Chức năng bình luận bị tắt
Cái nóng gay g?t mùa hè có l? ??i v?i chúng ta ?ó là m?t ?i?u khó ch?u. ???c ng?i trong c?n phòng có ?i?u hòa vào nh?ng ngày hè oi b?c th?t là d? ch?u và tho?i mái. Nh?ng vào m?t ngày, b?n nh?n ra c?n phòng c?a mình không còn mát nh? tr??c n?a dù b?n có ?? nhi?t ?? th?p nh?t, ?ó là có th? ?i?u hòa c?a b?n ?ang g?p v?n ?? v? làm l?nh. Bài vi?t này c?a th? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng s? phân tích cho các b?n bi?t nguyên nhân khi?n ?i?u hòa không mát khi tr?i nóng.

1. Do thi?u ga

Nhi?u m?i rò r? r?t nh? ph?i sau c? n?m m?i có bi?u hi?n. Sau khi t?ng v? sinh b?o d??ng mà v?n th?y ít l?nh thì ph?i ki?m tra gas. Th? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng cho hay N?u th?y thi?u gas nhi?u trong th?i gian s? d?ng ng?n thì ph?i tìm nguyên nhân rò r?, kh?c ph?c xong m?i ???c n?p gas l?i. N?u n?p gas b? sung mà không ki?m tra thì c?ng ch? sau m?t th?i gian l?i m?t gas và m?t l?nh nh? c?. Máy luôn s?ch và ?? ga s? tiêu th? ?i?n n?ng ít h?n và b?n h?n.

2. Do b?i b?n không v? sinh b?o trì

Các lo?i ?i?u hòa c? s? d?ng ???c kho?ng 2 n?m mà không ???c v? sinh, b?o d??ng ?i?u hòa c?n th?n s? r?t b?n. M?ng bám, b?i b?n, m?ng nh?n th?m chí là xác ??ng v?t ch?t t?i m?t l?nh gây ra nh?ng mùi khó ch?u khi b?n s? d?ng. B?i b?n và m?ng bám s? t?o ra m?t l?p bám dính vào co m?t l?nh, l??i l?c khi?n ?i?u hòa không th? th?i h?i l?nh ra phòng.

3. Do h?ng ?i?u hòa b?i nhi?t ?? quá cao

?i?u hòa quá t?i, nh? thì h?ng t? n?ng thì ch?t block, chi phí s?a ch?a máy lanh r?t l?n.T? th??ng ???c các nhà s?n xu?t tính s? ch?u ??ng ?? nóng là 45 ?? C v?i th?i ti?t ngoài tr?i 40 ?? C bên trong ?i?u hòa có th? lên t?i 50- 60 ?? C s? gây ra n? t? vì ??t quá g?n v?i bloc ?i?u hòa l?i càng d? n?

4. Do l?p ??t công su?t không phù h?p

B?n có th? t? tính ra công su?t ?i?u hoà c?n thi?t cho c?n phòng c?a mình tu? theo chi?u cao, diê?n ti?ch, thê? ti?ch và h??ng nhà. Nh? v?y, khi mua máy l?nh c?n xem xét, tính toán t?t c? các y?u t? có th? tác ??ng ??n ho?t ??ng c?a máy ?? có th? ch?n cho mình m?t máy l?nh có công su?t phù h?p nh?t. Và mu?n ???c ??u ?ó b?n c?n chuyên gia s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng t? v?n cho b?n rõ ràng nh?t.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên