Chức năng bình luận bị tắt

Ngày 15/5, L? trao gi?i K? thi ?ánh giá n?ng l?c t? duy toán h?c ?ã ???c t? ch?c t?i Hà N?i. K? thi giám ??nh n?ng l?c t? duy Toán h?c (International Mathematics Assessment for Schools – IMAS) là k? thi giám ??nh t? duy Toán toàn di?n trên 3 góc ??: Hi?u ki?n th?c, áp d?ng th?c t?i và N?ng l?c l?p lu?n trên n?n móng ti?ng Anh.

Phi?u ?i?m IMAS do ?y ban qu?n lý IMAS qu?c t? ?ánh giáphê chu?n s? cung c?p các thông tin quan tr?ng bên c?nh k?t qu? bài thi: Th? h?ng c?a h?c trò so s? h?u nh?ng h?c trò c?ng d? thi gia s? ti?u h?c t?i hà n?i ; Ch? ra ?i?m c?ng và ?i?m y?u c?a h?c sinh ?? v?i k? ho?ch h?c t?p thích h?p.

nh?ng thí sinh nh?n trong L? trao gi?i K? thi ?ánh giá n?ng l?c t? duy toán h?c.

Trong c?ng m?t n?m, bài thi IMAS ???c s? d?ng chung cho h? h?t t?t c? qu?c gia tham d?. T?i Vi?t Nam, n?m h?c 2015 – 2016, k? thi IMAS lôi kéo h?n 1000 thí sinh tham d?, qua 2 vòng thi ?ã ch?n ra 89 em h?c trò xu?t s?c nh?n gi?i th??ng c?a Ban doanh nghi?p.

K? thi Toán Qu?c t? Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) ???c di?n ra l?n tr??c tiên t?i Pháp vào n?m 1991. ?ây là k? thi Toán h?c s? h?u s? l??ng thí sinh tham d? l?n nh?t trên toàn c?u – lôi kéo trên 6.000.000 thí sinh ??n t? kho?ng 50 qu?c gia m?i n?m.

K? thi ???c di?n ra d??i hình th?c phi l?i nhu?n, nh?m thúc ??y phong trào d?y và h?c Toán theo thiên h??ng h?i nh?p qu?c t?, t?o ra 1 sân ch?i m? cho các em h?c sinh.

Theo ?ánh giá c?a Ban t? ch?c, hai k? thi ?ã ?? l?i ph? quát ni?m vui, c?m xúc c?ng nh? các tr?i nghi?m m?i l?, quy?n r? dành cho các thí sinh.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên