Chức năng bình luận bị tắt

?àn ông không có h?ng thú v?i sex là b?n ?ang trong tình tr?ng m?t cân b?ng s?c kh?e. ??n 25% nam gi?i g?p v?n ?? trong chuy?n ?y và kh? n?ng t?ng c??ng sinh lý nam gi?i con s? này còn có th? cao h?n vì ?àn ông không nói nhi?u v? tình tr?ng sinh lý y?u c?a mình.

Gi?c ng? và tình d?c

Theo ti?n s? Billy Goldberg, có khá ít d?u hi?u gi?i thích lý do t?i sao nam gi?i th??ng ng? ngay sau khi quan h? tình d?c. Tuy nhiên, các hócmôn oxytocin, prolactin, axít gamma amino butyric và các hóc môn khác ??u góp ph?n làm cho d? ng?.

Bác s? chuyên khoa tình d?c h?c ng??i Canada David McKenzie cho bi?t: “Sau khi ??t ???c c?c khoái, c? th? c?a nam gi?i s? thay ??i. Hóc môn prolactin s? ???c s?n xu?t ra d?n ??n thay ??i trong c? th? và t?o c?m giác m?t m?i.”
H?n n?a, s? c? g?ng trong lúc quan h? và sau khi c?c khoái ?ã làm cho các c? b?p m?t m?i, ?i?u này s? d?n ??n bu?n ng?. Do c? th? ?àn ông có nhi?u c? b?p nên h? d? ?i vào gi?c ng? h?n ph? n?.

Ham mu?n c?a ?àn ông c?ng lên xu?ng th?t th??ng

N?u b?n ngh? ch? có ph? n? m?i b? thay ??i tâm sinh lý tr??c th?i k? kinh nguy?t thì hãy suy ngh? l?i vì s? thay ??i n?i ti?t t? testosterone hàng tháng c?ng có th? ?nh h??ng ??n tâm trang, ham mu?n, s? phát tri?n c?a râu, sinh l?c, và l??ng tinh trùng ? nam gi?i.
Theo nghiên c?u do ti?n s? Marcus Laux th?c hi?n thì nam gi?i th??ng có nhi?u n?ng l??ng và kh?e m?nh h?n ??ng th?i nhu c?u ???c ng? c?ng th?p h?n ph? n?. Ông cho bi?t: “N?u b?n theo dõi chu k? cá nhân c?a mình thì b?n hoàn toàn có th? d? ?oán ???c nh?ng thay ??i liên quan ??n tâm tr?ng, n?ng l??ng hay ??i s?ng tình d?c. Sau ?ó b?n có th? t?n d?ng nh?ng kho?ng th?i gian t?t nh?t c?a mình và c?ng c?m th?y d? dàng h?n khi ??i m?t v?i nh?ng lúc tâm tr?ng không t?t”

Ng? không t?t gi?m kh? n?ng c??ng d??ng

N?u b?n ?ang ph?i ??i m?t v?i tình trang ng?ng th? lúc ng? do t?c ngh?n thì b?n hoàn toàn có th? ??i m?t v?i nguy c? r?i lo?n sinh lý. Ng?ng th? lúc ng? do t?c ngh?n là m?t lo?i r?i lo?n gi?c ng? và có r?t nhi?u tr??ng h?p không ???c phát hi?n, tình tr?ng này có th? khi?n cho ng??i b? m?c ph?i ng?ng th? nhi?u l?n trong vòng 1 ti?ng.
N?u b?n b? r?i lo?n ch?c n?ng sinh lý thì b?n nên ?i ki?m tra xem mình có b? ng?ng th? lúc ng? do t?c ngh?n hay không. Nh?ng ng??i ?àn ông ???c ch?n ?oán m?c ch?ng ng?ng th? lúc ng? do t?c ngh?n sau khi ?i?u tr? th??ng c?m th?y “chuy?n ?y” c?a mình c?ng ???c c?i thi?n ?áng k?.

“Kích th??c” không quan tr?ng b?ng “k? thu?t”

?? dài trung bình c?a “c?u bé” khi ? tr?ng thái bình th??ng là kho?ng 7,5 cm và khi ? tr?ng thái c??ng c?ng là kho?ng 12,5 cm. Kích th??c này hoàn toàn nh? h?n so v?i nh?ng gì ?àn ông ngh? là “bình th??ng”.

“Thông th??ng, ph? n? và c? nam gi?i ??u tin r?ng m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng th? hi?n s? h?p d?n và nam tính c?a ?àn ông chính là ? kích th??c c?a c?u bé, kích th??c này ph?i l?n h?n kích th??c “chu?n”. Tuy nhiên, th?c t? l?i cho th?y r?ng, nh?ng ng??i ?àn ông có “c?u bé” quá kh? s? r?t khó kh?n trong vi?c tìm ki?m m?t n?a c?a mình vì không ph?i ng??i ph? n? nào c?ng c?m th?y tho?i mái khi “yêu” h?.”

Trong khi quan h?, kích th??c c?a “c?u bé” ch? ?óng m?t vai trò nh? trong vi?c ?em l?i c?c khoái cho ??i ph??ng. ?i?u mà h?u h?t ph? n? c?n là “k? thu?t” và ng??i ?àn ông n?m b?t ???c các cac tu the quan he tinh duc này là ng??i có th? tránh ???c vi?c l?n ra ng? ngay sau khi “lâm tr?n”.
Tài li?u tham kh?o: http://bomdin.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-suc-khoe-tinh-duc-o-nam-gioi.html

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên