Chức năng bình luận bị tắt

Nhôm m?m, có ?? ph?n chi?u cao, d?n nhi?t và d?n ?i?n nhôm chi?m 1/12 trong v? trái ??t. Nhôm có nhi?u ?ng d?ng quan tr?ng ??c tính ?ng d?ng trong công nghi?p và xây d?ng hi?n ??i, nhôm ???c yêu thích s? d?ng.

nhom-tam

Trong s? các kim lo?i, nhôm t?m v??t tr?i v? thu?c tính và ???c s? d?ng ngày càng nhi?u trong nhi?u ngành, th? tr??ng l?n nh? ngành công nghi?p ô tô b?t ??u nh?n ra ??c tính không th? so sánh ???c c?a nhôm.

Nhôm có trong qu?ng Bauxite ngu?n nhôm ch? y?u. L?c xong làm mát và k?t t?a, h?n h?p nhôm ???c l?c m?t l?n n?a tr??c khi ???c nung thành b?t. Nung và n?u thành th?i nhôm nguyên ch?t .

H?p kim
– H?p kim nhôm + Manganese ch?ng mài mòn cao
– h?p kim nhôm + Magnesium có tính hàn t?t
– h?p kim nhôm + ??ng có tính gia công cao
– h?p kim nhôm + K?m có ?? b?n cao

Tính ch?t nhôm

Nhôm có kh?i l??ng riêng ~2,7g/cm³ ch?ng ?n mòn trong khí quy?n: Do ??c tính ôxy hoá c?a nó ?ã bi?n l?p b? m?t c?a nhôm thành ôxít nhôm (Al2O3) r?t xít ch?t và ch?ng ?n mòn cao trong khí quy?n. ?? t?ng tính ch?ng ?n mòn, ng??i ta ?ã làm cho l?p ô xít nhôm b?o v? dày thêm b?ng cách anot hoá. Tính d?n ?i?n nhôm b?ng 2/3 c?a ??ng do nhôm nh? h?n nên chúng ???c s? d?ng nhi?u. Nhi?t ?? nóng ch?y th?p nên thu?n ti?n cho vi?c n?u ch?y khi ?úc, nh?ng c?ng làm nhôm và h?p kim nhôm.

Xem thêm thông tin v? thép không g?

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên