Chức năng bình luận bị tắt

N?u b?n ?ang làm trong công ty không b?t nhân viên m?c ??ng ph?c thì ph?i c?m th?y quá may m?n. Ngoài kia, r?t nhi?u ch? em than tr?i vì quy ??nh này, còn b?n l?i tho?i mái “?n di?n” theo ý thích tr??c s? thèm thu?ng c?a bao ng??i.

Chúng tôi xây d?ng và phát tri?n chu?i quy trình t? v?n-s?n xu?t toàn di?n và khép kín nh?m ??m b?o x??ng may áo khoác giá r? ???c s?n xu?t luôn tuân th? các quy ??nh nghiêm ng?t v? tiêu chu?n ch?t l??ng c?a ??ng ph?c công ty Logan, bao g?m:

Nh?ng chuy?n ?i du l?ch cùng công ty luôn là nh?ng th?i kh?c tuy?t v?i nh?t trong n?m, hãy ?? chúng tôi giúp cho doanh nghi?p c?a b?n thêm s? g?n k?t v?i nhau qua nh?ng chi?c áo ??ng ph?c ???c thi?t k? khác bi?t theo phong cách riêng c?a b?n.

Có ???c m?t l?i th? h?n h?n nhi?u ??a ch? may gia công khác ?ó là ngu?n v?i ???c nh?p hoàn toàn t? n??c ngoài th??ng xuyên v?i s? l??ng l?n nên C? S? luôn có ???c ngu?n v?i có ch?t l??ng cao v?i giá c?nh tranh nh?t. Do ?ó, không khó ?? hi?u lí do nh?ng s?n ph?m may áo thun ??ng ph?c ???c bán b?i may áo thun ??ng ph?c luôn có giá ph?i ch?ng nh?t nh?ng ch?t l??ng thì hoàn toàn không thua kém b?t c? chi?c may áo thun ??ng ph?c ??t ti?n nào.

V?i s? m?nh tr? thành ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y c?a doanh nghi?p, ph??ng châm c?a chúng tôi là “Your gold partner – ??i tác vàng c?a b?n”. B?ng công ngh? tiên ti?n và k? thu?t hi?n ??i, x??ng may áo thun ??ng ph?c luôn ??t tiêu chu?n ch?t l??ng lên hàng ??u, nh?m th?a mãn s? hài lòng c?a khách hàng.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên