Chức năng bình luận bị tắt

D??c li?u ?ông trùng h? th?o v?n là th?o d??c quý ???c xem nh? m?t món quà ??t ?? nh?t dành cho s?c kh?e con ng??i, nh?t là v?i ng??i già, tr? nh?, ng??i kém ?n, b? suy dinh d??ng.

?ông trùng h? th?o có công d?ng t?ng c??ng s?c kh?e, b? sung dinh d??ng r?t hi?u qu?. Tr??c ?ây, ?ây là loài d??c li?u quý ch? vua chúa hoàng t?c m?i ???c s? d?ng, là món ?n b? d??ng nh?t dành ti?n vua, giúp t?ng c??ng s?c kh?e, t?ng c??ng sinh l?c, ch?ng m?t m?i c?ng th?ng. ??ng th?i, ?ông trùng h? th?o còn có kh? n?ng phòng ch?ng b?nh t?t, t?ng s?c ?? kháng và h? mi?n d?ch, r?t t?t cho ng??i già, ng??i b? suy nh??c, m?i ?m d?y, m?c b?nh nan y, ung th?…

??c bi?t ?ông trùng h? th?o giúp t?ng sinh lý ?àn ông, chính ?i?u này mà xa x?a các vua chúa luôn ch?n dùng d??c li?u này.

?ông trùng h? th?o có t?t cho ng??i hi?m mu?n không

Vì sao ?ông trùng h? th?o giúp tr? t?ng cân

?ông trùng h? th?o n?i ti?ng v?i nh?ng giá tr? dinh d??ng vô cùng cao, thành ph?n vô cùng phong phú và ?a d?ng .

  • H?n 17 lo?i axit amin khác nhau, trong ?ó có nhi?u lo?i axit amin c? th? ng??i không th? t? t?ng h?p ???c. Các axit amin này có vai trò vô cùng quan tr?ng v?i s?c kh?e con ng??i, nh?t là v?i s? phát tri?n c?a tr? nh?, giúp tr? ch?c x??ng, phát tri?n chi?u cao, kích thích tiêu hóa, là s?n ph?m t?ng cân hi?u qu? cho tr?, giúp ?n ngon mi?ng, ??ng th?i phát tri?n c? trí não và h? tiêu hóa c?a tr?.
  • R?t giàu các nguyên t? vi l??ng nh? s?t, ??ng, k?m, magan, natri, canxi…là nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng v?i s? phát tri?n th? ch?t c?a con ng??i.
  • Hàm l??ng Vitamin l?n, nh? vitamin B12, A, C, B2, E, K….là nh?ng lo?i vitamin giúp ?n ngon ng? t?t, kích thích tiêu hóa, t?ng c??ng s?c kh?e hi?u qu?, các lo?i vitamin này r?t c?n thi?t v?i s? phát tri?n c?a tr? nh?. Thi?u các vitamin này s? d?n t?i tr? qu?y khóc, m?t m?i, bi?ng ?n, suy dinh d??ng, còi c?c, ch?m l?n….
  • Giúp t?ng s?c ?? kháng cho tr?, t? ?ó gi?n ?m ?au, b?nh t?t, phòng ng?a nguy c? m?c b?nh giúp tr? phát tri?n t?t h?n, kh?e m?nh h?n.

y?n tr?ng dinh d??ng cho tr? nh?

S? d?ng ?ông trùng h? th?o v?i tr? nh? th? nào?    

V?i tr? nh?, nên cho dùng l??ng ?ông trùng h? th?o r?t ít, kho?ng n?a con trong 2 ngày, 1 tu?n ch? dùng 1 con, chia ngày ra ?? s? d?ng, nên n?u cháo cho tr? ?n ho?c n?u c?ng b?t cho tr?, không nên cho tr? u?ng n??c ?ông trùng h? th?o b?i ?ông trùng không có v? ng?t, tr? nh? th??ng không thích s? r?t b? ?? ho?c nôn tr? ra ngoài.

V?i nh?ng tr? b? r?i lo?n ?ông máu, huy?t áp th?p thì không nên dùng ?ông trùng h? th?o b?i d? gây ??n các tác d?ng ph?, d?n ??n m?t tác d?ng c?a ?ông trùng, ngoài ra s?n ph?m phù h?p v?i t?t c? ??i t??ng. Tr? dùng th??ng xuyên s? giúp t?ng cân an toàn, t?ng s?c ?? kháng và h? mi?n d?ch.

Nên ch?n mua ?ông trùng h? th?o ? ?âu?     

Ch? có ?ông trùng h? th?o Tây T?ng Trung Qu?c m?i là lo?i ?ông trùng có ch?t l??ng t?t nh?t. Vì n?i ?ây có ?i?u ki?n t? nhiên và khí h?u thu?n l?i cho ?ông trùng sinh tr??ng và phát tri?n. ?? mua ???c ?ông Trùng Tây T?ng chính hãng nên tìm ??n các ??i lí phân ph?i s?n ph?m có ??y ?? gi?y t?, nhãn mác.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên