Chức năng bình luận bị tắt

Facebook Lite là ?ng d?ng m?ng xã h?i thông minh ?? b?n có th? truy c?p internet c?ng ??ng Facebook nhanh nh?t có th?. Facebook lite là phiên b?n nh? g?n ???c thi?t k? cho ?i?n tho?i c?u hình t?m trung, tiêu t?n ít Ram. app này h? tr? chúng ta s? d?ng internet c?ng ??ng ngay c? khi g?n k?t m?ng y?u. V?i facebook lite free download ng??i ch?i th?a s?c chat , g?i ?i?n , chia s? tâm tr?ng v?i ng??i quen.

V?i n?n t?ng Facebook Lite, b?n có th? th?a s?c share hình ?nh , tr?ng thái , comment và thích ?nh c?a ng??i quen, app còn cho phép ng??i dùng trò chuy?n tr?c ti?p trên ?ng d?ng mà không b?t down messenger v? . kh? n?ng c?c k? b?t ng? c?a facebook lite version for android mà không ph?i ai c?ng bi?t chính là chúng ta có th? t? t?o video ?? k? ni?m , ho?c ch? ?? ngày này n?m x?a ?? nh?c l?i cho chúng ta vô vàn k? ni?m tuy?t v?i. b?n có th? xem l?i và chia s? cho ng??i quen c?a mình b?t k? s? ki?n nào.

Facebook Lite không ch? d?ng l?i ? nh?ng ch?c n?ng trên mà nó còn ??y ?? ch?c n?ng khác n?a nh? :

T?i phiên b?n Facebook Lite Download for Java mi?n phí

tr?i nghi?m và hao tiêu t?n ít d? li?u

phù h?p v?i các dòng d? yêu c?u hình t?m trung , ch?c n?ng k?t n?i ch?m

T?c ?? ??ng nh?p c?c nhanh

Làm vi?c t?t v?i các gói dung l??ng m?ng

Nh?n thông báo t? b?n bè và b?n bè

c?p nh?t tr?ng thái , hình ?nh

share tin t?c, hình ?nh và bài vi?t cho b?n bè

Cài ??t và tr?i nghi?m hoàn toàn free

Xem và tr?i nghi?m thêm uc browser trình duy?t web mi?n phí. download Facebook Lite , phiên b?n thu nh? c?a Facebook dành cho ?i?n tho?i c?u hình t?m trung , t?n h??ng ?ng d?ng này cung c?p cho b?n kh? n?ng g?n k?t nhanh chóng ??nh cao , trò chuy?n v?i m?i ng??i mà không c?n ph?i lo t?i g?n k?t m?ng. Có th? nh?n ??nh r?ng , Facebook Lite r?t nhi?u t? ch?t c?a m?ng c?ng ??ng , v?a c?c k? nhanh v?a ?áng tin c?y .

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên