Chức năng bình luận bị tắt

UC m?i c?a trình duy?t 9.9.2 có s?n ?? b?n có th? t?i v? phiên b?n ?a màu s?c cùng nhi?u tính n?ng nh? ch?n qu?ng cáo, t?i ?u hóa v?n b?n m?i nh?t và nhi?u h?n n?a. B?n ?ã s? h?u cho di ??ng c?a mình phiên b?n h?p d?n này ch?a? Nhanh tay tham gia ?? khám phá các tính n?ng h?p d?n này nhé!

K?t qu? hình ?nh cho uc browser

UC browser phiên b?n 9.9.2 ch?a nhi?u tính n?ng h?p d?n

Trình duy?t này có nhi?u tính n?ng m?i ???c trang b? ? phiên b?n này. B?t ??u t? vi?c k?t n?i l?i thông minh khi m?t m?ng ??t ng?t, ?ây là m?t tính n?ng mà ch? có th? ???c tìm th?y ?ng d?ng này, so v?i các trình duy?t khác nó là là 1 v?n ?? khó mà không ph?i ?ng d?ng nào c?ng có kh? n?ng gi?i quy?t t?t. Trong tính n?ng này cho ng??i dùng Android d? dàng th??ng th?c các video tr?c tuy?n và t?i v? siêu nhanh ?? xem l?i mà không c?n k?t n?i m?ng.

B?n mu?n th??ng th?c và xem video hài h??c t?i b?t k? ?âu, b?t k? th?i gian nào mình mu?n v?i kh? n?ng ti?t ki?m c?a d? li?u là t?t t?t nh?t. Bây gi? khi xem video, n?u b?n nh?p vào nút ?? xem Offline, UC s? l?u video tr?c ti?p vào ?i?n tho?i c?a b?n. Sau ?ó chúng ta có th? th??ng th?c xem video hoàn h?o mà không có k?t n?i m?ng. Vì v?y, b?n có th? xem các ?o?n video v?i b?n bè c?a b?n b?t c? lúc nào và không có qu?ng cáo.

K?t qu? hình ?nh cho uc browser

UC browser còn giúp b?n th??ng th?c Facebook nhanh nh?t v?i các add-on. S? d?ng ch? ?? nén d? li?u thông minh.T?ng c??ng và cá nhân hóa tr?i nghi?m duy?t web c?a b?n v?i add-ons. Trình duy?t còn thêm m?i ch? ?? duy?t riêng t? ?? b?o v? s? riêng t? c?a b?n. Tích h?p thêm kho hình n?n ?a màu s?c ?? tùy bi?n, trang trí trình duy?t c?a b?n v?i các ch? ?? và hình n?n t? ho?c s? d?ng hình ?nh c?a riêng b?n. Ch? ?? duy?t web ban ??m ?? b?o v? ?ôi m?t c?a b?n trong bóng t?i. Và nhi?u h?n các tính n?ng h?p d?n khác mà ng??i dùng nên tr?i nghi?m ? b?n c?p nh?t này.