Chức năng bình luận bị tắt

t?t c? m?i ng??i có bi?t t? n?i trong ti?ng anh r?t quan tr?ngh?u nh? ít ng??i suy ngh? v?n ?? ?ó, t? n?i không nh?ng giúp C? nhà trong v?n vi?t thêm m?ch l?c, m?t cách rõ ràng mà trong v?n nói giúp cho b?n giao ti?p Chuyên nghi?p h?n. V?y ph?i s? d?ng t? n?i trong câu ti?ng Anh nh? th? nào cho ?úng chu?n.

Mu?n c?n s? d?ng t? n?i ?úng cách dán thì tr??c h?t nh?ng b?n c?n ph?i n?m ???cnh?ng lo?i t? n?i nào ?? ??a vào á d?ng hi?u qu? nh?t. v?y cùng tìm hi?u thêm m?t s? lo?i t? n?i nh? sau:

 1. T? n?i ch? Vì Sao – k?t qu?
 • Accordingly (Theo nh?)
 • so (và vì th?)
 • as a result (K?t qu? là)
 • consequently (Do ?ó)
 • for this reason (Vì Nguyên Nhân này nên)
 • hence, so, therefore, thus (Vì v?y)
 • then (Sau ?ó)
 • 2. T? n?i ch? thêm thông báo
 • (và)
 • also (c?ng)
 • besides (ngoài ra)
 • first, second, third… (th? nh?t, th? hai, th? ba…)
 • in addition (thêm vào ?ó)
 • in the first place, in the second place, in the third place (? n?i th? nh?t, ? n?i th? hai, ? n?i th? ba)

furthermore (xa h?n n?a)

 • moreover (thêm vào ?ó)
 • l?n begin with, next, finally (b?t ??u v?i, ti?p theo sau là, sau cu?i là)
 • VD nh? sau:
 • Mua máy tính xách tay giá thành t??ng ??i m?m n?i nào ?, m?t n? ??u nành giá c?c m?m báo giá bao nhiêu?
 • 3.D?u hi?u t? n?i ch? s? ??i l?p
 • but, yet (nh?ng)
 • however, nevertheless (tuy nhiên)
 • in contrast, on the contrary (??i l?p v?i)

instead (Thay vì)

 • on the other hand (M?t khác)
 • still (v?n)4.
 • 4.Nh?ng d?u hi?u ch? s? so sánh
 • by the same token (b?ng các minh ch?ng t?a nh? th?)
 • in like manner (theo cách t??ng t?)
 • in the same way (theo cách t??ng t? nh? th?)
 • in similar fashion (theo cách t??ng t? nh? th?)
 • likewise, similarly (t??ng t? th?)

T? n?i trong câu ti?ng Anh r?t nhi?u m?u mã, trên ?ây là 4 n?i dung t? n?i c?n b?n th??ng ???c s? d?ng nh?t trong v?n vi?t and v?n nói. n?u b?n ?ang mu?n vi?t th? c?m ?n b?ng ti?ng anh thì ch?c ch? t? n?i ch? nguyên nhân- h? qu? s? ???c dùng, hay t? n?i ch? thêm thông tin ?? th?i thêm s? th?t s? chuyên nghi?p c?a doanh nghi?pkhông th? không có.

ngoài ra t? n?i trong ti?ng Anh còn t?n t?i nhi?u lo?i c?ng nh? sau:

5. T? n?i câu ch? s? nh?c l?i

– in other words: nói cách khác

– in short: nói ng?n g?n l?i thì

– in simpler terms: nói theo cách khác gi?n d? và ??n gi?n h?n là

– that is: ?ó chính là

l?n put it differently: nói khác ?i thì

– ti repeat: ?? nh?c l?i

6. các t? d?u hi?u ch? Tóm l?i ho?c t?ng k?t.

• so (và vì th?)

• after all (sau t?t c?)

• at last, finally (cu?i cùng)

• in brief (nói chung)

• in closing (tóm l?i là)

• in conclusion (k?t lu?n l?i thì)

• on the whole (nói chung)

• l?n conclude (?? k?t lu?n)

• to summarize (Tóm l?i)

7. T? d?u hi?u ?? ch? ví d?

• as an example

• for example

• for instance

• specifically

• thus

• l?n illustrate

8. nh?ng t? d?u hi?u ch? s? ch?ng minh

• in fact (th?c t? là)

• indeed (Th?t s? là)

• no (không)

• yes (có)

• especially (??c bi?t là)

9. nh?ng t? d?u hi?u ch? ??a ?i?m

• above (phía trên)

• alongside (d?c)

• beneath (ngay phía d??i)

• beyond (phía ngoài)

• farther along (xa h?n d?c theo…)

• in back (phía sau)

• in front (phía tr??c)

• nearby (g?n)

• on top of (trên ??nh c?a)

• to the left (v? phía bên trái)

• to the right (v? phía bên ph?i)

• under (phía d??i)

• upon (phía trên)

nhi?u ph??ng pháp ?? dùng t? n?i trong câu ti?ng Anh, nh?ng cách s? d?ng nh? th? nào ??a vào v? trí nào là do ng??i tiêu dùng, t? n?i hoàn toàn có th? ??ng ? ??u câu, gi?a câu hay cu?i câu tùy ý. Trong khi dùng t? n?i Anh ch? nên c?n s? d?ng kèm them các tháng trong ti?ng anh ?? bi?t cách s? d?ng t? n?i kèm theo nh?ng gi?i t? khác.

D??i ?ây là t?ng h?p các d?ng t? n?i c?n b?n c?n thi?t nh?t, Anh ch? hãy cùng nhau tham kh?o.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên