Chức năng bình luận bị tắt
?a ph?n nhi?u ng??i ngh? s? d?ng máy l?nh là r?t hao t?n ?i?n, nh?ng th?c t? không h?n là nh? v?y! Vi?c ti?t ki?m ?i?n ? máy l?nh còn ph? thu?c vào cách s? d?ng máy l?nh có h?p lý hay không. Vi?c trao ??i nhi?t gi?a trong phòng và bên ngoài càng nhi?u, thì phòng càng d? t?ng nhi?t ??. Khi ?ó ?i?u hòa ph?i làm vi?c nhi?u, d?n t?i t?n nhi?u ?i?n h?n. ?? giúp h?n ch? vi?c trao ??i nhi?t khi s? d?ng máy l?nh, d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng xin ??a b?n vài g?i ý sau ?ây:

Nên b?o d??ng ?i?u hòa ??nh k?

Do Máy l?nh lâu ngày  b? bám b?i b?n và tích t? vào b? m?t dàn nóng, dàn l?nh, l??i l?c…s? gây tr? ng?i cho quá trình trao ??i nhi?t, làm máy ch?m l?nh. V? sinh l??i l?c b?i c?ng khá d? dàng h?n, nên th?c hi?n kho?ng 1 tháng/1 l?n. T?t nh?t nên nh? th? s?a ?i?u hòa t?i qu?n Ng? Hành S?n ?à N?ng ??n b?o d??ng ??nh k? (kho?ng 6 tháng/l?n)

Không nên l?p c?a kính cho phòng có ?i?u hòa

Nhi?u ng??i ngh? s? d?ng c?a kính cho phòng máy ?i?u hòa là gi?i pháp cách nhi?t h?u hi?u, giúp ti?t ki?m ?i?n. Tuy nhiên ?i?u ?ó không ?úng! Vì không ph?i lúc nào dùng c?a kính ?? cách nhi?t c?ng ??u có l?i. Khi ánh n?ng m?t tr?i chi?u vào c?a kính, nó ch? ti?p nh?n nhi?t mà không ch?u nh? ra. N?u có càng nhi?u l?p kính ho?c l?p kính càng dày thì nhi?t thu ???c t? bên ngoài càng nhi?u, lúc này máy l?nh s? ph?i làm vi?c nhi?u h?n, tiêu th? ?i?n c?ng nhi?u h?n.

Ch?n nhi?t ?? thích h?p

Tùy vào kh? n?ng thích ?ng c?a m?i ng??i mà ?i?u ch?nh nhi?t ?? thích h?p. Nh?ng n?u ch?nh nhi?t ?? trong phòng chênh l?ch quá nhi?u so v?i bên ngoài s? không t?t cho s?c kh?e. Vào mùa n?ng, nên ch?nh nhi?t ?? trong phòng th?p h?n so v?i nhi?t ?? bên ngoài kho?ng 10ºC.

Ch?n h??ng gió phù h?p

Vì ?nh h??ng ?? quay c?a qu?t và v? trí c?a các ?ng d?n h?i l?nh bên trong, nên ph?n l?n máy l?nh có xu h??ng th?i h?i l?nh nhi?u h?n v? m?t phía c?a phòng. C?n ?i?u ch?nh h??ng th?i l?nh vào khu v?c c?n thi?t c?a phòng nh? gi??ng t?, bàn làm vi?c…
Sau khi ??c bài t? v?n mà k? thu?t s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng ?i?n l?nh Bách Khoa v?a chia s? ? trên . N?u có v?n ?? gì c?n h? tr? ho?c có nhu c?u mua ?i?u hòa, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi qua hotline (05113)958.676 ?? ???c t? v?n!