Chức năng bình luận bị tắt
Hi?n nay vi?c ??u t? ?? mua máy ?i?u hòa không còn là v?n ?? quá khó kh?n khi mà m?c thu nh?p và m?c s?ng c?a m?i ng??i ngày càng ???c nâng cao. Tuy nhiên ch?a h?n ai c?ng bi?t cách mua m?t cái máy l?nh v?a phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng mà giá c? l?i ph?i ch?ng. Sau ?ây hãy cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa tai ?à N?ng tìm hi?u m?t vài kinh nghi?m ?? ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i b?n nhé!

Ch?n máy ?i?u hòa lo?i inverter

Các k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i qu?n Thanh Khê ?à N?ng cho bi?t hi?n nay m?u ?i?u hòa s? d?ng công ngh? này thì luôn mang ch?c n?ng ti?t ki?m 1 l??ng n?ng l??ng c?c k? to t? 30 – 60% so v?i các chi?c máy l?nh thông th??ng khác ko mang tích h?p k? thu?t inverter. Giá ??u t? s?m máy l?nh Inverter m?c h?n lo?i th??ng nh?ng v? lâu dài mang l?i kinh t? h?n, ti?t ki?m ???c m?t kho?ng khá to trong vi?c chi tiêu cho ?i?n n?ng gia ?ình.

Máy ?i?u hòa dùng công ngh? tiên ti?n

Nh?ng nhà cung c?p máy l?nh luôn luôn t?ng tr??ng nh?ng dòng máy l?nh c?a nhãn hi?u mình ?? ?áp ?ng cho nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dân và ngày càng thêm nhi?u công ngh? hi?n ??i ?? áp d?ng vào cho khoa h?c ch? t?o nh?ng lo?i máy l?nh ??y. Hi?u su?t ti?t ki?m ?i?n ???c c?i thi?n ?a s?ko k? ra còn  b? t?o ion giúp máy t? làm cho s?ch, v? sinh, nâng cao hi?u qu? l?c ko khí, di?t khu?n…

Phù h?p v?i khí h?u n?i mình ?

K? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng có chia s? : Khí h?u mi?n Nam nóng quanh n?m ph?i vi?c s?m máy l?nh m?t chi?u l?nh s? ?ng ý khí h?u mi?n B?c thì s?m dòng máy l?nh 2 chi?u l?nh và s??i là s? l?a tìm ?úng ??n, ??c thù trong nhà s? h?u tr? nh? và ng??i già, thì dòng máy l?nh 2 chi?u càng c?n ph?i có h?n.

?i?u hòa  dán nhãn ti?t ki?m ?i?n

Máy l?nh Inverter ?ã qua s? d?ng nh?p kh?u Nh?t B?n là công ngh? hàng ??u làm thay ??i công su?t v?n hành thông qua vi?c ?i?u khi?n t?n s?. Sau khi nhi?t ?? phòng ??t ??n nhi?t ?? cài ??t, b? ?i?u khi?n bi?n t?n s? ?i?u ch?nh công su?t v?n hành ? ch? ?? th?p v?i ?i?n n?ng t?i thi?u ?? duy trì nhi?t ?? này. Vi?c này cho th?y ?i?u hòa Inverter ti?t ki?m ?i?n ??n 50% ?i?n n?ng so v?i ?i?u hòa nano vì th?c t? máy không inverter ph?i ch?y hay d?ng máy nén nhi?u l?n ?? duy trì nhi?t ?? trong phòng, ?i?u ?ó s? tiêu t?n n?ng l??ng nhi?u h?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên