Chức năng bình luận bị tắt

Chào m?ng “th??ng ??” ??n Cty CP VietAn – c? s? uy tín bán máy ?á viên, h? th?ng x? lý n??c tinh khi?t r? nh?t t?i Vi?t Nam . V?i “experiance” g?n m??i n?m không nh?ng s? giúp quý khách ch?n ???c 1 m?t hàng nh? ý mà còn có ch??ng trình h?u mãi c?c k? mi?n chê .

?á dùng có vô s? công ??ng ??i v?i con ng??i, do ?ó ???c dùng khá ph? bi?n trong m?i l?nh v?c ??i s?ng nh?: ?? ?n, ?? u?ng, c?t gi? th?c ph?m ,… B??c vào mùa hè khó ch?u , ?á tinh khi?t , n??c vô trùng ngày càng ???c s? d?ng nhi?u h?n và d? b? khan hi?m do “cung” không ?? “c?u”. Các công ty kinh doanh ?á không b?n m?c dù v?n hành h?t s?n l??ng nh?ng v?n không ?áp ?ng h?t ???c nhu c?u c?a khách hàng . ?i?u này ?òi h?i ph?i có nh?ng thi?t b? mi?n chê h?n, hoàn ch?nh h?n, b?o ??m ho?t ??ng hi?u qu? c?a các doanh nghi?p. M?i quý khách hãy ??n v?i công ty Vi?t An chúng tôi – nhà phân ph?i uy tín các lo?i máy t?o ?á viên và dây chuy?n x? lý n??c tinh khi?t s? 1 n??c Vi?t Nam .

C? ch? v?n hành c?a h? th?ng làm ?á

Qui trình v?n hành c?a máy làm ?á viên nh? sau: “water resource” ??u vào – h? th?ng l?c s?ch n??c – thùng ch?a – h? th?ng  làm ?á thành ph?m – “cold store” .

T? “water resource” máy ho?c n??c gi?ng khoan, m?ch n??c ng?m sau công ?o?n ???c làm s?ch ??t ch?t l??ng s? ???c b?m lên b?n ch?a b?ng thép không g? . “Th??ng ??” có th? k?t h?p v?i công ngh? “line-up” di?t khu?n n??c tiên ti?n nh?t c?a chúng tôi ?? tiêu chu?n n??c ??u vào s? ???c xin h?a ?? tinh khi?t , “safe” cho s?c kh?e .

 

http://locnuocvietan.vn/wp-content/uploads/VA-120-n.jpg

Tr?i qua quy trình l?c s?ch các các t?p ch?t , t?p ch?t gây h?i, n??c s? “automatic” ???c h? th?ng b?m ??a vào thùng ch?a làm ?á có kích c? h?p lý theo công n?ng dây chuy?n , “next” ch?y vào các ?ng ?á. C?i ?á c?a máy ?á viên có k?t c?u bên trong g?m nhi?u ?ng inox nh? có nhi?m v?  làm mát và ?óng b?ng n??c trên b? m?t thành ?ng. Ph?n n??c th?a ???c m?t thùng n??c h?ng ? bên d??i và ti?p t?c ???c dây chuy?n b?m ??a lên trên.

Khi n??c ?ã ?ông ??c ??y kín ?ng ?á, h? th?ng s? chuy?n sang ch? ?? x? ?á. C? ch? x? ?á b?ng cách cho ga nóng ?i vào c?i ?á, ?? nóng trong c?i s? t?ng lên làm tan m?t l?p m?ng và n??c ?á tách kh?i thành ?ng. ?á thành ph?m s? ???c tích tr? trong ng?n mát ?? l?u tr? và d? tr? tuy?t v?i h?n.

?i?m khác bi?t c?a máy ?á viên, x? lý n??c tinh khi?t

Gi?a muôn vàn các máy móc s?n xu?t ?á ?n trên th? tr??ng thì thi?t b? làm ?á viên , máy làm s?ch n??c c?a công ty Vi?t An chúng tôi ???c các ng??i dùng khá ?a chu?ng và nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c b?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t sau :

– V?i may san xuat nuoc da: s? d?ng h? th?ng làm ?ông theo ch?t l??ng qu?c t? v?i dung môi R22 “import” ? t?i ch? t? ?n ?? cho speed làm ?á viên nhanh h?n, ch? v?i kho?ng th?i gian ng?n ng??i dùng s? có ngay hàng ngàn viên ?á vô trùng , tiêu chu?n .

– Các linh ki?n ?? s?n xu?t máy ?á viên, dây chuy?n  x? lý n??c tinh khi?t ??u ???c “import” t? các n??c công ngh? cao top ??u trên th? gi?i nh? Châu Âu , nh?t b?n , Hàn Qu?c,… Ch?t li?u s?t ko g? INOX304 giúp h? th?ng h?n ch? không b? ?n mòn theo th?i gian , kéo dài th?i gian dùng .

– V?i may san xuat nuoc da: máy móc có công n?ng m?nh m? 650W/gi? và m?c n??c tiêu hao là 100l/ ngày, update k? thu?t ti?t ki?m ?i?n n?ng m?i nh?t c?a Hoa K? giúp ti?t ki?m 45% l??ng ?i?n tiêu th? so v?i các lo?i máy khác.

– C? 2 SP máy làm s?ch n??c và máy làm ?á có c?u t?o tinh t? , thông minh , tính th?m m? cao, linh ho?t trong l?p ??t và v?n t?i .

Chính sách dành t?ng khách n?u b?n mua may san xuat nuoc da, máy l?c n??c .

– N?u b?n mua m?t hàng c?a Cty CP VietAn , “th??ng ??” s? ???c th? nghi?m gói ph?c v? “care” “chu?n không c?n ch?nh” , ??i ng? “support” , “Staff” giàu kinh nghi?m , t?n tâm , nhi?t tình .

– Hàng ngàn quà t?ng, voucher discount ý ngh?a và thi?t th?c giành t?ng cho t?ng ng??i dùng n?u b?n s?m “ice machine” , dây chuy?n di?t khu?n n??c .

– Các ph??ng án g?i ti?n ti?n l?i, thích h?p v?i ?i?u ki?n c?a t?ng khách hàng nh?: tr? phí không gián ti?p b?ng ti?n m?t, tr? phí b?ng chuy?n kho?n ngân hàng. Vài ?i?u m?t hàng quý v? có th? tham gia “service” tr? góp v?i lãi su?t 0 ??ng.

– Gói b?o hành, b?o trì nhi?u tháng . “Support” chuyên tr? mi?n phí , khi có l?i t? phía nhà s?n xu?t s? ???c ??i tr? l?p t?c.

V?i giá c? chi?t kh?u và hàng ngàn quà t?ng h?p d?n, khi s? h?u may san xuat nuoc da, dây chuy?n x? lý n??c tinh khi?t ng??i dùng hãy ??n các ??i lý g?n nh?t c?a chúng tôi t?i các t?nh thành trên c? n??c. M?i th?c m?c xin hân h?nh g?i ??n s? 049 41 41 41. Xin trân tr?ng cám ?n!

T? khóa liên quan:

– Giá máy làm ?á viên

– Dây chuy?n l?c n??c Vi?t An tphcm

– Máy l?c n??c Vi?t An chúng tôi bao nhiêu ti?n

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên