Chức năng bình luận bị tắt

Download BBM apk – m?t ?i?m sáng c?a m?t ?ng d?ng trò chuy?n có trong d?ch v? OTT. BBM là m?t ?ng d?ng trò chuy?n mi?n phí h? tr? ng??i dùng trò chuy?n trong m?i hoàn c?nh và h? tr? t?t nh?t khi b?n trao ??i công vi?c trong m?t cu?c h?p kín. ??n v?i ?ng d?ng này b?n nh? ???c tr?i nghi?m nh?ng gì t?t nh?t hi?n ??i nh?t c?a m?t d?ch v? nh?n tin trò chuy?n mi?n phí. Nhanh chóng d? dàng và h?p xu h??ng phát tri?n ngày nay ch? có ? ?ng d?ng trò chuy?n BBM mà thôi.

K?t qu? hình ?nh cho bbm

Thay ??i cách trò chuy?n thêm ph?n m?i m? h?n v?i ?ng d?ng BBM

?ã có hàng tri?u ng??i n?n l?y c? h?i ???c tr?i nghi?m m?t ?ng d?ng trò chuy?n mi?n phí nh?ng l?i có tính n?ng h?t s?c tuy?t v?i. BBM n?i b?t và thu hút ng??i dùng b?i nh?ng tính n?ng h? tr? ng??i dùng trò chuy?n thông minh và r?t h?u ích. Dù cho ng??i dùng ?ang ? trong hoàn c?nh nào ?ang ? b?t c? n?i ?âu ch? c?n có k?t n?i m?ng không ?ây hay m?ng 3G là ?ã có th? ho?t ??ng ?ng d?ng m?t cách tr?n tru. Các ho?t ??ng ch? y?u c?a ?ng d?ng BBM ph?i k? ??n nh? trò chuy?n b?ng cách th?c nh?n tin, g?i tho?i và g?i video.

Xem thêm: Download BBM versi baru

K?t qu? hình ?nh cho bbm

Th?c hi?n nhi?u cách k?t n?i b?n bè theo cách khác nhau ch? có th? là ?ng d?ng BBM m?i ?em ??n cho b?n ???c. Chat riêng t?, chat nhóm, g?i ?i?n là nh?ng gì mà ?ng d?ng BBM ?em ??n cho ng??i dùng nh?ng nh?ng tính n?ng ?i kèm theo sau ?ó b?n ph?i k? ??n nh? tùy ch?nh h? s? cá nh?n, c?p nh?t tr?ng thái, t?o kênh riêng…là nh?ng tính n?ng h? tr? khác ?ã góp ph?n t?o nên ?ng d?ng tuy?t v?i này.

K?t qu? hình ?nh cho bbm

T?i ?ng d?ng BBM và tham gia trò chuy?n cùng b?n bè ?? b?n th?y ???c nh?ng l?i ích mà ?ng d?ng này luôn h??ng t?i ng??i dùng. B?n có th? t? mình khám phá ngay nhé khi cài ??t v? ?i?n tho?i và b?n s? v? òa vì vui s??ng khi s? d?ng m?t ?ng d?ng mà không làm m?t b?t k? chi phí tài chính nào.

Xem thêm: BBM transparan

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên