Chức năng bình luận bị tắt

Gi?a muôn vàn các h? th?ng ch? t?o ?á dùng , n??c vô trùng trên th? tr??ng hi?n t?i , thì chi?c h? th?ng làm ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c ?óng chai c?a VietAn Company – ?ã và ?ang nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c và là s? l?a ch?n lí t??ng number one ??i v?i ng??i s? d?ng và các ??i tác kinh doanh. V?i s?n ph?m này, quý khách s? có th? t? là nguyên nhân c?a nh?ng viên ?á ti?t trùng , tiêu chu?n nh?t cho riêng mình – mà không ph?i ph? thu?c vào ngu?n cung bên ngoài.

Dù trên th? tr??ng có vô s? nhãn hi?u tuy?t v?i v?i Vi?t An , nh?ng công ty Vi?t An chúng tôi chúng tôi v?n ??ng v?ng ? v? trí top ??u và t?o ???c ?n t??ng, ni?m tin nh?t ??nh ??i v?i ng??i tiêu dùng. ??n v?i Công ty c? ph?n TMTH Vi?t An , chúng tôi xin h?a mang ??n cho “th??ng ??” – nh?ng chi?c s?n ph?m “ice machine” viên, dây chuy?n s?n xu?t n??c ?óng chai v??t tr?i v? ch?t l??ng , c?ng nh? ti?t ki?m v? chi phí nh?t.

1 vài mô hình nên dùng máy làm ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c ?óng chai

 • Các c?a hàng kinh doanh cafe, gi?i khát dùng ?á ?n ?? gi? l?nh và pha ch? sinh t?, n??c hoa qu?.. .
 • Các nhà ngh? , nhà hàng , quán bar nên có m?t tmáy làm ?á s?ch ?? ph?c v? nhu c?u ng??i dùng và xin h?a ch?t l??ng th?c ph?m s?ch c?ng nh? t? ch? trong ngu?n hàng ?á dùng s?ch.
 • Các siêu th?, c?a hàng l??ng th?c t??i s?ng c?n có h? th?ng làm ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c ?óng chai ?? vi?c c?t gi? , làm l?nh tuy?t v?i h?n.
 • Các doanh nghi?p, nhà máy t?o ?á viên c?n update máy móc c?ng nh? qui trình s?n xu?t ?? nâng cao “profit” , ti?t ki?m chi phí .

http://maylamdavien.org/wp-content/uploads/2016/08/may-lam-da-vien-Viet-An-223x300.jpg

Hãy ??n v?i máy làm ?á viên tinh khi?t, dây chuy?n di?t khu?n n??c vì:

 1. Nh? công ngh? làm ?á, l?c n??c “high-tech” ???c nh?p kh?u t? Hoa K?, máy s?n xu?t ?á viên, h? th?ng làm s?ch n??c th??ng hi?u Công ty Vi?t An ???c ??i ng? k? s? ?i tiên phong tìm hi?u và thi?t k? s?n xu?t phù h?p v?i n??c ta.
 2. V?i s?n ph?m máy làm ?á viên tinh khi?t: công n?ng m?nh m?, v??t tr?icho công su?t ?á t?i ?a l?n, thùng ch?a l?n cho phép b?o qu?n và d? tr? ?á tuy?t v?i h?n. Có 1 không 2 l??ng ?i?n tiêu th? ti?t ki?m ??n 45% so v?i các hãng khác, ti?t ki?m ti?n “cost” cho quý khách hàng . Nh? h? th?ng dung môi ch?t l??ng cao R22 ho?c R32 nên th?i h?n t?o ra 1 m? ?á s? ???c rút ng?n ?áng k?.
 3. Công ngh? làm s?ch , kh? mùi “high-tech” tiêu di?t vy rút , ??c t? gây h?i cho s?c kh?e ng??i s? d?ng , mang ??n nh?ng viên ?á vô trùng , ch?t l??ng 99,99% .
 4. C? 2 m?t hàng máy làm ?á viên tinh khi?t, máy làm s?ch n??c có ki?u dáng tinh t? (560x860x1750mm), ??p m?t , linh ho?t khi l?p ??t , m?c giá th?p h?n so v?i các lo?i dây chuy?n “import” “high-ranking” nh?ng ch?t l??ng v?n t??ng t?.
 5. Dây chuy?n v?n hành êm, ít âm vang l?n . Ngoài ra v?i m?ch ?i?n thông minh “automatic” ng?t khi có tr?c tr?c v? ?i?n, t?  ?i?u ch?nh kho?ng th?i gian làm ?á, di?t khu?n n??c nên s? r?t an toàn khi s? d?ng .
 6. Các ph? ki?n máy làm ?á viên tinh khi?t ??u ???c làm b?ng ch?t li?u thép inox304 “V.I.P” , giúp máy t?o ?á , h? th?ng di?t khu?n n??c ch?ng hao mòn , nâng cao th?i h?n s? d?ng .

Các linh ki?n ?i kèm v?i máy làm ?á s?ch

 • Th? nh?t khoang l?nh : nh? ch?t li?u cách nhi?t c?c tuy?t v?i , nên có th?  dám ch?c ?á và nh?ng viên ?á không b? vón c?c dính vào nhau – khó kh?n trong x? lý khúc m?c tách ?á ra ?? s? d?ng .
 • Th? hai dây chuy?n di?t khu?n n??c : Vì quý khách hàng ch? y?u dùng máy làm ?á s?ch là các nhà hàng phong cách , các quán ?n, các quán bar – nên ?? giúp quý khách hàng không âu lo , thì VA cúng tôi ?ã setup thêm 1 máy l?c n??c ch?t l??ng bên trong dây chuy?n – giúp ?á ???c s?n xu?t ra tuy?t ??i an toàn v?i ng??i dùng – cung c?p chi ti?t các ch?t l??ng t? c?c ch?t l??ng .

?? s? h?u cho mình chi?c máy làm ?á s?ch, dây chuy?n l?c n??c chính hãng giá t?t nh?t , m?i b?n ghé th?m các Chi nhánh c?a công ty Vi?t An chúng tôi g?n nh?t ho?c g?i ?i?n ??n s? Hotline: 0942.41.41.41 ?? ???c “support” ít t?n th?i gian . Vi?t An chúng tôi r?t mong ???c có h?i ???c h?p tác v?i ng??i dùng trong quá trình g?n nh?t.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên