Chức năng bình luận bị tắt
Th?t ra máy gi?t không t?n n??c là gì nh?? ?ây ???c xem nh? là m?t phát minh h?a h?n s? ?em l?i m?t chi?c máy gi?t ti?n ích cho nh?ng vùng thi?u n??c sinh ho?t trên th? gi?i. B?n v?i các chuyên gia s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? Tân Nh?t Minh chúng tôi cùng nhau tìm hi?u v? máy gi?t không t?n n??c này nhé.

Máy gi?t không(ít) t?n n??c có ??c ?i?m gì n?i b?t

?ây ???c xem nh? là m?t lo?i máy gi?t ki?u m?i ch? c?n ?úng m?t chén n??c cho m?i l?n gi?t s? ???c tung ra th? tr??ng Anh vào ??u n?m t?i.

Theo nh? chia s? c?a th? s?a máy gi?t t?i nhà ?à N?ng cho bi?t : các nhà nghiên c?u cho bi?t công ngh? này s? d?ng ch?a t?i 2% l??ng n??c và n?ng l??ng c?a m?t máy gi?t truy?n th?ng, giúp ti?t ki?m hàng t? lít n??c m?i n?m. Trong quá trình ho?t ??ng, n??c s? ???c làm nóng lên ?? hòa tan ch?t b?n và nh?ng ch?t b?n này s? ???c các m?nh v?n h?p thu.

Các m?nh chip s? ???c b? ra sau m?i l?n gi?t nh?ng có th? tái s? d?ng t?i 100 l?n – t??ng ???ng v?i s? d?ng trong 6 tháng. Giá c?a chi?c máy c?ng s? không quá khác bi?t so v?i các lo?i s?n ph?m thông th??ng.

Nhu c?u s? d?ng máy gi?t ?ã t?ng 23% trong 15 n?m qua. T?i Anh, m?i gia ?ình tiêu th? trung bình 21 lit n??c cho vi?c gi?t qu?n áo h?ng ngày, chi?m 13% l??ng n??c tiêu th? trong c? nhà.

Có kho?ng 2 tri?u máy gi?t ???c bán ? Anh m?i n?m, v?i t?ng tr? giá là 1 t? b?ng Anh.