Chức năng bình luận bị tắt

H?c lào là m?t b?nh da li?u bình th??ng gây c?m giác r?t ng?a ngáy cho b?nh nhân ??c thù là lúc b?nh xu?t hi?n t?i các vùng kín c?a c? th? nh? nách, háng.. xu?t x? gây b?nh h?c lào ch? y?u là do n?m và ?i?u ki?n v? sinh ko ??m b?o ,bi?u hi?n chính y?u là các ??n tr?ng ho?c m?ng tr?ng xu?t hi?n trên da, b?nh nhân m?c b?nh này lúc ti?p xúc tr?c ti?p s? h?u ánh sáng m?t tr?i s? s? h?u c?m giác ng?a ngáy và khó ch?u ? vùng da b?nh. Nhìn chung b?nh h?c lào không tác ??ng r?ng rãi ??n s?c kh?e ng??i b?nh mà ch? làm m?t th?m m? cho làn da. Vi?c ?i?u tr? b?nh h?c lào c?ng không khó vì ?ây là m?t d?ng n?m th??ng ngày th?nh tho?ng t? kh?i, b?n mang th? ?ng d?ng nh?ng bí quy?t ch?a h?c lào hi?u qu? sau ?ây ?? ?i?u tr? cho mình nhé.

Cây b?ch h?c ch?a b?nh h?c lào

?ông y cho r?ng, cây b?ch h?c s? h?u v? ng?t d?u và d?u, tính bình, v?i công n?ng ch?ng ho, sát khu?n, ch?ng ng?a, tr? th?p kh?p. Li?u trung bình th??ng s? d?ng h?ng ngày cho thu?c b?ch h?c ?? u?ng t? 10 – 15g d??i d?ng thu?c s?c, dùng riêng ho?c k?t h?p s? h?u nh?ng v? thu?c khác. R? v?i th? r?a s?ch, ngâm trong r??u, d?m ?? khi?n cho thu?c tr? b?nh n?m da

Ch?a eczema, b?nh h?c lào, lang ben: R? cây b?ch h?c 50g, thái nh?, giã nát; c?n etylic 70 ?? 100ml. Ngâm r? cây ki?n cò ?ã ???c giã nát trong vòng 1-2 tu?n, sau ng?ng thi công?ây l?c qua v?i xô, l?y d?ch thu?c bôi vào vùng da b? h?c lào, lang ben ngày 2 l?n t?i lúc kh?i.

cách th?c ch?a h?c lào b?ng c? ri?ng

Ri?ng là m?t m?u cây thân thu?c ??i mang chúng ta. bên c?nh vi?c s? d?ng khi?n cho m?t gia v? cho món ?n, c? ri?ng còn là 1 v? thu?c ph? bi?n ???c s? d?ng trong dân chúng. Theo ?ông y, ri?ng s? h?u v? cay, mùi th?m, s? h?u tác d?ng ôn trung, gi?m ?au, tiêu th?c ?n, ch?a tê th?p, h?c lào, lang ben…

khi dùng c? ri?ng ch?a h?c lào, b?n mang th? th?c hành các cách th?c sau

B?n l?y c? ri?ng già ?em r?a s?ch, giã nhuy?n r?i sát lên vùng da b? h?c lào ngày 2 l?n. B?n c?ng s? h?u th? l?y g?ng ?ã ???c giã nh? này ngâm r??u r?i sát lên da. làm cho liên ti?p trong vòng 1 tu?n, nh?ng ??m hay m?ng lang ben s? t? ??ng bi?n m?t.

1 bí quy?t khác ?? tr? h?c lào hi?u qu? s? h?u g?ng là b?n l?y c? ri?ng giã nát r?i v?t n??c c?t chanh vào, ?un nóng. khi tiêu dùng, b?n l?y bông y t? hay mi?ng v?i s?ch m?m th?m dung d?ch thu?c r?i bôi ??u lên vùng da b? t?n th??ng hai l?n/ngày. B?n ch? c?n b?n chí th?c hành t? m?t tu?n s? v?i hi?u qu?.

Chu?i xanh ch?a h?c lào

C?ng nh? chu?i h?t, qu? chu?i tiêu xanh mang tác d?ng ch?a ???c ?a d?ng b?nh hi?u qu? trong ?ông y. Chu?i tiêu ???c m?nh danh là m?u “qu? trí tu?”, là chi?c qu? s? h?u tính hàn, v? ng?t, ko ??c có tác d?ng nhu?n tr??ng, thông huy?t m?ch, tiêu dùng ?? ch?a b?nh táo bón, s?t…

h?c lào

?n chu?i tiêu hàng ngày là m?t ph??ng pháp r? ?? b? sung các ch?t dinh d??ng nh? protein, lipid, con ???ng, kali, s?t, các chi?c vitamin A, B, E… s? d?ng qu? chu?i tiêu xanh là cách ch?a b?nh h?c lào r?t có hi?u qu?.

B?n ch? c?n c?t qu? chu?i tiêu xanh ra r?i xát lên vùng da b? h?c lào hai – 3 l?n/ngày và b?n chí s? d?ng trong kho?ng m?t tu?n s? th?y ???c hi?u qu?. V? chát c?a chu?i xanh s? làm cho lành v?t th??ng trên b? m?t da, gi?m thi?u s? lan r?ng c?a nh?ng m?ng da bi?n màu. L?u ý tr??c lúc làm cho, b?n nên r?a s?ch vùng da b? t?n th??ng và lau khô sau ch?m tri?n khai m?i xát chu?i lên.

Rau r?m tr? h?c lào

Rau r?m tr??c h?t ???c bi?t ??n nh? 1 lo?i gia v? s? d?ng trong b?a ?n hàng ngày c?a chúng ta. các món ?n nh? bún, g?i, tr?ng v?t l?n ??u ch?ng th? thi?u v? c?a rau r?m. tuy nhiên, cái cây này còn ???c dùng khi?n thu?c ch?a ph? bi?n b?nh. Theo ?ông y, rau r?m mang v? cay, tính ?m, mùi th?m ??c tr?ng d? ch?u và không ??c, s? h?u tính sát trùng cao.

Ngoài tác d?ng ch?a bí ti?u, r?n c?n, tr?, rau r?m s? d?ng ?? ch?a h?c lào c?ng ?em l?i hi?u qu? cao. B?n mang th? l?y rau r?m giã nát ngâm r??u ho?c dùng riêng xát lên vùng da b? lang ben s? giúp m?u b? ti?n l?i nh?ng m?ng tr?ng.

Trên ?ây là nh?ng bài thu?c tr? h?c lào hi?u qu? trong dân gian l?u truy?n trong kho?ng lâu ??i cho ??n hi?n nay. Chúc b?n mau kh?i c?n b?nh gây ph? quát khó ch?u này