Chức năng bình luận bị tắt

b?n ?ang có nhu c?u h?c các tháng trong ti?ng anh nh?ng ch?a bi?tnguyên lý h?c c?n làm gi cho ?úng nh?t, r?t c?n ph?i h?c có chuyên nghi?p and trình t?, h?c theo cách th?c ?úng nh?t ?? chu?n ch?nh t? cách vi?t, phát âm khi chúng ta s? d?ng ??n nh?ng ngày tháng b?ng ti?ng Anh.

V?y ph?i h?c c?n làm gi cho ?úng nh?t? trên h?t m?i ng??i c?n n?m v?ng ph??ng th?c c?a nh?ng Danh t? ch? tháng & ?i kèm các gi?i – ??ng t? ?i cùng.

  1. Cách vi?t tháng trong ti?ng Anh

nh? các b?n th?y m?i khi c?n nói hay vi?t các tháng trong ti?ng Anh phía tr??c tên tháng luôn luôn ?i kèm v?i gi?i t? “in”.

EX: in January…

In February

In March

In Arpil

In May

In June

In July

In August

In September

In October

In November

In December

c?ng nh? Anh ch? th?y ?ó, các tháng trong ti?ng Anh luôn kèm theo v?i gi?i t? in phía tr??c nó, ch? có t?t c? m?i ng??i l?u ý v? ki?u cách dùng and h?c theo t?ng c? th? ? trên caob?nchi?n th?ng khi h?c các tháng trong ti?ng Anh r?i, th?t d? ph?i không?

H?c nh?ng tháng nh? th? nh?ng khi mu?n vi?t th? c?m ?n b?ng ti?ng anh thì m?i ng??i ph?i ban ??u vi?t ngày tháng ph?i làm sao cho ?úng th?t s? chuyên nghi?p nh?t? Cách vi?t ?úng ngày, tháng ti?ng Anh sao cho ?? h?n ch? b? nh?m l?n c?ng là v?n ?? khi?n cho Anh ch? em ?áng ???c ch?m lo.

2. Cách vi?t các ngày trong ti?ng Anh

  • Cách vi?t:
  • Th?, tháng + ngày (s? th? t?), n?m..

Ex: Monday, November 3rd, 2010

  • Th?, ngày +tháng, n?m..

Ex: Friday, 1st May,2010

  • Cách ??c
  • Th?, tháng +ngày +n?m

Ho?c: Th?, ngày+of+tháng+n?m

tuy v?y trong ti?ng Anh có nhi?u ch?ng lo?i cách ??c, cho nên m?i ng??i có th? ??c theo cách Anh – Anh ho?c Anh – M? ??u ?c. khi b?nth?c hi?n cách vi?t ngày tháng ? phía trên thì sau ?ó các b?n ch? c?n có g?i l?i chào c?ng nh? content l?i c?m ?n phía bên d??i n?i dung r?i.

M?t Note r?t nhi?u t?i Anh ch? khi mu?n nói ??n các ngày thì có thêm gi?i t? “on”phía tr??c , khi ?ó câu t? c?a khách hàng s? tr? lên chính xác h?n.

Khi h?c ti?ng Anh không ??n thu?n là m?i ng??i h?c các câu ch? ?? giao ti?p mà hãy yên c?u n?ng l?c c?a mình ? m?t trình ?? cao h?n, tìm tòi & hi?u bi?t r?ng h?n ?? tr? thành m?t ng??i s? dung ti?ng Anh th?t s? chuyên nghi?p nh?t. khi b?n ?ã ??t ???c m?c ?ích c?a tôi thì nh? là l?i c?m ?n b?ng ti?ng anh trân thành nh?t nhé.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên