Chức năng bình luận bị tắt

Shareit for android – là ph?n m?m chuy?n d? li?u nhanh và ti?n l?i nh?t hi?n nay dành mi?n phí cho nhi?u h? ?i?u hành di ??ng. Nó ???c s? d?ng ph? bi?n nh? 1 ph?n m?m ???c cài m?c ??nh cho d? yêu. B?n có th? chia s? mà không s? d?ng ??n b?t k? dây k?t n?i nào.

K?t qu? hình ?nh cho shareit

Shareit chia s? d? li?u không dây m?nh m?

Shareit download là ?ng d?ng nhanh nh?t và thu?n ti?n nh?t ???c s? d?ng cho vi?c chia s? hình ?nh, video, các ?ng d?ng và t?p tin nào ?ó ???c l?u trên máy tính. Shareit không ?òi h?i vi?c s? d?ng b?t k? lo?i cáp ho?c dây ?i?n nào cho vi?c này và c?ng không c?n b?t k? k?t n?i internet nào. R?t thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng nh?ng thi?t b? c?n l?u tr? và chia s? d? li?u.

?i?m l?n nh?t c?a c?a shareit androids là b?n có th? cùng lúc chuy?n nhi?u file d? li?u v?i nhi?u thi?t b? khác mà t?c ?? ???ng truy?n v?n r?t nhanh và ?n ??nh. So v?i Bluetooth thì  shareit apps nhanh g?p 200 l?n r?i vào t?c ?? 20MB/giây. Công vi?c s? ?? c?ng th?ng, m?t m?i và tr? nên thú v? h?n bao gi? h?t. D? nhiên là b?n có th? gi?i thi?u cho b?n bè ho?c ng??i khác ch? b?ng 1 tin nh?n sms vô cùng ??n gi?n.

K?t qu? hình ?nh cho shareit

Các tính n?ng c?a share center apps :

– Dung l??ng nh? g?n phù h?p v?i máy

– Thao tác t?i nhanh g?n, ??n gi?n, d? dàng s? d?ng

– Giao di?n ??p m?t, thân thi?n

– Ch?t l??ng truy?n t?i, c?c nhanh và ?n ??nh

– L?u ngay video, file, hình ?nh vào danh sách c?a b?n

– Không c?n các k?t n?i r??m rà t?n chi phí, không an toàn

Vi?c chia s? s? d? dàng h?n bao gi? h?t v?i shareit software for android b?n s? ch?ng c?n m?t kho?n chi phí nào mà v?n có m?t tr? lý ??c l?c trong vi?c truy?n và sao l?u các d? li?u c?c k? nhanh chóng.chúc b?n có nh?ng phút giây vui v? t?n h??ng bên chiiec ?i?n tho?i c?a mình

Xem thêm: Download Game pokemon go apk

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên