia công phân bón (lá, r?, vi l??ng, trung l??ng, h?u c?, vô c?,…) trên toàn qu?c, liên h? ngay ?? ???c t? v?n s?m.

nhan gia cong phan bon la

M?u h?p ??ng gia công phân bón:

Các quy ??nh liên quan ??n vi?c gia công phân bón (lá, r?, vi l??ng, trung l??ng, h?u c?, vô c?,…)

?? tìm hi?u thêm v? vi?c gia công phân bón (lá, r?, vi l??ng, trung l??ng, h?u c?, vô c?,…) quý khách có th? tham kh?o thêm các v?n b?n pháp lý sau:

  • ?i?u 178 ??n ?i?u 184 Lu?t Th??ng m?i 2005 trong ?ó có các quy ??nh v? ??ng kí kinh doanh ngành ngh? gia công, h?p ??ng gia công… N?u gia công có y?u t? n??c ngoài, các v?n ?? pháp lí ???c quy ??nh t?i Ngh? ??nh 187/2013/N?-CP.
  • Thông t? s? 04/2014/TT-BCT c?a B? Công th??ng
  • Quy?t ??nh 1786/Q?-BNN-CB c?a B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn
  • Thông t? s? 04/2015/TT-BNNPTNT c?a B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn
  • Ngh? ??nh 202/2013/N?-CP v? qu?n lý phân bón c?a Chính ph?
  • công v?n s? 2114 ngày 19/3/2014 h??ng d?n tri?n khai th?c hi?n N? 202
  • ngày 30/9/2014, B? Công th??ng ban hành thông t? 29 qui ??nh h??ng d?n c?p phép SX phân bón vô c?
  • Ngh? ??nh 163/2013/N?-CP quy ??nh v? x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c hóa ch?t, phân bón và v?t li?u n? công nghi?p
  • ….

V?i ??i ng? t? v?n chuyên nghi?p thì m?i th?c m?c c?a quý khách v? gia công phân bón hay h?p quy các s?n ph?m khác trên c? liên h? ngay cho chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn có ch?ng nh?n các lo?i ISO nh? ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 trên toàn qu?c. Liên h? v?i hotline : 0943343981

Ngu?n t? : http://hopchuanhopquy.com/nhan-gia-cong-phan-bon-la-re-vi-luong-trung-luong-huu-co-vo-co/

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên