Chức năng bình luận bị tắt

Tháng 8/1945, Chính ph? t?m b? Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa ???c thành l?p trên c? s? c?i t? ?y ban Dân t?c phóng thích Vi?t Nam, ra m?t qu?c dân ??ng bào ngày 2/9/1945 t?i Th? ?ô Hà N?i.

?ây là Chính ph? ??u tiên c?a nhân dân Vi?t Nam d??i ch? ?? Dân ch? C?ng hòa, ??t n?n t?ng cho vi?c xây d?ng m?t ch? ?? t?ng l?p gia s? môn hóa– ch? ?? c?a dân, do dân và vì dân.

Ra ??i trong tình c?nh g?p muôn vàn khó kh?n, th? thách, d??i s? lãnh ??o sáng láng c?a ch? to? H? Chí Minh, Chính ph? nh?t th?i ?ã th? hi?n vai trò c?a mình là c? quan qu?c gia qu?n lý và ?i?u hành m?i công vi?c c?a giang san.

Trong quá trình ho?t ??ng c?a Chính ph? (t? tháng 8/1945 ??n tháng 12/1945), m?t kh?i l??ng v?n b?n quan tr?ng ?ã ???c ban hành – ?ó là nh?ng s?c l?nh c?a Chính ph? tr? th?i Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa.

?áng chú ý trong ?ó có nhi?u s?c l?nh v? công tác tài chính nh?m c?ng c? và xây d?ng chính quy?n, phát tri?n kinh t?, c?i thi?n ??i s?ng qu?n chúng. #… ngay sau khi Chính ph? ra m?t qu?c dân ??ng bào và là minh ch?ng v? vai trò lãnh ??o tài tình, minh m?n c?a Ch? t?ch H? Chí Minh.

[center !important]Hình ?nh cách m?nh Tháng 8/1945 di?n ra ? Hà N?i (?nh: zing.vn).[/center !important]

M?t s? s?c l?nh c?a Ch? t?ch Chính ph? nh?t th?i Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa ?ó là:

S?c l?nh s? 4-SL ngày 4/9/1945 v? vi?c l?p Qu? ??c l?p ?? ti?p nh?n ti?n và ?? v?t mà dân chúng s?n lòng quyên giúp Chính ph? ?? ?ng h? n?n ??c l?p c?a nhà n??c.

S?c l?nh s? 11-SL ngày 7/9/1945 quy ??nh v? ch? ?? thu? khóa.

S?c l?nh s? 20-SL ngày 8/9/1945 v? ép h?c ch? qu?c ng? và không m?t ti?n cho t?t c? m?i ng??i.

S?c l?nh s? 24-SL ngày 10/9/1945 v? vi?c tr? c?p cho Qu? B?c B? Vi?t Nam ?? ?n tiêu v? B?o an binh.

S?c l?nh s? 25-SL ngày 10/9/1945 v? vi?c ?n ??nh cho B? Tài chính l?y ti?n ? ngân kh? m?i khi có vi?c c?p bách.

S?c l?nh s? 27-SL ngày 10/9/1945 v? vi?c ??t ra S? quan thu? và Thu? gián thu.

S?c l?nh s? 38-SL ngày 27/9/1945 v? vi?c bãi b?, mi?n h?n s? bách phân ph? thu ??i v?i các h?ng thu? môn bài.

S?c l?nh s? 42-SL ngày 4/10/1945 v? vi?c ??i thay cách tính thu? vào các th? ti?n lãi.

S?c l?nh s? 51B-SL ngày 12/10/1945 v? vi?c cho phép Giám ??c kho b?c Trung ??ng ???c l?y s? ti?n 1.335.772$34 qu? c?a AFIC mi?n B?c g?i ? Ngân kh? Trung ??ng ?? mua tr? g?o.
phong-benh-tri
S?c l?nh s? 67-SL ngày 28/11/1945 v? vi?c c? ?y ban t?i cao ti?p t? và c?u t?.

S?c l?nh s? 68-SL ngày 30/11/1945 v? vi?c tr?ng d?ng b?t ??ng s?n, t?ch kí ho?c tr?ng d?ng ??ng s?n, tr?ng t?p ng??i ph?c v? vi?c b?o v? và c?ng c? n?n ??c l?p nhà n??c.

S?c l?nh s? 74 NV/CC ngày 17/12/1945 quy ??nh ch? ?? h??ng l??ng, ph? c?p ??i v?i viên ch?c ngh? dài h?n do m?c b?nh lao hay b?nh phong.
Ngu?n: T?ng h?p tin giáo d?c

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên