Chức năng bình luận bị tắt
?i?u hòa th??ng là nguyên nhân làm cho không khí trong phòng b? khô.Không khí khô s? làm cho ng??i s? d?ng b? khô da, b? khô tóc, khô môi… T?t c? nh?ng b? ph?n ?ó ??u c?n có nhi?u n??c ?? c?ng m?n và ??p h?n. Vi?c thi?u n??c s? làm cho chúng tr? nên m?t ?i s?c s?ng t??i tr?. Không khí trong phòng ?i?u hòa khô là nguyên nhân chính khi?n cho c? th? ng??i s? d?ng b? m?t n??c. V?y Làm th? nào ?? t?ng ?? ?m trong phòng ?i?u hòa? Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng ??c qua bài t? v?n d??i ?ây ?? t?ng ?? ?m cho phòng có ?i?u hòa.

T?i sao ?? ?m trong phòng ?i?u hòa l?i th?p ??n v?y?

?i?u hòa có kh? n?ng hút ?m r?t m?nh. Nh?ng ngày hè nóng n?c, nhi?u ng??i cài ??t nhi?t ?? ?i?u hòa th?p là nguyên nhân khi?n ?i?u hòa hút ?m càng nhanh h?n. N?u h?i n??c trong không khí quá khô, ?i?u hòa chuy?n sang hút ?m trên c? th? ng??i s? d?ng và ?i?u ?ó làm cho ta luôn có c?m giác da b? khô khi ? trong phòng ?i?u hòa.
?i?u hòa t?a ra lu?ng không khí mát l?nh trong lành nh?ng ??ng th?i nó c?ng hút l?i không khí trong phòng ra bên ngoài. ?i?u này làm cho không khí trong phòng r?t khô.

M?o v?t t?ng ?? ?m trong phòng ?i?u hòa?

– B?n hãy b? m?t ch?u n??c nh? trong phòng ?? ?i?u hòa có th? hút ?m t? ?ó ch? không ph?i hút trên c? th? ng??i s? d?ng và ?? ??c trong phòng. ?i?u này s? làm cho tóc , da và môi c?a b?n không b? quá khô.
– B?n hãy ?? trong phòng m?t chi?c máy phun s??ng ?? không khí trong phòng ???c t?ng c??ng ?? ?m. ?i?u này c?ng giúp b?n tránh ???c vi?c ?i?u hòa hút ?m trên c? th?.
– B?n hãy th??ng xuyên lau nhà b?ng gi? ??t. Cách này c?ng góp ph?n t?ng thêm ?? ?m cho phòng ?i?u hòa c?a b?n.
Hi v?ng v?i nh?ng chia s? nh? c?a d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng giá r? s? giúp b?n cách t?ng ?? ?m trong phòng có ?i?u hòa.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên