Chức năng bình luận bị tắt

?i?m qua các th? tr??ng xu?t kh?u lao ??ng hàng ??u Vi?t Nam.

1.  Chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng Hàn Qu?c 2017

Hàn Qu?c ?ang là th? tr??ng lao ??ng “s?t” nh?t hi?n nay, khi hàng nghìn lao ??ng ??ng kí tham gia d? thi ti?ng Hàn v?i nguy?n v?ng ???c ??t chân t?i X? s? Kim chi.

?i?m thu hút nh?t b?i th? tr??ng này là m?c chi phí ?i th?p, thu nh?p ?n ??nh và ng??i lao ??ng có th? ti?p t?c quay tr? l?i Hàn Qu?c làm vi?c n?u h?t h?n h?p ??ng.

Hình ?nh ti?n t? ? Hàn Qu?c

T?ng toàn b? chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng Hàn Qu?c r?i vào kho?ng 1.200 USD t?c kho?ng 26 tri?u VN?

Trong ?ó bao g?m:

–  L? phí d? thi ti?ng Hàn: 24 USD
–  T?ng toàn b? chi phí tr??c khi ?i: 630 USD ( bao g?m toàn b? s? ti?n t?p hu?n, h??ng d?n, h? s?, ti?n Visa và ti?n vé máy bay)
–  B?o hi?m thân th? r?i ro: Ng??i lao ??ng khi xu?t c?nh ?i làm vi?c t?i Hàn Qu?c mang theo 500 USD trong trong ?ó g?m có 50 USD – ti?n b?o hi?m r?i ro, 450 USD – chi phí h?i h??ng n?u ng??i lao ??ng k?t thúc h?p ??ng ?úng h?n thì s? ti?n này dùng mua vé máy bay v? n??c.

Tuy nhiên, ch? tiêu ?i làm vi?c t?i Hàn Qu?c có h?n và ?? ??ng kí tham gia ng??i lao ??ng ph?i v??t qua kì thi ti?ng Hàn do B? Vi?c làm Hàn Qu?c t? ch?c.

?? tránh b? l?a ??o, ng??i lao ??ng c?n bi?t, tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, không có b?t kì t? ch?c nào ngoài Trung tâm lao ??ng c?a B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i  th?c hi?n ???c vi?c ??a ng??i lao ??ng ?i làm v?c t?i Hàn Qu?c theo ch??ng trình EPS.

>>Xem thêm:  Du h?c Hàn Qu?c

2.  Chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng Nh?t b?n 2017

Là th? tr??ng giàu truy?n th?ng, Nh?t B?n không ch? mang l?i cho ng??i lao ??ng m?c thu nh?p cao “ng?t ng??ng” bên c?nh ?ó lao ??ng tham gia s? ???c ti?p xúc và h?c h?i nh?ng công ngh? hi?n ??i tiên ti?n hàng ??u th? gi?i.

Hình ?nh ti?n t? ? Nh?t B?n

Ch?a có m?t quy ??nh rõ ràng nào v? m?c chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng Nh?t B?n. Theo s? li?u th?ng kê trung bình chi phí b? ra ?i làm vi?c t?i Nh?t B?n s? dao ??ng trong kho?ng 150 – 170 tri?u VN?

M?c chi phí ?i lao ??ng t?i Nh?t B?n s? có s? khác bi?t nhau l?n ph? thu?c vào t?ng ??n hàng, m?c l??ng và th?i gian theo h?p ??ng lao ??ng.

Ch??ng trình xu?t kh?u lao ??ng Nh?t b?n hay còn g?i là ?i tu nghi?p sinh Nh?t B?n thông qua visa th?c t?p k? n?ng ch? ???c ?i 1 l?n (ngo?i tr? ngành xây d?ng). Do v?y khi quy?t ??nh ?i các ??n hàng ng?n h?n ng??i lao ??ng nên xem xét k? v? kh? n?ng tài chính c?ng nh? nguy?n v?ng b?n thân.

3. Chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng ?ài Loan 2017

D?n ??u ?oàn v? s? l??ng ng??i Vi?t Nam tham gia ?i Xu?t kh?u lao ??ng n??c ngoài là ?ài Loan.

S? s? ch? tính riêng 6 tháng ??u n?m 2016, ?ài Loan có t?i 29.292 lao ??ng chi?m 54,11% t?ng s? lao ??ng ?i làm vi?c t?i n??c ngoài

Hình ?nh ti?n t? ? ?ài Loan

Chi phí ?i làm vi?c t?i ?ài Loan khá th?p ch? kho?ng 4.000 USD (t??ng ???ng v?i 80 tri?u VN?)

Tuy nhiên ?ây c?ng là th? tr??ng khá b?t ?n khi có t?i hàng tr?m công ty, doanh nghi?p ch?a có gi?y phép hàng ngh? m? ra ?? l?a l?c ti?n b?c c?a ng??i lao ??ng. Chính vì v?y ng??i lao ??ng c?n tìm hi?u k? các thông tin tr??c khi ??a ra quy?t ??nh cho b?n thân.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên