Chức năng bình luận bị tắt

Các lá bài Major Arcana c?ng th? hi?n nguyên m?u c?a Carl Jung – nh?ng mô hình ??nh h??ng, ??ng nh?t v? s? ?nh h??ng nh? m?t ph?n v?n có trong b?n ch?t c?a con ng??i.

Các lá bài Tarot Major Arcana (c?ng th??ng ???c g?i là trump card) t?o nên n?n t?ng cho b? bài Tarot và g?m 21 lá bài ???c ?ánh s? và m?t lá bài không có s? (the Fool).

Xem bài tarot ? ?âu chính xác nh?t

637-thd-q5-hcm

Các lá bài này ??i di?n cho s? giác ng? tinh th?n và mô t? nh?ng tr?ng thái khác nhau mà chúng ta g?p ph?i khi tìm ki?m nh?ng ý ngh?a và s? hi?u bi?t l?n h?n trong cu?c s?ng. Theo cách này, các lá bài gi? vai trò là nh?ng bài h?c có ý ngh?a sâu s?c.

Ý ngh?a các lá bài Tarot trong b? ?n Chính Major Arcana phác h?a c?u trúc c?a nh?n th?c con ng??i và, c?ng vì th?, gi? chìa khóa d?n ??n nh?ng bài h?c cu?c s?ng tích l?y theo th?i gian. Hình ?nh trong nh?ng lá bài Major Arcana ch?a ??ng s? khôn ngoan c?a nhi?u n?n v?n hóa và các tín ng??ng huy?n bí, nh? Ai C?p, Ph?t Giáo, Hindu Giáo, Do Thái Giáo và Ki-tô Giáo.

B?n ?ã có bi?t v? tác d?ng c?a m?t ong r?ng trong vi?c ch?a b?nh ?au c? h?ng ch?a?

Trong cu?n sách Pocket Guide to Tarot (H??ng D?n Nh?p Môn Tarot), Alan Oken cho r?ng 22 lá bài ?n Chính c?ng gi?ng nh? Mandala c?a Tarot. Mandala là nh?ng hình ?nh chi ti?t gi?ng hình tròn bi?u t??ng cho V? Tr? ho?c Cái Tôi (B?n Ngã) ???c v? trên t?m v?i và ???c s? d?ng ?? nghiên c?u và thi?n ??nh tâm linh b?i ng??i Tây T?ng.

Do ?ó, vi?c nghiên c?u nh?ng hình ?nh trong nh?ng lá bài Major Arcana và suy ng?m v? nh?ng thông ?i?p c?a chúng là r?t quan tr?ng. Hãy xem xét ?n sau nh?ng t? khóa ??n gi?n và nh?ng ý ngh?a truy?n th?ng c?a lá bài Tarot, và ki?m tìm nh?ng ý ngh?a thu?c v? chính con ng??i b?n. Khi ki?n th?c v? các bi?u t??ng càng phong phú, s? hi?u bi?t c?a b?n v? nh?ng gì lá bài th? hi?n s? ngày càng sâu s?c h?n.

Chúng là ch? ?? ??c tr?ng, mô t? và bi?u t??ng hóa các tr?ng thái tâm lý chúng ta mà nh? ?ó chúng ta mu?n tr? thành m?t con ng??i toàn di?n và cân b?ng. Cùng v?i hành trình này, chúng ta s? g?p ph?i nhi?u thách th?c, ph?i ??i m?t v?i ngh?ch c?nh, ph?i làm vi?c, ra quy?t ??nh và chi?n ??u ch?ng l?i các th? l?c ??i l?p. M?i b??c ?i trên con ???ng này s? mang chúng ta g?n h?n t?i giác ng?. ?ây th??ng ???c xem là hành trình c?a the Fool.

B?n ngh? n?i nào h?c guitar uy tín nh?t sài gòn?

Các Lá Bài Major Arcana trong Gi?i Bài Tarot

Khi m?t tr?i bài Tarot th? hi?n ?a s? lá bài trong b? ?n Chính, ng??i ???c xem ?ang tr?i qua nh?ng s? ki?n thay ??i cu?c s?ng h?, nh?ng s? ki?n có ?nh h??ng v? lâu dài. Có nh?ng bài h?c quan tr?ng mà ng??i ???c gi?i bài ph?i chú ý ?? ti?n xa h?n trong vi?c tìm ki?m tinh th?n và con ng??i h?.

Tuy nhiên, n?u có nhi?u lá bài Major Arcana ng??c, ?i?u này s? hàm ý r?ng ng??i ???c xem gi?i bài không chú ý quan tâm ??n nh?ng bài h?c quan tr?ng trong cu?c s?ng này và ph?i quay l?i bài h?c c?a lá bài tr??c ?ó tr??c khi ti?p t?c gi?i bài.

Nh?ng tr?i bài Tarot c?a Major Arcana

V?n kh? thi khi th?c hi?n gi?i bài ch? s? d?ng 22 lá bài trong b? ?n Chính Major Arcana. Ph??ng pháp này th??ng ???c s? d?ng cho nh?ng gi?i bài liên quan ??n s? t? nh?n th?c v? tinh th?n ho?c khi b?n c?n m?t cái nhìn sâu s?c h?n t? vô th?c t?p h?p (Collective Unconscious).

Quy nh?n times

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên