Chức năng bình luận bị tắt

C? ch? ?ánh giá này là c?a M?ng l??i các tr??ng ??i h?c ?ông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance, vi?t t?t là AUN-QA), trong bu?i kh?i ??ng, các bên công b? s? ?ánh giá thí nghi?m t?i Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên – ??i h?c nhà n??c Hà N?i vào tháng 01/2017.

D? tính ??n cu?i n?m 2016, h? th?ng gia s? ti?ng anh??m b?o ch?t l??ng c?a màng l??i các tr??ng ??i h?c ?ông Nam Á s? ti?n hành ?ánh giá ???c t?ng s? 220 ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ??i h?c và sau ??i h?c, thông qua 98 ??t ?ánh giá t?i 28 tr??ng ??i h?c ? 8 nhà n??c ?ông Nam Á.

Trong s? ?ó Vi?t Nam có 61 ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c và sau ??i h?c ???c ?ánh giá phê chu?n 32 ??t ?ánh giá, trong ?ó ??i h?c nhà n??c Hà N?i có 18 ch??ng trình ?ào t?o ???c ki?m ??nh theo tiêu chu?n c?a AUN.
?ây là cái ph?n m?m mà anh

tre-an-dam-3

??i h?c Qu?c gia Hà N?i luôn tiên phong và ch? ??ng tham gia ho?t ??ng ki?m ??nh ch?t l??ng các ch??ng trình ?ào t?o theo chu?n qu?c t? trong ?ó có ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n AUN-QA.

Tháng 12/2009, ch??ng trình ?ào t?o c? nhân ngành Công ngh? thông tin c?a Tr??ng ?H Công ngh?, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i là ch??ng trình ?ào t?o b?c ??i h?c tr??c nh?t c?a Vi?t Nam và là ch??ng trình th? 6 c?a các tr??ng ??i h?c thu?c kh?i ASEAN ???c ki?m ??nh  ch?t l??ng theo tiêu chu?n AUN-QA.

Tháng 01/2017 t?i ?ây, Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i s? là tr??ng ??i h?c ??u tiên t?i khu v?c ?ông Nam Á ???c ?ánh giá ch?t l??ng.

?ây là minh ch?ng cho ch?t l??ng ?ào t?o cao h??ng t?i chu?n qu?c t? ? ??i h?c Qu?c gia Hà N?i và c?ng là minh ch?ng bi?u l? vai trò ??u tàu, ti?n phong trong công tác ??m b?o ch?t l??ng c?a ??i h?c nhà n??c Hà N?i.

Tiêu chu?n ?ánh giá ch?t l??ng tr??ng ??i h?c  là n?m tr??c h?t thu?c v? ?ánh giá tr??ng ??i h?c ?ông Nam Á. ?ây s? là m?t d?u m?c quan y?u ?? ti?p chuy?n h??ng t?i t??ng lai t?t ??p h?n cho giáo d?c ??i h?c ? ?ông Nam Á.

Ph??ng châm ?ánh giá ch?t l??ng tr??ng ??i h?c coi tr??ng ??i h?c là m?t t?ng th?, trong ?ó có chi?n l??c, h? th?ng và v?n hành v? b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u và d?ch v?.

M?c ?ích c?a ?ánh giá ch?t l??ng là nh?m c?ng c? ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u, d?ch v? m?t cách toàn di?n, và ?ánh giá hi?u qu? c?a h? th?ng ??m b?o ch?t l??ng n?i b?.

Vì th?, vi?c ?ánh giá ch?t l??ng ? c?p ?? tr??ng ??i h?c s?  t?ng c??ng m?c ?ích c?a màng l??i AUN-QA theo h??ng b?o ??m ch?t l??ng tr??ng ??i h?c ? ?ông Nam Á.

Khung b?o ??m ch?t l??ng tr??ng ??i h?c c?a AUN-QA ???c hoàn thi?n qua 2 l?n ch?nh s?a.

B?n ch?nh s?a l?n th? 2 này ?ã ???c ?i?u ch?nh thi?t k? ?? t??ng tr? C?ng ??ng kinh t? ?ông Nam Á v?i t? cách là m?t khung b?o ??m ch?t l??ng mang tính xuyên nhà n??c, thúc ??y trao ??i sinh viên và gi?ng viên gi?a các n??c, xúc ti?n quá trình qu?c t? hóa giáo d?c ??i h?c.

Khung ??m b?o ch?t l??ng tr??ng ??i h?c c?a AUN-QA ???c xây d?ng hi?p v?i khung b?o ??m ch?t l??ng c?a ?ông Nam Á (AQF), v?i các tiêu chu?n và ch? d?n v? ??m b?o ch?t l??ng trong khu v?c giáo d?c ??i h?c Châu Âu (ESG 2015-ph?n 1) và khung th?c hi?n xu?t s?c Baldridge (Giáo d?c – 2015/2016) nh?m xây d?ng m?t khung ?ánh giá ch?t l??ng t?ng h?p c?a AUN-QA ? c?p ?? tr??ng ??i h?c.
Ngu?n: T?ng h?p tin giáo d?c

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên