Chức năng bình luận bị tắt

Mèo v?n li?ng là loài c?n ph?y e n??c. c?m c? nh?ng mà, vi?c t?m bi?u mèo l?i ??ng quá khó nh? l?m ng??i l?p ngh?. N?u b?n là m?t ng??i ch? ?? bi?t ch?m sóc mèo chu ?áo, b?n hoàn tr? tuy?n giàu tr?ng thái t??ng kh?c ph?c n?i tâm lý e nác c?m t? mèo.

n?i t?m t?ng mèo, b?n c?n chu?n b?: s?a t?m cho mèo, nác siêu, kh?n bông th?m n??c.

B?n nên chu?c s?a t?m cho mèo, lo?i chuyên d?ng vày ?a m?c mèo khác cùng ?a c?a con ng??i chúng m?. N?u s? d?ng ? g?i hay s?a t?m m?c ng??i t?ng mèo th?i mèo s? d? b? d? t??ng ?ng cùng mùi và hóa ch?t l?m trong su?t ?ó.

B?n nhi?u d?ng kho?ng chu?c s?a t?m ? các c?a ??u hàng n?a th? y?u ki?n t?ng chó mèo. ? ?ó b?n c?ng giàu th? ?? ?? l?m khu? ?? cho mèo th??ng nh?: l?ng v?n chuy?n mèo?? ch?i cho mèo , th?c ?n cho chó mèo

Cách t?m cho mèo:

h?i t?m t?ng mèo b?n b?i v?y l?u ý 2 ?i?u: T?m kì c? nác siêu và b?n t?m cùng mèo.

v?ng ch?c r?ng b?n s? ??t ??m lát t?m t?ng mèo, b?n c?ng không trung th? gi? mình khô khan tuy?t tr?n. ?i?u ?ó s? khi?n mèo ng?i hãi và lo l?ng h?n. Mèo l?m tr?ng thái van gào, cào beo b?n trong th?i kì t?m.

sua-tam-cho-meo

 

  • B??c 1: Pha nác ?m nóng l? ?? t?m t?ng mèo.
  • B??c 2: B?n h? t?m v?i mèo kì c? cách c?i tr??ng l? m?c mình ra (v?i giàu th?i k? xác quân ch?c)
  • B??c 3: ôm ?p mèo ra lòng, nh? nhàng làm ??t mèo kè nác siêu, th??ng xuyên vu?t ve, chuy?n trò, yên ?i phanh mèo quên tr?t vi?c t?m. Vi?c ph?ng phiu sát sao thân m?c ch? cùng mèo c?ng khi?n mèo l?m c?m giác an vâng h?n. ?ây c?ng chính là lý vì ch?ng b?n gi? d? c?i ph??ng c?m t? tôi.

B??c 4: L?y s?a t?m cho mèo ra tay và nh? nhõm xoa nh? lên ng??i mèo (??c bi?t ? vùng l? ?ít, 4 chân, và tai mèo). B?n c?n liên ti?p tr?n an mèo th??ng b?i vì bu?i nàu n??c h?ng th?m vào da làm th?t mèo khi?n chúng c?m th?y b?t an lót c? th? b? ??t át. mi?n tai v? và m?t

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên