Chức năng bình luận bị tắt

GS.Nguy?n Minh Thuy?t: 1 ??t n??c s? h?u ??i ng? k? thu?t mang ph? bi?n ti?n s? là chuy?n ?áng m?ng. D? lu?n ch? lo âu khi trình ?? c?a ng??i s? h?u b?ng c?p không t??ng thích t?m b?ng gia s? môn toán ? hà n?i .

Và càng lo l?ng h?n khi ng??i h?c ki?m tìm các t?m “b?ng th?t trình ?? gi?” ch? ?? khi?n v?t trang trí ho?c làm cho d?ng c? “bám tr?” và th?ng ti?n trong nh?ng công tác không phù h?p ??n nghiên c?u k? thu?t, giáo d?c ??i h?c.

nghi v?n ??t ra là: t?i sao ng??i nào c?ng bi?t t?p hu?n t?n s? ?? làm gì và ch?t l??ng hu?n luy?n kém mang h?i nh? th? nào mà v?n hu?n luy?n mang t?c ?? “m?i ngày m?t ti?n s?” nh? v?y?

Trong h?i, s? h?u c?u ?t v?i cung; c?u càng l?n thì cung càng nhi?u. Ng??i h?c ai c?ng mu?n h?c cao. ph??ng h?i thì luôn nhìn ng??i h?c cao s? n? tr?ng.

nhà ph?ng v?n, nh?t là ? khu v?c công, c?ng l?y b?ng c?p làm ch? d?a – 1 ph?n vì “tiêu chu?n cán b?” quy ??nh th?, m?t ph?n vì b?ng c?p, ch?ng ch?, lý l?ch, tu?i tác là nh?ng ch? d?a “khách quan”, “an toàn” nh?t ?? tuy?n d?ng, ?? b?t và … cho nhau v? ngh?, ch?ng ai ki?n cáo ???c.

Trong tình hình , n?u nh?ng c? s? v?t ch?t hu?n luy?n ti?n s? ch?y theo s? l??ng thì c?ng ko s? h?u gì l?, nh?t là s? l??ng ?i li?n v?i kinh phí c?p trong kho?ng ngân sách nhà n??c và t? ?óng góp c?a ng??i h?c.

GS.Nguy?n Minh Thuy?t san s?, r?ng rãi n?m nay ko tham d? h?i ??ng ch?m ti?n s?. ?nh: Ng?c quang qu?.

ph? quát n?m g?n bó v?i giáo d?c, Giáo s? th? nói gì v? bí quy?t ?ào t?o, ch?m nh?ng lu?n án t?n s? hi?n nay?

GS.Nguy?n Minh Thuy?t: nh?c 1 bí quy?t công b?ng thì th?i nào, n??c nào c?ng mang chuy?n “ti?n s? gi?y”, “ti?n s? h?u ngh?”. Nh?ng t? l? ti?n s? ko v?i n?ng l?c th?t ? ta hi?n t?i cao h?n.

ch?m ti?n ?? là vì ph? bi?n c? s? ?ào t?o ?ang ch?y theo s? l??ng; ph? thông ng??i ?i h?c ch? vì t?m b?ng ch? không ph?i vì ?òi h?i c?a công tác và nhu c?u t? thân trong nghiên c?u khoa h?c.

?a d?ng ng??i h??ng d?n khoa h?c ch?a theo k?p s? v?ng m?nh c?a khoa h?c; th? t? ?ào t?o ch?a phù h?p; vi?c ch?m lu?n án th??ng r?i vào tình tr?ng hình th?c, d? hòa vi quý.

t?t nhiên ? ?ây s? h?u trách nhi?m c?a c? quan ?i?u hành nhà n??c, c?a quy ch? t?p hu?n. Nh?ng nh?c th?t là ngh?a v? chính v?n ? nh?ng th?y, các c? s? hu?n luy?n.

Tôi r?t s?ng s?tv?i các lu?n án b? t? “??o v?n”. n?u nh? th?y h??ng d?n theo sát tình hình nghiên c?u, th??ng xuyên ?àm lu?n mang nghiên c?u sinh, ch? d?n nghiên c?u sinh thu th?p, x? lý d? li?u, rút ra k?t lu?n thì làm sao nghiên c?u sinh th? chép công trình c?a ng??i khác ???c?

V? chuy?n ch?m lu?n án t?n s?, thú thi?t là tôi r?t ng?i tham d? h?i ??ng. Và trong kho?ng 10 n?m nay, sau “s? c?” tôi b? phi?u ch?ng 1 lu?n án, r?t ít h? t?ng t?p hu?n m?i tôi tham d? h?i ??ng.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên