Chức năng bình luận bị tắt

Là m?t trong nh?ng s?n ph?m ?i?n hình c?a dòng “machine” x? lý n??c vô trùng ch?t l??ng cao , kh? n?ng s?n xu?t l?n, máy t?o ?á , h? th?ng x? lý n??c tinh khi?t c?a công ty Vi?t An chúng tôi nh?n ???c r?t nhi?u ph?n h?i kh?i chê v? kh? n?ng sàng l?c n??c, hi?u su?t dùng cao không ch? c?a ng??i tiêu dùng trong n??c mà còn t? các doanh nghi?p, t?p ?oàn liên doanh n??c ngoài. ???c l?p ráp trên dây chuy?n “system” cao ch?t l??ng ISO 9001:2015, các ph? ki?n nh?p kh?u t? các n??c có n?n công nghi?p n?ng hi?u qu? nh?t th? gi?i nh? Pháp, USA , ??t n??c m?t tr?i m?c t?o nên m?t s?n ph?m làm s?ch n??c ti?t trùng hoàn h?o , tuy?t v?i nh?t.

may-da-vien-bi-hongh? th?ng làm ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c tinh khi?t ?óng bình b? h?ng h? th?ng tinh ch? n??c th?i

Bình th??ng sau khi n??c s?ch ???c x? lý h?p v? sinh chuy?n lên thùng ch?a n??c ?? ph?c v? cho nhu c?u sinh ho?t ho?c ??a vào ch? t?o n??c ?óng bình, ?óng chai. Còn n??c th?i g?m các c?n b?n , vi sinh v?t, vi trùng, các mu?i khoáng kim lo?i n?ng, c?n b?n s? ???c h? th?ng x? th?i ra ngoài thông qua ???ng ?ng thoát n??c. Tuy nhiên th?nh tho?ng s? g?p ?i?u ki?n n??c th?i thoát ra quá nhi?u so v?i l??ng n??c vô trùng c?a dây chuy?n . Khi g?p tình tr?ng này “th??ng ??” c?n ph?i chú ý nh?ng ?i?u sau:

 • Màng Ro có kho?ng th?i gian dùng t??ng ??i cao, t? 2-3 n?m m?i ph?i thay th?. Tuy nhiên n?u nh? “th??ng ??” không ??nh k? v? sinh 6 tháng/ l?n và v? sinh , thay m?i máy móc s? làm tác ??ng v?t li?u làm s?ch mà còn các b? ph?n khác trong máy làm ?á , h? th?ng x? lý n??c tinh khi?t.
 • n?u nh? là do ngu?n n??c ??u vào quá ô nhi?m, ch?a nhi?u hóa ch?t và mu?i vô c?, h?u c? nh? asen, s?t, k?m,… s? làm t?ng áp l?c cho máy móc làm s?ch n??c , gây nên tình tr?ng quá t?i và gi?m kh? n?ng tinh ch? n??c. L??ng n??c vô trùng thì ít mà n??c th?i thì quá nhi?u, v?a tiêu t?n ti?n “cost” ?i?n n??c v?a khi?n ng??i dùng c?m th?y khó ch?u , b? t?c .
 • Các van x? th?i không t? ??ng hóa s?c r?a các máy móc ti?n kh? trùng , các collumn ch?t l?c thô, collumn di?t khu?n tinh c?ng là m?t nguyên c? gây nên hi?n t??ng h? th?ng x? th?i làm v?n ?? kém hi?u qu?, không nh? ban ??u.

nguyên c? van ?i?n t? c?a máy ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c tinh khi?t ?óng bình b? h?ng

Van ?i?n t? là lo?i van ch?n ?óng m? nh? l?c c?a cu?n dây ?i?n t?, có vai trò tr?ng y?u trong các thi?t b? l?nh, máy nén c?a máy ?á , chi?c máy làm s?ch n??c . Tuy nhiên, sau m?t th?i gian s? d?ng có th? x?y ras? c? van ?i?n t? không m?:

 • n?ng l??ng tiêu th? c?p vào không ?úng m?c ?i?n áp, không yên ?n , có th? b? h?, h? h?ng ???ng dây t?i ?i?n
 • Có quá nhi?u s?n cát bám l?i ? van ?i?n t? khi?n van không v?n hành ???c nh? c?, lúc này c?n v? sinh , tinh ch? van, l?p thêm ph? tùng x? lý thêm trong “line-up” .
 • Ho?c c?ng có th? là cháy cu?n coil ?i?n t?. C?n ki?m tra l?i và thay th? l?i cu?n coil khác ho?c thay van cho máy .
 • khác bi?t áp su?t qua van quá l?n có th? vì l??ng n??c b?m lên nhi?u, gây áp l?c ?óng m? van l?n. Piston chuy?n ??ng không nh?p nhàng và ?úng quá trình ??nh s?n.

gói ph?c v? s?a ch?a h? th?ng làm ?á , h? th?ng x? lý n??c tinh khi?t c?a Công ty c? ph?n th??ng m?i t?ng h?p Vi?t An

 • xin h?a m?c giá r? nh?t , c?nh tranh so v?i các hãng khác, th?i h?n s?a ch?a nhanh chóng. Cùng v?i ?ó là gói ph?c v? take care r? nh?t , t?n t?y t? ??i ng? nhân viên , k? thu?t viên ???c ?ào t?o bài b?n, “chu?n không c?n ch?nh” .
 • h? th?ng tiên ti?n , h? th?ng cao cùng các linh ki?n thay th? ??m b?o hàng chính hãng, ??c quy?n th??ng hi?u Vi?t An , không phân b? hàng nhái, hàng fake.
 • Nhi?u quà t?ng, voucher khuy?n m?i h?p d?n ?i kèm máy ?á , h? th?ng l?c n??c , t?o s? v?a lòng tuy?t ??i cho quý khách hàng .
 • gói b?o hành lâu ngày lên t?i 1,5 n?m, b?o d??ng nhi?t tình . ??n v?i công ty Vi?t An chúng tôi , dù máy móc c?a quý khách h? h?ng n?ng t?i ?âu chúng tôi ??u có th? gi?i quy?t ???c r? nh?t .
 • Các chu trình g?i ti?n linh ho?t, thu?n ti?n: thanh toán tr?c ti?p b?ng ti?n m?t, tr? phí b?ng chuy?n kho?n ngân hàng ho?c “service” giao hàng t?n n?i .

Qua quá trình h?c h?i, không ng?ng c?i ti?n b?n thân, Vi?t An vui lòng mang t?i cho b?n máy làm ?á , dây chuy?n s?n xu?t n??c tinh khi?t ?óng bình tiêu chu?n nh?t. Hãy t?i các c?a hàng c?a công ty Vi?t An chúng tôi chúng tôi ho?c g?i ??n Hotline: 0942.41.41.41 ?? ???c ph?c v? ít t?n th?i gian .